publication . Article . 2017

Concepts, Approaches and Methods of Foreign Language Teaching to Children

Tatiana Konderak;
Open Access Polish
  • Published: 20 Nov 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Szeroko pojęta metodyka nauczania języków obcych obejmuje swym zakresem zarówno stosowane podczas zajęć metody, techniki, środki i zasady nauczania, jak również kompetencje nauczycielskie oraz konieczność uwzględnienia właściwości i cech rozwojowych uczniów oraz czynników różnic indywidualnych. Metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz kwestia doboru adekwatnych komponentów kształcenia językowego opierają się na obserwacji i analizie potrzeb, potencjału i zainteresowań dzieci, czyli muszą być dostosowane do ich możliwości. Poniższy artykuł ma na celu prezentację wybranych metody i podejść, których elementy, techniki i ćwiczenia z powodz...
Subjects
free text keywords: pedagogy; literature, glottodidactics; foreign language education for children; methodology of foreign language teaching; teaching foreign languages to children; methods; concepts and approaches in glottodidactics, pedagogika; literatura, glottodydaktyka; edukacja obcojęzyczna dzieci; metodyka nauczania języków obcych; nauczanie języków obcych dzieci; metody; koncepcje i podejścia w glottodydaktyce, glottodydaktyka, edukacja obcojęzyczna dzieci, metodyka nauczania języków obcych, nauczanie języków obcych dzieci, metody, koncepcje i podejścia w glottodydaktyce, Education (General), L7-991
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue