publication . Article . 2017

Психологический анализ половых различий негативных поведенческих проявлений у подростков

Senko, Tatiana;
Open Access Polish
  • Published: 29 Jun 2017 Journal: Nauczyciel i Szkoła (issn: 1426-9899, eissn: 1426-9899, Copyright policy)
  • Publisher: Nauczyciel i Szkoła
Abstract
Celem przedstawionego w artykule badania jest analiza empiryczna różnicpłciowych w kontekście negatywnych form zachowań u nastolatków. Analizaczynnikowa pokazuje, że 1) istnieje korelacja pomiędzy płcią a agresjąfizyczną, werbalną oraz motywacją agresywną, 2) istnieje korelacja pomiędzysytuacyjnymi charakterystykami osobowości oraz konkretnymi formami zachowań osobowościowych. Prowadzi to do ogólnego wniosku, że nastolatkiobojga płci w większości przypadków nie mają zrozumienia swej negatywnejroli w sytuacjach interakcji, nie mają świadomości i umiejętności, by właściwieocenić swoje zachowanie i zastanowić się nad stanem swych emocji. To często sprawia, że młodz...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue