Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2011

News values in the environment WEB 2.0

Šikýřová, Monika;
Open Access
Czech
Published: 13 Jul 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

Bakalářská práce se snaží zjistit, jaké zpravodajské hodnoty jsou vnímané za důležité v prostředí Web 2.0, kde se každý účastník tohoto prostředí může stát zároveň jeho tvůrcem. Práce se bude snažit pomocí analýzy sociálních sítí a prostřednictvím polostrukturovaných dotazníků , pro účastníky tohoto prostředí, zjistit, jaké hodnoty musí splňovat zpráva, aby na ni tito účastníci odkázali, nebo naopak jaké hodnoty sdělení jsou příčinou odrazení od odkazu na zprávu v prostředí Web 2.0. Tyto zpravodajské hodnoty budou v práci porovnávány s již vytvořenou škálou zpravodajských hodnot, které jsou běžně používány v prostředí masových médií. Katedra sociologie Obhájeno This bachelor thesis is trying to find out, which news values are considered important in Web 2.0 environment, in which every participant can become its creator. Using the semistructured questionnaires, the thesis will try to find out, which values should the message fulfill to be referred to by a participant and which values deter participant from referring to the message in Web 2.0 environment. In the thesis, these news values will be compared to already created scale of news values, which are commonly used in mass media.

Subjects

zpravodajská hodnota, gatekeeping, zpravodajství, web 2.0, Facebook, news value, reporting

3. METODOLOGIE ........................................................................ 23 3.1 Výzkumný cíl............................................................................... 23 3.2 Výzkumný vzorek a lokalita ....................................................... 24 3.3 Metody sběru dat........................................................................ 25 3.4 Metody analýzy dat .................................................................... 27 3.5 Výsledky ...................................................................................... 28 3.5 Diskuze ........................................................................................ 32 3.6 Omezení studie ........................................................................... 38

Kelly, Kevin. [2006]: „We Are the Web.“ [online]. [cit. 10. 12. 2006].

Dostupné z: <http://www.wired.com/wired/archive/13.08/tech_pr.html>.

Kotrba. Štěpán. [2004]: „Jaká budou “nová” media a jací budou “noví”

lidé.” [online]. [cit. 29.1. 2004 ]. Dostupné z:

<http://www.blisty.cz/art/16745.html>.

Funded by
EC| TEAMSAFETY
Project
TEAMSAFETY
The development project for an innovative 3D virtual team-training maritime safety simulation platform to meet the latest EU safety requirements for sea and seafarers’ emergency response training
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 243689
  • Funding stream: FP7 | SP4 | SME
Related to Research communities
moresidebar