Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2022

La intermediació lingüística per part de menors a Catalunya : panoràmica general, reflexions i propostes. Els resultats dels projecte ILM i EYLBID

Vargas-Urpi, Mireia; Arumí, Marta;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 01 Jan 2022
Country: Spain
Abstract
Els infants i adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris. Gràcies a l'escolarització i la immersió lingüística a la nova societat aprenen la llengua o llengües oficials del nou país de manera més ràpida que els seus progenitors. Per això, molts pares, mares i familiars amb un domini limitat de l'idioma local sovint confien en aquests infants i adolescents per traduir i interpretar quan necessiten comunicar-se amb la societat d'acollida. Aquest fenomen es coneix com a «intermediació lingüística per part de menors» (ILM) (traducció de Child Language Brokering, en anglès). La ILM s'ha estudiat principalment al Regne Unit i als Estats Units. A Catalunya, en canvi, la recerca sobre aquest tema és molt escassa. Els objectius principals del projecte són descriure la ILM i proporcionar informació objectiva, empírica i interdisciplinària sobre l'abast i les característiques del fenomen entre les principals comunitats immigrades a la província de Barcelona. Per tal de d'assolir aquests objectius, s'ha adoptat una investigació qualitativa que combina la recollida de dades mitjançant qüestionaris, entrevistes i grups de discussió. En aquesta presentació presentem els resultats principals d'aquesta recerca, amb dades sobre la freqüència i abast del fenomen, qüestions de gènere o impacte d'aquesta pràctica en els infants i joves que la duen a terme.
Subjects

Intermediació lingüística per part de menors, Child language brokering, Plurilingüisme, Interculturalitat, Migració

Related Organizations
moresidebar