Language Education in pedagogical concept of Maria Montessori

Article Polish OPEN
Surma, Barbara (2016)
  • Publisher: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  • Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327)
  • Subject: Education | language education; pedagogy of Maria Montessori | pedagogika | edukacja językowa; pedagogika Marii Montessori

Edukacja językowa pełni szczególną funkcję w koncepcji pedagogicznej M. Montessori. W swoich rozważaniach na temat rozwoju dziecka autorka wiele miejsca poświęca ukazaniu, w jaki sposób dziecko nabywa umiejętność mówienia i komunikowania się z otoczeniem. Podkreśla też znaczenie języka w kształtowaniu osobowości dziecka oraz całych społeczeństw, ich kultury i cywilizacji. Celem artykułu jest przybliżenie teoretycznych i metodycznych podstaw edukacji językowej oraz ukazanie jej przewodniej i integracyjnej roli w koncepcji pedagogicznej M. Montessori. W pierwszych punktach tego artykułu ukazuję podstawy filozoficzne, psychologiczne i metodyczne systemu pedagogicznego M. Montessori, a następnie przedstawiam cele, treści i sposoby ich realizacji w przedszkolu.
Share - Bookmark