Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 3 versions
Other research product . 2021

Pautes per a l'harmonització del tractament farmacoterapèutic del càncer de pulmó no microcític metastàtic

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;
Open Access
Published: 16 Mar 2021
Publisher: Servei Català de la Salut
Country: Spain
Abstract
Cáncer de pulmón no microcítico metastásico; Inmunoterapia; Terapia dirigida Càncer de pulmó no microcític metastàtic; Immunoteràpia; Teràpia dirigida Metastatic non-microcytic lung cancer; Immunotherapy; Targeted therapy Les pautes donen suport als professionals sanitaris en la presa de decisions farmacoterapèutiques, però no substitueixen les actuacions individuals que es puguin fer per a pacients concrets. Aquesta pauta té l’objectiu d’harmonitzar el tractament farmacològic del càncer de pulmó no microcític (CPNM) metastàtic i es dirigeix, principalment, als professionals sanitaris relacionats amb l'oncologia mèdica i directament amb aquesta patologia. Les seves recomanacions consideren en termes poblacionals, els criteris d’eficàcia, seguretat, eficiència i sostenibilitat de la prestació sanitària per garantir l’accessibilitat universal i l’equitat. Las pautas apoyan a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones farmacoterapéuticas, pero no sustituyen las actuaciones individuales que se puedan hacer para pacientes concretos. Esta pauta tiene el objetivo de armonizar el tratamiento farmacológico del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) metastásico y se dirige, principalmente, a los profesionales sanitarios relacionados con la oncología médica y directamente con esta patología. Sus recomendaciones consideran en términos poblacionales, los criterios de eficacia, seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la prestación sanitaria para garantizar la accesibilidad universal y la equidad. The guidelines support healthcare professionals in pharmacotherapeutic decision-making, but do not replace individual actions that can be taken for specific patients. This guideline aims to harmonize the pharmacological treatment of metastatic non-small cell lung cancer (PCNM) and is aimed primarily at health professionals related to medical oncology and directly to this pathology. Its recommendations consider in terms of population, the criteria of effectiveness, safety, efficiency and sustainability of health care to ensure universal accessibility and equity.
Subjects

Pulmons - Càncer - Tractament, Pulmons - Càncer - Costos, Avaluació de resultats (Assistència mèdica), :Neoplasms::Neoplasms by Site::Thoracic Neoplasms::Respiratory Tract Neoplasms::Lung Neoplasms [DISEASES], :Other subheadings::Other subheadings::/drug therapy [Other subheadings], :Investigative Techniques::Drug Development::Drug Evaluation [ANALYTICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC TECHNIQUES, AND EQUIPMENT], :neoplasias::neoplasias por localización::neoplasias torácicas::neoplasias del tracto respiratorio::neoplasias pulmonares [ENFERMEDADES], :Otros calificadores::Otros calificadores::/farmacoterapia [Otros calificadores], :técnicas de investigación::desarrollo de medicamentos::evaluación de medicamentos [TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS]

Majem M, Juan O, Insa A, Reguart N, Trigo JM, Carcereny E, et al. SEOM clinical guidelines for the treatment of non-small cell lung cancer (2018). Clin Transl Oncol. [OpenAIRE]

Planchard D, Popat S, Kerr K, Novello S, Smit EF, Faivre-Finn C, et al. Metastatic nonsmall cell lung cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2018;29(September):iv192-iv237. [OpenAIRE]

39. Lung NC, Collaborative C. Group-2010-The_Cochrane_Library 21. 2012;(5).

112. CHMP. Anexo I: ficha técnica o resumen de las características del producto - Ceritinib [Internet]. [consulta: 25 març 2019]. Disponible a: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/115999001/FT_115999001.html.pdf 113. Roche Pharma AG. Anexo I: ficha técnica o resumen de las características del producto - Crizotinib [Internet]. 2018 [consulta: 25 octubre 2018]. p. 195. Disponible a: https://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/2018/20180118139829/anx_139829_es.pdf

moresidebar