Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2014

Cybercrime a směřování jeho právní úpravy v oblasti mezinárodního práva a práva Evropské unie

Toman, Vojtěch;
Open Access
Czech
Published: 26 Aug 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

Tato práce na téma "Cybercrime a směřování jeho právní úpravy v mezinárodním právu a právu Evropské unie" pojednává o aspektech a specifikách kyberkriminality a ochrany před ní. Snaží se zachytit současnou právní úpravu dané problematiky a nastínit její možný, předpokládaný, či zamýšlený vývoj v blízké budoucnosti. Vychází z povahy právní limitace lidského chování v protikladu k přirozené svobodě lidských jedinců a jejich práva na sebeurčení, v tomto případě informačnímu. Nutná je zprvu shoda na definici kyberkriminality a kyberbezpečnosti, tedy přesné vymezení vlastního předmětu právní úpravy, s přihlédnutím k odlišnostem ve vývoji právní kultury v jednotlivých zemích, a možnostem, které mají na poli informačních technologií. Obhájeno Thesis on "Cybercrime and its reflections in international and European Union's legal regulations" deals with aspects and specifics of cybercrime and defence againts it. It tries to chronicle recent enactment and outline its possible, expected or intended developement in a near future. It sequents on a nature of law limitation of mankind's behavior and its collision with a human being's natural freedom and its privilege for informational self-determination. First are needed a consensual definitions of cybercrime and cybersecurity, therefore exact delimitation of very subject matter of legal regulations, with regard to varyings in developement of law culture in particular states and theirs potential on the field of IT technologies.

Subjects

kyberkriminalita, kybernetická bezpečnost, informační technologie a systémy, právo eu, kritická informační infrastruktura, mezinárodní spolupráce v oblasti it., cybercrime, cybersecurity, information technologies and systems, eu law, critical information infrastructure, international cooperation on the field of it.

Related Organizations
27 references, page 1 of 3

1. POLČÁK, R. GŘIVNA, T. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008. 220 s. Auditorium. ISBN 978-80-903786-7-4.

2. KOLEKTIV AUTORŮ. Sborník: Kybernetické útoky na Informační systémy. 2012. ISBN 978-80-7251-371-0.

3. POLČÁK, R. Právo a evropská informační společnost. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. 202 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 344. ISBN 978-80-210-4885-0.

4. POLČÁK, R. Autoritativní regulace kyberprostoru a legitimita trestního práva. In Kyberkriminalita a právo. Praha: AUDITORIUM, 2008. s. 12-24, ISBN 978-80-903786- 7-4.

5. KOLEKTIV AUTORŮ. Sborník Kybernetická bezpečnost a obrana. 2011.ISBN978-80- 7251-363-5.

6. POLČÁK, R. ČERMÁK, J. LOEBL, Z. GŘIVNA,T. MATEJKA, J. PETR, M. Cyber Law in the Czech Republic. Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2012. 228 s. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-4010-4.

7. JIROVSKÝ, V. Kybernetická kriminalita, 2007. ISBN 978-80-247-1561-2.

8. POŽÁR, J. Informační bezpečnost. 2005, 311 stran. ISBN: 80-8689-838-5.

9. HARAŠTA, J. KENNETH, G. Strategic Cyber Security. Revue pro právo a technologie, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 9, s. 265-266. ISSN 1804-5383.

10. POLČÁK, R. European Policies for the Information Society. In One or Many? The Law and the Structure of the European Union and the United states. Rock Island: East Hall Press, 2011. s. 171-174, 4 s. Neuveden. ISBN 978-1-878326-20-1.

Funded by
EC| SIPAR
Project
SIPAR
A revolutionary gait analysis system for smart injury and performance management.
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 878326
  • Funding stream: H2020 | SME-1
moresidebar