publication . Article . 2018

Twórczość nauczyciela-wychowawcy jako istotny warunek procesu równania szans w dostępie do kształcenia dziecka z rodziny ubogiej

Grażyna Małgorzata Cęcelek;
Open Access Polish
  • Published: 25 Jul 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Rodziny biedne stanowią często środowiska socjalnie i kulturowo zaniedbane, będące obszarami społecznego ryzyka, charakteryzujące się poważnymi objawami dysfunkcjonalności i niewydolności wychowawczej. Dzieci z takich rodzin mają na ogół bardzo ubogi kontakt z dziedzictwem kulturalnym i intelektualnym, napotykają na liczne bariery w dostępie do edukacji, są narażone na dziedziczenie subkultury ubóstwa. Zachodzi więc pilna potrzeba działań mających na celu troskę o los dzieci marginalizowanych z powodu biedy rodziny. Ogromną rolę w tego typu przedsięwzięciach odgrywa środowisko szkolne, będące podstawowym ogniwem edukacji młodych pokoleń. To na nim przede wszystk...
Subjects
free text keywords: family, poverty, pauperization of the family, subculture of poverty, equalization of educational opportunities, teacher, pedagogy, rodzina, bieda, ubóstwo, pauperyzacja rodziny, subkultura ubóstwa, wyrównywanie szans edukacyjnych, nauczyciel, education, family; poverty; pauperization of the family; subculture of poverty; equalization of educational opportunities; teacher, pedagogika, rodzina; bieda; ubóstwo; pauperyzacja rodziny; subkultura ubóstwa; wyrównywanie szans edukacyjnych; nauczyciel, Education (General), L7-991
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue