publication . Article . 2018

Homeschooling po polsku, czyli kilka refleksji o stanie edukacji domowej w Polsce

Minczanowska, Aleksandra;
Open Access Polish
  • Published: 20 Dec 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Country: Poland
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie, alternatywnej do oświaty publicznej, formy uczenia się, tak zwanej edukacji domowej. W obliczu dokonujących się w Polsce reform systemu oświaty edukacja domowa, rozumiana jako społeczna forma organizacji edukowania dzieci i młodzieży, jest coraz częściej wybierana przez rodziny jako sposób realizacji podstawy programowej ich potomstwa. Daje ona bowiem szansę i stwarza warunki do naturalnego i samodzielnego uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, potrzeb i tempa rozwoju dzieci i młodzieży, w przeciwieństwie do szkół, w których dzieci traktowane są jako jedna, podobna do siebie grupa, a nie unikalny zespół jednost...
Subjects
free text keywords: home education, home schooling, education, umbrella schools, alternative education, Pedagogy, edukacja domowa, nauczanie domowe, oświata, szkoły parasolowe, edukacja alternatywna, pedagogika, Education (General), L7-991, home education; home schooling; education; umbrella schools; alternative education, edukacja domowa; nauczanie domowe; oświata; szkoły parasolowe; edukacja alternatywna
Related Organizations

Budajczak M., Edukacja domowa, GWP, Gdańsk 2004.

Budajczak M., Edukacja domowa jako zadanie wychowawcze, [w:] Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, red. J. Piskorski, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.

Budajczak M., Polska edukacja domowa jako mise en abyme między kondycją ludzką a społecznymi konstrukcjami oświatowymi, „Studia Paedagogica Ignatiana”, vol. 20, 2017, nr 3. DOI:10.12775/SPI.2017.3.003. [OpenAIRE]

Jakubiak K., Polskie tradycje edukacji domowej, „Studia Paedagogica Ignatiana”, vol. 20, 2017, nr 3. DOI: 10.12775/SPI.2017.3.001 [OpenAIRE]

Lewandowski S., Potrzeba odbudowy edukacji domowej w rodzinach polskich w XXI wieku, [w:] Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. i P. Zakrzewscy, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009.

Stebnicki W., Edukacja domowa, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2014.

Suchecka J., Szkoła w domu ma coraz więcej uczniów, „Gazeta Wyborcza”, 10 stycznia 2018; http://wyborcza.pl/7,75398,22877687,szkola-w-domu-ma-coraz-wiecej-uczniow.html (dostęp: 29.07.2018).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty, Dz.U. Nr 256.

http://szkolamontessori.com.pl/edukacja-domowa/ (dostęp: 29.07.2018).

Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue