Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Implementace Condition Based managemantu elektroizolačních systémů

Authors: Svoboda, Michal;

Implementace Condition Based managemantu elektroizolačních systémů

Abstract

Rostoucí nároky na hospodárnost provozu elektrizačních soustav nutí provozovatele elektrických strojů a zařízení efektivně investovat prostředky do údržby a obnovy. Provozovatelé potřebují pro správná a ekonomicky efektivní rozhodnutí detailní technické podklady, aby byly jejich prostředky vynakládány účelně. Předložená práce popisuje metodiku získávání a vyhodnocování informací o elektrických strojích, respektive jejich elektroizolačních systémech za provozu. První kapitola je zaměřena na ekonomické aspekty provozu elektrických strojů se zaměřením na výkonové transformátory. Jsou zde diskutovány jednotlivé části asset managementu, z nichž je dále věnována pozornost střednědobému horizontu. Provoz transformátorů má oproti jiným zařízením určitá specifika, která jsou zde též popsána. Druhá kapitola práce popisuje obecně životnost elektroizolačních systémů. Degradační mechanismy, které tyto systémy ovlivňují, jsou v této kapitole kvalitativně i kvantitativně hodnoceny. Dále je popisována metodika sestavení modelů odolnosti elektroizolačních systémů vycházející z degradačních činitelů, včetně základního statistického zpracování. Důraz je kladen zejména na modely odolnosti, které jsou využitelné v systémech prediktivní údržby. Obecná metodika je dále konkrétně aplikována na elektroizolační systém výkonových transformátorů. Na základě konstrukčního uspořádání jsou určena citlivá místa a hodnocena jejich odolnost vůči nejvýznamnějším degradačním vlivům. Tato metodika je popsána obecně a následně doložena praktickými experimenty, jejichž závěrem jsou komplexní modely odolnosti využitelné v systémech prediktivní údržby. Tyto modely jsou následně využívány v programu pro výpočet zbytkové životnosti elektroizolačního systému. Je zde popsán postup získávání dat, matematického zpracování a zobrazení výsledků. Správnost metodiky výpočtu i sestavení modelů je prokázána ověřovacími experimenty.

Growing demand on efficient operation of the electrical grids is driving the operators of electrical machinery and equipment to efficiently invest into maintenance and renewal of operated assets. For accurate and cost-effective decisions operators need detailed technical backgrounds to effectively spent their funds. The presented thesis describe the methodology of data acquisition and evaluation of information on electrical machines or their electrical insulation systems in operation respectively. The first chapter focuses on the economic aspects of the operation of electrical equipment with focus on power transformers. Different parts of asset management is discussed, a particular attention is paid on medium-term asset management. The operation of power transformers has specific issues among other devices. Those specific issues are also addressed. The second chapter describes the endurance of electrical insulation systems in general. The degradation phenomena which affect those systems are qualitatively and quantitatively evaluated in this chapter. Than a methodology of building endurance models of electrical insulating systems which are based on the physical degradation factors. A special attention is paid to models which are usable for predictive maintenance systems. The general methodology is further specifically applied to the electrical insulation system of power transformers. Based on the structural arrangement and real geometry, the sensitive places are evaluated. Derived endurance models are further applied on real experiments and complex endurance models for predictive maintenance aplictions are obtained. These models are used in the programs for calculating the residual life of electrical insulating system. The procedure of data acquisition, mathematical processing and displaying is also described. Verification of the methodology is proved by validation experiments.

Neobhájeno

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

transformátor, cbm, asset management, transformer

44 references, page 1 of 5

SVOBODA, M. Čištění povrchu epoxidových izolátorů, bakalářská práce, FEL ZČU, Plzeň, 2010.

SVOBODA, M. Condition Based Management elektrických zařízení, diplomová práce, FEL ZČU, Plzeň, 2012.

SVOBODA, M. Životnost izolačních systémů pro podporu Condition Based Maintenance, teze dizertační práce, FEL ZČU, Plzeň, 2014.

SOUCEK, J., SVOBODA, M., TRNKA, P.: Relation of electroinsulating fluids to the environment. In Diagnostika '11, Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s.181-184. ISBN: 978-80- 261-0020-1

TRNKA, P., SVOBODA, M., SOUCEK, J.: Diagnostika elektroizolačních systémů pro zjišťování aktuální zbytkové životnosti. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 775-779.

ISBN: 978-80-214-4514-7

SOUCEK, J., TRNKA, P., SVOBODA, M.: Určování aktivační energie elektroizolačních systémů. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE) 2012. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 781-84. ISBN: 978-80- 214-4514-7

SVOBODA, M., TRNKA, P. Online Hot Spot Calculation in Power Transformers. In Diagnostika '13 : Conference on Diagnostics in Electrical Engineering CDEE 2013. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 176-179. ISBN: 978-80-261-0210-6

TRNKA, P., ŠIRŮČEK, M., SVOBODA, M., SOUČEK, J. Condition-based maintenance of high-voltage machines-a practical application to electrical insulation. IEEE Electrical Insulation Magazine, 2014, roč. 30, č. 1, s. 32-38, IF: 1,322, ISSN: 0883-7554 MENTLÍK, V., TRNKA, P., SVOBODA, M., HORNAK, J., SOUČEK, J. Environmentally friendly electroinsulating fluids : perspective ways. In Proceedings of the 19th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2015). Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 1- 4. ISBN: 978-80-261-0476-6

SOUČEK, J., HORNAK, J., MENTLÍK, V., TRNKA, P., SVOBODA, M. Diagnosis of dissipation factor and breakdown voltage of alternative insulating liquids. In Proceedings of the 19th International Symposium on High Voltage Engineering (ISH 2015). Plzeň: Západočeská univerzita, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-261-0476-6

 • BIP!
  Impact byBIP!
  citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
 • citations
  This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  0
  popularity
  This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
  Average
  influence
  This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
  Average
  impulse
  This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
  Average
  Powered byBIP!BIP!
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
citations
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average