Human evaluation of the LOGOS' spoken dialogue system

Article CLOSED
Alexandros Lazaridis ; Theodoros Kostoulas ; Iosif Mporas ; Todor Ganchev ; Nikos Katsaounos ; Stavros Ntalampiras ; Nikos Fakotakis (2008)
Share - Bookmark