publication . Article . 2016

Warsztat plastyczny i jego walory arteterapeutyczne w pracy z dzieckiem

Szuścik, Urszula;
Open Access Polish
  • Published: 29 Nov 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Country: Poland
Abstract
Artykuł ma charakter teoretyczny na temat arteterapii, a ściślej terapii przez plastykę. Autorka wskazuje na sztukę jako swoistą formę komunikatu o człowieku. Ujmuje twórczość w działaniach terapeutycznych jako proces, dzięki któremu tworzący uzyskuje wgląd w nurtujący go problem i jego rozwiązanie. W ramach zajęć arteterapeutycznych jest realizowana ich funkcja katartyczna, diagnostyczna, poznawcza i wychowawcza, które Autorka wyjaśnia. W pracy pedagogicznej arteterapia to strategia pedagogiczna stosowana w procesie wychowania, która wspomaga proces integracji osobowości. Podstawowy walor terapeutyczny w przypadku plastyki tkwi we właściwym zastosowaniu jej war...
Subjects
free text keywords: Education, creativity; art therapy; art workshop; child; plastic techniques, pedagogika, twórczość; arteterapia; warsztat plastyczny; dziecko; techniki plastyczne, creativity, art therapy, art workshop, child, plastic techniques
Related Organizations

Peale N.V., Tylko dla zwycięzców, tłum. P. Chojecki, Wydawnictwo Pojednanie, Lublin 1992.

Pietrasiński Z., Myślenie twórcze, PZWS, Warszawa 1969.

Popek S. (red.), Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1985.

Read H., O pochodzeniu formy w sztuce, tłum. E. Życieńska, PIW, Warszawa 1973.

Stróżewski W., Dialektyka twórczości, PWM, Kraków 1983.

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.

Szulc W., Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie, Poznań 1994.

Szuman S., Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, [w:] S. Szuman, Dzieła wybrane. Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, t. 1, wyb. i opr. M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża, WSiP, Warszawa 1985.

Szuścik U., Dom i szkoła w rysunkach dziecka, [w:] Dziecko w świecie rodziny, red. B. Dymara, Impuls, Kraków 1998.

Szuścik U., Warsztat plastyczny w terapii, [w:] Wybrane problemy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. A. Klinik, Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego, Skoczów 2003.

Szyszkowska M., Człowiek wobec siebie i wobec innego, PWN, Warszawa 1979.

Wygotski L.S., Kształtowanie wyższych form zachowania, [w:] L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie, tłum. A. Brzezińska i in., red. A. Brzeziń- ska, M. Marchew, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.

Zalewska D. (red.), Kultura i terapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2016

Warsztat plastyczny i jego walory arteterapeutyczne w pracy z dzieckiem

Szuścik, Urszula;