Kształtowanie kultury ekologicznej wśród uczniów klas początkowych

Article Polish OPEN
Kowolik, Piotr;
(2017)

W artykule zdefiniowane zostały pojęcia występujące w tekście opracowania.Zaprezentowano kategorie celów edukacji ekologicznej (poznawcze, kształcące); sfery tejże edukacji: opisowo-techniczną instrumentalną i aksjologiczno- normatywną. Scharakteryzowano podstawowe meto... View more
Share - Bookmark