Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2021

Bir üniversite hastanesine başvuran covid 19 hastalarında mortaliteyi öngörme açısından low-harm ve news2 skorlarının karşılaştırılması

Rashed, Yousef Mohammad Khalil;
Open Access
Turkish
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Country: Turkey
Abstract

COVID-19 disease started in Wuhan city in China and spread all over the world in 2020, causing the pandemic. The mortality prediction is high in this disease, in which millions of people are infected and has a high mortality. In this study, hospital mortality rates in patients diagnosed with COVID-19 were evaluated using NEWS2 and LOW-HARM scoring methods. MATERİAL AND METHODS: Patients who applied to Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Hospital between 01/04/2020 and 01/11/2020 and were diagnosed with Covid-19 with the result of RT-PCR were included in our study. Inpatients were evaluated in terms of demographic values, admission symptoms, laboratory findings, the relationship between NEWS2 and LOW-HARM scores and mortality. NEWS2 and LOW-HARM scores were compared in terms of predicting mortality. The results obtained were subjected to statistical evaluation with the SPSS 25.0 package program. RESULTS: Of the 952 patients who met the inclusion criteria, 744 were survival (mean age 56.9 ± 16), and 208 were non-survival (mean age 73.6 ± 11.4 years). 378 (50.8%) of the survival patients were female and 366 (49.2%) were male. Of the non-survival patients, 76 (36.5%) were female and 132 (63.5%) were male. The mean length of stay for survival patients was found to be 8.5 ± 6 days, and 15.5 ± 10.7 days for non-survival patients. Sensitivity in LOW-HARM score as predictive indicator for predicting mortality was: 0.887 specificity: 0.719 AUC = 0.876, p 19.50 in the LOW-HARM score, and the cut-off value as> 3.50 in the NEWS2 score. CONCLUSİON: Both LOW-HARM and NEWS2 scores were found to be significant in predicting mortality. The sensitivity of LOW-HARM score (sensitivity:0.887, specifitiy:0.719 AUC=0.876, p<0.001) in predicting mortality and specificity of NEWS2 score (sensitivity:0,696, specifity:0,754 AUC=0.802, p<0.001) were found to be higher.

COVİD-19 hastalığı Çin'in Wuhan şehrinde başlayarak, 2020 yılında tüm dünyaya yayılarak pandemiye neden olmuştur. Milyonlarca insanın enfekte olduğu ve yüksek mortaliteye sahip bu hastalıkta mortalite öngörüsü büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada COVİD-19 tanısı alan hastalarda hastane mortaliteleri NEWS2 ve LOW-HARM skorlama yöntemleri kullanarak değerlendirilmiştir. YÖNTEM: Çalışmamıza 01/04/2020 ile 01/11/2020 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran ve RT-PCR sonucu ile Covid-19 tanısı konulan hastalar alındı. Hastanede yatarak tedavi gören hastalar demografik değerleri, başvuru semptomları, laboratuvar bulguları, NEWS2 ve LOW-HARM skorları ile mortalite arasındaki ilişki değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar SPSS 25.0 paket programı ile istatistiksel değerlendirmeye tabi tutuldu. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini sağlayan 952 hastanın 744'ü iyileşti (yaş ortalaması 56.9±16), 208'i vefat etti (yaş ortalaması 73.6±11.4). İyileşen hastaların 378(%50,8)'ı kadın, 366(%49,2)'ı erkekti. Vefat eden hastaların 76(%36,5)'ı kadın, 132(%63,5)'ı erkekti. İyileşen hastaların ortalama yatış süresi 8,5±6, Vefat eden hastaların 15,5±10,7 gün olarak bulundu. Mortaliteyi öngörmede prediktif gösterge olarak LOW-HARM skorunda duyarlılık:0.887 belirleyicilik:0.719 AUC=0.876, p19.50, NEWS2 skorunda cut-off değeri> 3,50 olarak bulundu. SONUÇ: Hem LOW-HARM hem de NEWS2 skorlarının mortalite tahmini anlamlı olarak saptandı. Mortalite öngörüsünde LOW-HARM skorunun duyarlılığı (duyarlılık:0.887, belirleyicilik:0.719 AUC=0.876, p<0.001) NEWS2 skorununda belirleyiciliği (duyarlılık:0,696, belirleyicilik:0,754 AUC=0.802, p<0.001) daha yüksek olarak saptandı.

Subjects

Covid-19, Mortalite, Low harm, News2, Skorlama yöntemleri, Scoring methods, Mortality, Düşük zarar

Related Organizations
moresidebar