publication . Article . 2018

Wywiad narracyjny z dzieckiem na przykładzie relacji dzieci o ich Pierwszej Komunii Świętej

Siegieńczuk, Magdalena;
Open Access German
  • Published: 20 Dec 2018 Journal: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (issn: 1896-2327, eissn: 2353-7787, Copyright policy)
  • Publisher: Jesuit University Ignatianum in Krakow
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości zastosowania techniki wywiadu narracyjnego w odniesieniu do dzieci. Przedmiotem rozważań są kwestie natury metodologicznej i etycznej zastosowanej metody oraz trudności praktyczne towarzyszące pozyskiwaniu narracji w omawianej grupie badanych. W tekście poruszam najpierw wybrane zagadnienia dotyczące badań nad dzieckiem i dzieciństwem, a następnie te aspekty, z którymi zetknęłam się w praktyce badawczej. Refleksję nad swobodnym wywiadem narracyjnym, będącą metodą badania jakościowego wykorzystywaną do badań nad dzieciństwem, podejmuję na podstawie 11 wywiadów z dziewięciolatkami na temat przeżytej przez nich ur...
Subjects
free text keywords: badania jakościowe, wywiad narracyjny z dzieckiem, dziecko, dzieciństwo, interpretacja, religia, Education (General), L7-991, Quality research, narrative interview with a child, Child, Childhood, Interpretation, Religion, Pedagogy, Education, Quality research; narrative interview with a child; Child; Childhood; Interpretation; Religion, pedagogika; antropologia; socjologia;, badania jakościowe; wywiad narracyjny z dzieckiem; dziecko; dzieciństwo; interpretacja; religia
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue