publication . Article . 2016

The Pupil as a Subject and Object of a Teacher’s Activity

Szymańska, Maria;
Open Access Polish
  • Published: 19 Jul 2016 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
Abstract
Podejmowany w artykule temat podkreśla znaczenie antropologiczno-aksjologiczne i pedagogiczne oraz podmiotowe budowania relacji z uczniem, a także traktowania go jako podmiot i przedmiot oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych itd. W kontekście podejmowanej problematyki pojawia się także specyficzne rozumienie przedmiotowego odniesienia do osoby, które niczego jej nie umniejsza jako wartości najwyższej. Analizując zagadnienie podmiotowości, nie można pominąć znaczenia norm i zasad moralnych stanowiących podstawę postępowania nauczyciela wobec ucznia. Są one budowane na fundamencie aksjologicznym, reprezentują określoną koncepcję wartości, hierarchię i ich syste...
Subjects
free text keywords: Education, subject; object; pupil; teacher; teacher’s activity, pedagogika, podmiot; przedmiot; uczeń; nauczyciel; działalność nauczyciela
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue