A novel audio fingerprinting method robust to time scale modification and pitch shifting

Article CLOSED
Bilei Zhu ; Wei Li ; Zhurong Wang ; Xiangyang Xue (2010)
Share - Bookmark