Gäbrä Iyyäsus Kifle, ታሪኽ ትውልዲ ልሳን ግእዝ Tariḵ tǝwlǝddi lǝssan Gǝʿǝz [History of the origin of the Gǝʿǝz language – in Tigrinya]

Article English OPEN
Kapeliuk, Olga;
(2013)

Review