Human evaluation of the LOGOS' spoken dialogue system

Article CLOSED
Alexandros Lazaridis; Theodoros Kostoulas; Iosif Mporas; Todor Ganchev; Nikos Katsaounos; Stavros Ntalampiras; Nikos Fakotakis;
(2008)
Share - Bookmark