publication . Article . 2016

Formation of phonological competence of child in polish language and literature education in early school education

Kucharska, Beata;
Open Access Polish
  • Published: 08 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Elementary Education in Theory and Practice
Abstract
Artykuł dotyczy kluczowej roli edukacji polonistycznej w nauczaniu zintegrowanym, czyli kształtowania kompetencji językowych jako efekt rozwojowej zdolności poznawczej dziecka do odzwierciedlenia i manipulowania dźwiękami mowy. Oczekiwane efekty kształcenia, to: zdolność do słuchowego rozróżniania fonemów (słuch fonemowy); umiejętność dokonywania operacji na sylabach (analiza i synteza sylabowa), fonemach (analiza i synteza fonemowa) oraz elementach śródsylabowych (identyfikowanie rymów i aliteracji).
Subjects
free text keywords: Education, early school education polish studies; prevention speech; speech disorder; phonological competence; linguistic awareness; phonemic hearing; linguistic utterance; phonetic exercises (exercise of articulation; breathing exercises; diction exercises; voice a, pedagogika; pedagogika wczesnoszkolna, wczesnoszkolna edukacja polonistyczna; rozwój mowy; zaburzenia mowy; kompetencje fonologiczne; świadomość językowa; słuch fonematyczny; wypowiedź językowa; ćwiczenia fonetyczne (artykulacyjne; oddechowe; dykcyjne; głosowe i słuchowe)
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue