Determinanty twórczego podejścia nauczyciela w budowaniu pojęć geometrycznych przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Article Polish OPEN
Malina, Anna (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: pedagogika | geometric terms; creativity; geometry; levels of geometric thinking; enactive level of representation; iconic level of representation; symbolic level of representation; creative approach of a teacher | pojęcia geometryczne; twórczość; geometria; poziomy myślenia geometrycznego; reprezentacja enaktywna; reprezentacja ikoniczna; reprezentacja symboliczna; twórcze podejście nauczyciela
    acm: ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION

Odpowiednie wprowadzanie małego dziecka w świat pojęć geometrycznych nie jest łatwym zadaniem dla nauczyciela. Wymaga odpowiedniego przygotowania od strony matematycznej oraz psychologicznej. Niezbędnymi czynnikami w tym procesie są: ugruntowana wiedza nauczyciela w zakresie pojęć i umiejętności geometrycznych, a także znajomość kolejno następujących po sobie poziomów rozwoju myślenia geometrycznego dziecka. Wypełnienie tych kryteriów przez nauczyciela daje mu możliwość twórczego działania w procesie budowania w umyśle dziecka prawidłowych pojęć i umiejętności geometrycznych. Ponadto wiedza odnośnie do tych dwóch wymienionych czynników determinuje możliwe sposoby, drogi wybierane przez nauczyciela do kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych. Pozwala na wykorzystanie kreatywności dzieci w poznawaniu otaczającego świata i tworzenie właściwych sytuacji edukacyjnych. Twórcze podejście nauczyciela nie może być jedynie intuicyjnym działaniem, ale powinno opierać się na wiedzy, umiejętnościach, posiadanym doświadczeniu, obserwacji dzieci oraz głębokiej refleksji. 
Share - Bookmark