publication . Article . 2016

Way of Free Time – Extracurricular Activities for Students in Grades I–III in the Municipality of Wieliczka

Domoń, Justyna;
Open Access Polish
  • Published: 28 Jun 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
W artykule autorka, opierając się na analizie literatury przedmiotu oraz przeprowadzonych badaniach własnych, opisuje rolę zajęć pozaszkolnych w rozwoju dziecka i organizacji czasu wolnego oraz analizuje udział uczniów klas I–III w zajęciach pozaszkolnych w gminie Wieliczka. Z uwagi na walory programowe, organizacyjne i metodyczne zajęcia pozaszkolne stanowią istotne ogniwo w procesie organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pełnią liczne zadania w dziedzinie wspomagania rozwoju, wychowania i kształcenia młodego pokolenia m.in. poprzez: rozwijanie różnorodnych umiejętności, zainteresowań, pozytywnych postaw społeczno-moralnych, uzdolnień, przygotowanie do...
Subjects
free text keywords: Education, leisure time; extracurricular activities; primary school; interests; education for leisure, Pedagogika, czas wolny; zajęcia pozaszkolne; edukacja wczesnoszkolna; zainteresowania; wychowanie do czasu wolnego
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue