Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . Lecture . 2014

Geografie Plzeňského kraje

Matušková, Alena;
Open Access
Czech
Published: 01 Jan 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Subjects

Plzeňský kraj, příroda, zemědělství, doprava, průmysl, cestovní ruch, Pilsen region, nature, agriculture, transport, industry, tourism

Related Organizations
49 references, page 1 of 5

Historický lexikon obcí České republiky 1869 - 2005. [online]. ČSÚ 2006. [cit. 2014- 01-05]. Dostupné z: http://notes3.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/4128-04.

Hlásná a předpovědní povodňová služba [online, cit. 2013-01-07]. ČHMÚ. Dostupné z: <http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php>.

Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. Etapa - 2. Koncept návrhu řešení. Plzeň: Plzeňský kraj, 2007. 162 s. Dostupné z: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/navrhkoncepce-dopravy-plzenskeho-kraje.

 JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. a kol. 2004. České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování? Praha : Academia, 296 s.

KOPP, J. Hydrologická hodnocení ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 57-80. ISBN 80- 7043-429-5.

KOPP, J. Neživá příroda. Život v česko-bavorském pohraničí: příroda, lidé, památky: vývoj po listopadu 1989. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011, s. 8-17. ISBN 978-80- 261-0079-9.

KOPP, J. Hydrologie. Plzeňsko, Praha: Baset, 2008. s.73-79. ISBN 978-80-7340-100- 9.

KOPP, J. Kvalita životního prostředí. Plzeňsko, Praha: Baset, 2008. s.25-27. ISBN 978-80-7340-100-9.

KOPP, J. Ohrožená území a ekologické zátěže. Plzeňsko, Praha: Baset, 2008. s.184- 187. ISBN 978-80-7340-100-9.

KOPP, J. Proměny krajiny. Plzeňsko, Praha: Baset, 2008. s.197-202. ISBN 978-80- 7340-100-9.

Related to Research communities
moresidebar