A novel audio fingerprinting method robust to time scale modification and pitch shifting

Article CLOSED
Bilei Zhu; Wei Li; Zhurong Wang; Xiangyang Xue;
(2010)
Share - Bookmark