publication . Article . 2018

The Interconnection Between Forest Kindergartens and the Montessori Method

Magdalena Christ; Agata Preuss;
Open Access Polish
  • Published: 03 Jun 2018 Journal: Elementary Education in Theory and Practice (issn: 2353-7787, eissn: 1896-2327, Copyright policy)
  • Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Country: Poland
Abstract
The article presents the ideas behind forest kindergartens, as well as their interconnection with the Montessori Method. It also includes a brief history of forest kindergartens, both around the world and in Poland, and the characteristics of how they function. The presented data are based on the analysis of source materials, including information found on forest kindergartens’ websites, documents such as the project of “The Pedagogical Concept of Forest Kindergartens Operating in Partnership with the Polish Institute of Forest Kindergartens,” the available research results and the literature on the topic, the telephone verification of the validity of the data s...
Subjects
free text keywords: education, forest kindergarten; the Montessori Method; outdoor education; alternative education; environmental education; forest education; pre-school education, pedagogika, leśne przedszkole; metoda Montessori; outdoor education; edukacja alternatywna; edukacja środowiskowa; edukacja leśna; wychowanie przedszkolne, forest kindergarten, the Montessori Method, outdoor education, alternative education, environmental education, forest education, preschool education, leśne przedszkole, metoda montessori, edukacja alternatywna, edukacja środowiskowa, edukacja leśna, wychowanie przedszkolne, Education (General), L7-991
Related Organizations
34 references, page 1 of 3

Albinowska A., Czekalska R., Gaj A., Lauba B., Matczak J., Piecusiak A., Sosnowska J., Odkryjmy Montessori jeszcze raz… Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu nr 106 w Łodzi, Impuls, Kraków 2008.

Bednarczuk B., Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych, Impuls, Kraków 2016.

Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Impuls, Kraków 2009.

Cotte D.G., Metoda Montessori w domu. 80 zabaw edukacyjnych, tłum. K. Skawran, Wydawnictwo RM, Warszawa 2017.

Fonberg E., Nerwice a emocje, Ossolineum, Wrocław 1979.

Friluftsfrämjandet, Enjoy the Swedish outdoors - together with us, https://www.friluftsframjandet.se/in-english/ (dostęp: 7.01.2018).

Guz S., Edukacja w systemie Montessori, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.

Guz S., Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.

Hagglund S., Johansson E.M., Belonging, value conflicts and children's rights in learning for sustainability in early childhood, [w:] Research in Early Childhood Education for Sustainability: International Perspectives and Provocations, red. J. Davis, S. Elliot, Routledge, London-New York 2014.

40 Por. E. Lewandowska, Znaczenie roli edukacji i wczesnej edukacji dla edukacji dla zrównoważonego rozwoju, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wyzwań społeczeństwa wiedzy, red.

A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, A. Wiktowska-Tomaszewska,Warszawa 2016, s. 70, cyt. za: S. Hagglund, E.M. Johansson, Belonging, value conflicts and children's rights in learning for sustainability in early childhood, [w:] Research in Early Childhood Education for Sustainability: International Perspectives and Provocations, red. J. Davis, S. Elliot, London-New York 2014

Janik A., Koncepcja pedagogiczna i program leśnych przedszkoli na przykładzie przedszkola w Lipsku na terenie Niemiec, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2015, nr 4. [OpenAIRE]

Jawłowska A., Drogi kontrkultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.

Kaliszuk E., Kaliszuk A., O co chodzi w leśnym przedszkolu, „Dzikie życie” 2016, nr 2, http://dzikiezycie.pl/archiwum/2016/luty-2016/o-co-chodzi-w-lesnym-przedszkolu (dostęp: 7.01.2018).

Leśne Przedszkola przy Montessori Mountain Schools, http://szkolamontessori.com.pl/ lesne-pr/lesne-przedszkola/ (dostęp: 7.01.2018).

34 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue