Dynamically utilizing computation accelerators for extensible processors in a software approach

Article CLOSED
Ya-shuai Lü; Li Shen; Zhi-ying Wang; Nong Xiao;
(2009)
Share - Bookmark