Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . 2015

Art i ciència. Aportacions actuals de la ciència a la història de l'art i el patrimoni a Catalunya

Molina i Giralt, Glòria; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de Musicologia;
Open Access
Published: 01 Jan 2015
Publisher: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona,
Country: Spain
Abstract

L'estudi dels materials del patrimoni cultural ens aporta informació sobre els corrents artístics i estètics. Però també ens dona una visió molt útil sobre la història, la societat i la tecnologia en les quals s'ha creat l'objecte d'art, tot sovint aportant dades noves o fins i tot rectificant les que es tenien per certes. A més, un cop elaborats, els materials dels quals estan composats els objectes artístics inicien processos d'alteració en contacte amb el medi que els envolta: "el temps també pinta". Tots els materials evolucionen i es transformen amb el temps. L'anàlisi i posterior interpretació dels materials que conformen l'obra d'art i les vicissituds que ha patit la peça (enterraments, restauracions anteriors, repintats, possibles falsificacions...) ens permetran afrontar amb coneixement de causa tant les accions encaminades a la conservació preventiva com les eventuals intervencions de restauració. En aquest sentit l'aportació de les tècniques físico-químiques a la Història de l'Art i al coneixement i la preservació del Patrimoni en general són inqüestionables, si més no en teoria. Però cal establir ponts que permetin als historiadors de l'art i als gestors de patrimoni comprendre les aportacions que aquestes tècniques fan al coneixement i la salvaguarda d'un Patrimoni que és de tots. Aquesta tesi pretén -a partir d'un exhaustiu anàlisi de la situació actual a Catalunya quan al coneixement de les aportacions que fa la Ciència- donar eines a aquests col·lectius perquè puguin comprendre una mica millor el mon de la caracterització de materials patrimonials. Amb aquest objectiu s'ha elaborat un complert Manual de tècniques físico-químiques dirigit a historiadors de l'art i gestors del patrimoni cultural; però també proposa accions de trobada entre historiadors, gestors, conservadors, restauradors i científics amb l'objectiu de generar un corpus de coneixement comú. The study of cultural heritage materials gives us information on the aesthetic and artistic trends. But it also gives us a very useful on the history, society and technology which created the art object, often providing new data and even those had to rectifying certain. In addition, once processed, the materials of which are composed art objects initiate processes of change in contact with the environment around them, "the time also paints." All materials evolve and transform over time. The analysis and subsequent interpretation of the materials that make up the artwork and the difficulties suffered by the piece (burials previous restorations, repainting, possible forgeries ...) we will deal with knowledge of both actions to preventive conservation and eventual restoration interventions. In this regard the contribution of physicochemical techniques in art history and knowledge and the preservation of cultural heritage in general are unquestionable, at least in theory. But we must build bridges that allow art historians and asset managers understand the contributions that these techniques are knowledge and safeguard a heritage that belongs to everyone. This thesis aims -from a thorough analysis of the current situation in Catalonia when knowledge of the contributions that science does- provide tools to these groups so that they can understand a little better the world of materials characterization of heritage. With this objective has prepared a complete handbook Physicochemical techniques aimed at art historians and managers of cultural heritage; but also proposes actions meeting between historians, managers, curators, conservators and scientists with the aim of creating a common body of knowledge.

Subjects

Ciència, Ciencia, Science, Art, Arte, Patrimoni, Patrimonio, Cultural heritage

Related Organizations
moresidebar