Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

(Sargonova pevnost)

Kordová, Alice;

(Sargonova pevnost)

Abstract

Tato bakalářská práce se zaměřuje na novoasyrské město Dúr-Šarrukín a na jeho stavitele, krále Sargona II. Sargon II. byl pravděpodobně synem Tiglatpilesera III. a vládl v letech 722 př. n. l. až 705 př. n. l. Byl znám jako velký válečník, vládce, stavitel a zakladatel, díky svým výbojům a reformám byl jedním z největších králů Asýrie. Jednou z jeho nejslavnějších vítězných bitev je bitva proti Urartu a jeho králi Rusovi I. v roce 714 př. n. l. Sargon II. padl v roce 705 př. n. l. během bitvy proti Gurdîmu, vládci Kulumma. Nové hlavní město Dúr-Šarrukín bylo symbolem jeho moci, slávy a možností. Stavba města začala v roce 717 př. n. l. a byla slavnostně dokončena v roce 706 př. n. l. Dúr-Šarrukín byl objeven v roce 1843 Paulem Émilem Botou, který se stal zakladatelem asyriologie. Hranice města byly zajištěny hradbami se sedmi branami a 157 baštami. Ve městě byla nalezena citadela s významnými budovami a mimo citadelu bylo objeveno několik staveb. Uvnitř citadely byl královský palác s trůnním sálem, palácové chrámy bohů Ey, Ningaly, Ninurty a samostatně stojící chrámy bohů Nabúa, Sîna, Šamaše a Adada. Kolem královského paláce stálo několik šlechtických sídel a zahrad. Mimo citadelu se nacházela zbrojnice, jedna z rezidencí a chrám Sebetti. Informace o výstavbě města, o Sargonovi II. a jeho aktivitách jsou zaznamenány na klínopisných tabulkách, reliéfech v královském paláci a dalších objektech. Sargonova korespondence je stále předmětem výzkumu, zejména v on-line projektech ORACC (Open richly annotated cuneiform corpus), SAA (State Archives of Assyria) a The Munich Open-access Cuneiform Corpus Initiative (MOCCI). Obhájeno This bachelors thesis focuses on Neo-Assyrian town Dúr-Šarrukín and on its builder, king Sargon II. Sargon II probably was the son of Tiglath-Pileser III, ruling from 722 BC to 705 BC. He was known as a great warrior, ruler, builder and founder, due to his conquests and reforms, he was the one of the greatests kings of Assyria. One of his most famous victorious battles is the battle against Urartu and its king Rusa I, in the year 714 BC. Sargon II fell in 705 BC during a battle against Gurdî, the ruler of Kulumma. The new capital Dúr-Šarrukín was a symbol of his power, glory and possibilities. Construction of the city began in 717 BC and was ceremonially completed in 706 BC. Dúr-Šarrukín was found in 1843 by Paul Émile Botta, who became the founder of Assyriology. The city borders were secured by walls with seven gates and 157 bastions. There was found a citadel with important buildings in the city, and several structures were discovered outside the citadel. Inside the citadel there was a royal palace with a throne room, palace temples of the gods Ea, Ningal, Ninurta and and the separately standing temples of the gods Nabu, Sîn, Šamaš and Adad. Around the royal palace stood several nobility residences and gardens. Outside the citadel was the armory, one of the residences, and the temple of Sebetti. Information about the construction of the city, about Sargon II and his activities are recorded on cuneiform tablets, reliefs in the royal palace and other objects. Sargon's correspondence is still the subject of research, especially in online projects ORACC (Open richly annotated cuneiform corpus), SAA (State Archives of Assyria) and The Munich Open-access Cuneiform Corpus Initiative (MOCCI).

Country
Czech Republic
Related Organizations
Keywords

dúr-šarrukín, sargon ii., asyriologie, chrámy, oracc, saao, dúr-šarrukín, sargon ii, assyriology, temples, oracc, saao

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
moresidebar

Do the share buttons not appear? Please make sure, any blocking addon is disabled, and then reload the page.