publication . Article . 2016

The Reggio Emilia Approach as an Educational Experience Based on Participation. About the Possible Alliance of Teachers and Parents in a Preschool

Maj, Aleksandra;
Open Access Polish
  • Published: 19 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Placówki wczesnej edukacji w Reggio Emilia (żłobki i przedszkola) są projektem edukacyjnym opartym na aktywnym uczestnictwie wszystkich zaangażowanych w proces edukacyjny protagonistów: dzieci, nauczycieli, rodziców. Fundamentalną zasadą definiującą przedszkola w Reggio Emilia jest partycypacja rozumiana jednak znacznie szerzej niż tylko branie udziału w czymś. Oznacza bycie częścią, wspólne budowanie tożsamości instytucji dla małych dzieci poprzez dialog, dyskusję oraz wymianę różnorodnych punktów widzenia. Prezentowany artykuł rekonstruuje ideę partycypacji oraz ilustruje, w jaki sposób realizowana jest ona w praktyce edukacyjnej. Akcentuje przede wszystkim pe...
Subjects
free text keywords: Education, preschool; Reggio Emilia; parents; participation; social management; schoolfamily partnership, pedagogika, przedszkole; Reggio Emilia; rodzice; partycypacja; społeczne zarządzanie; partnerstwo edukacyjne
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue