publication . Article . 2017

Integral Education as the Basis for the Development of the Person

Marek, Zbigniew;
Open Access Polish
  • Published: 24 Apr 2017 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Każdy proces wychowania zmierza do wytkniętego celu, jakim jest osiągnięcie dojrzałości. Proces ten odbywa się na drodze nabywania sprawności – cnót, które wyrażają dojrzałość i odpowiedzialność osoby zarówno za siebie, jak też większe społeczności, w których przychodzi jej żyć. W osiąganiu tych celów pomocne jest odwoływanie się do pedagogiki transcendentnej, której przedstawiciele odwołują się do religii otwierającej przed człowiekiem nowy sens ludzkiej egzystencji. Zakłada ona wsparcie w osiąganiu za pośrednictwem naturalnego i religijnego dojrzałości ludzkiej i religijnej. Przy tego rodzaju rozumowaniu przyjmuje się, że poznanie religijne przenika rozum, wol...
Subjects
free text keywords: pedagogics, integral education; development of the person; forms of cognition; spirituality; formation of conscience, pedagogika, wychowanie integralne; rozwój osoby; formy poznania; duchowość; kształtowanie sumienia
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue