Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . 2021

Projecte Vincles. Disseny i implementació d'una intervenció socioeducativa en l'àmbit de l'execució penal i la maternitat

Hernández Gutiérrez, Carla; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada;
Open Access
Published: 01 Jan 2021
Country: Spain
Abstract
Un dels reptes que es presenta avui en l'àmbit de l'execució penal és l'abordatge teòric-pràctic de les relacions maternals i familiars. Des d'aquesta premissa, es dissenya i implementa el Projecte Vincles amb el fi de millorar les competències maternals vinculars i enfortir el vincle maternofilial de quatre usuàries de la Unitat Dependent Àgora, les quals compleixen condemna en tercer grau penitenciari i no poden relacionar-se presencialment amb les seves filles. Així mateix, s'aborden altres competències transversals com la lectoescriptura en català i l'ús de recursos digitals. El procés metodològic parteix d'una detecció de necessitats, de caràcter inicial i diagnòstica, emmarcada en una metodologia mixta basada en l'estudi de competències. L'anàlisi s'ha realitzat mitjançant una estratègia de codificació sistemàtica, oberta, axial i selectiva. Posteriorment, s'ha articulat el procés de planificació i implementació de la intervenció socioeducativa. Els resultats evidencien l'èxit del projecte i la vàlua de les participants. Per una banda, aquest èxit s'ha donat gràcies al procés de detecció de necessitats exhaustiu, contextualitzat i fiable que s'ha portat a terme. Així mateix, guarda relació amb les característiques del mateix disseny de la intervenció, el qual compleix amb gran part dels criteris de referència establerts: eficàcia, rellevància, suficiència, aplicabilitat, eficiència, efectivitat, comprensibilitat, satisfacció, validesa, innovació i transferibilitat. D'altra banda, el pla d'avaluació basat en la justícia social fonamenta els mèrits competencials assolits per les participants quant a la mentalització, la calidesa emocional, l'involucrament maternal i l'adquisició d'aprenentatges paral·lels. No obstant això, les troballes evidencien que la intervenció presenta dues limitacions interrelacionades entre si: per una banda, la dificultat per a desenvolupar la sensibilitat maternal, vinculada amb les connexions familiars i l'educació dels fills. D'altra banda, la necessitat de transitar d'un treball multidisciplinari a un treball interdisciplinari i en xarxa. Aquestes limitacions erigeixen en el repte més rellevant a considerar de cara a futures edicions del projecte, per la qual cosa es proposen diverses orientacions de millora. Finalment, es formulen futures línies d'acció i de recerca amb la intenció d'impulsar la producció científica en l'àrea de coneixement de l'Educació Social. En el ámbito de la ejecución penal, hoy en día se plantea el reto de realizar un abordaje teórico-práctico de las relaciones maternales y familiares. Desde esta premisa, se diseña e implementa el Proyecto Vincles con el fin de mejorar las competencias maternales vinculares y fortalecer el vínculo maternofilial de cuatro usuarias de la Unidad Dependiente Ágora, las cuales cumplen condena en tercer grado penitenciario y no pueden relacionarse presencialmente con sus hijas. Así mismo, se abordan otras competencias transversales como la lectoescritura en catalán y el uso de recursos digitales. El proceso metodológico parte de una detección de necesidades, de carácter inicial y diagnóstica, enmarcada en una metodología mixta basada en el estudio de competencias. El análisis se ha realizado mediante una estrategia de codificación sistemática, abierta, axial i selectiva. Posteriormente, se ha articulado el proceso de planificación e implementación de la intervención socioeducativa. Los resultados evidencian el éxito del proyecto y la valía de las participants. Por un lado, su éxito se debe al exhaustivo, contextualizado y fiable proceso de detección de necesidades que se ha llevado a cabo. Así mismo, guarda relación con las características del diseño de la intervención, el cual cumple con gran parte de los criterios de referencia establecidos: eficacia, relevancia, suficiencia, aplicabilidad, eficiencia, efectividad, comprensibilidad, satisfacción, validez, innovación y transferibilidad. Por otro lado, el plan de evaluación basado en la justicia social fundamenta los méritos competenciales logrados por las participantes en cuanto a la mentalización, la calidez emocional, el involucramiento maternal y la adquisición de aprendizajes paralelos. Sin embargo, los hallazgos evidencian que la intervención presenta dos limitaciones interrelacionadas entre sí: por un lado, la dificultad para desarrollar la sensibilidad maternal, vinculada con las conexiones familiares y la educación de los hijos. Por otro lado, la necesidad de transitar de un trabajo multidisciplinar a un trabajo interdisciplinario y en red. Estas limitaciones erigen en el reto más relevante a considerar de cara a futuras ediciones del proyecto, por lo cual se proponen varias orientaciones de mejora. Finalmente, se formulan futuras líneas de acción y de investigación con la intención de impulsar la producción científica en el àrea de conocimiento de la Educación Social. One of the challenges faced today in the field of penal execution is the theoretical-practical approach to maternal and family relationships. From this premise, the Vinculos Project was designed and implemented with the aim of improving maternal bonding skills and strengthening the maternal-filial bond of four users of the Ágora Dependent Unit, who are serving their sentence in the third grade of the penitentiary and cannot relate face-to-face with their daughters. Other transversal competencies are also addressed, such as reading and writing in Catalan and the use of digital resources. The methodological process starts with an initial and diagnostic needs detection, framed in a mixed methodology based on the study of competencies. The analysis was carried out by means of a systematic, open, axial and selective coding strategy. Subsequently, the planning and implementation process of the socio-educational intervention was articulated. The results show the success of the project and the value of the participants. On the one hand, this success has been due to the exhaustive, contextualized and reliable needs detection process that has been carried out, as well as to the characteristics of its design, which complies with most of the established reference criteria: efficacy, relevance, sufficiency, applicability, efficiency, effectiveness, comprehensibility, satisfaction, validity, innovation and transferability. On the other hand, the evaluation plan based on social justice substantiates the competency merits achieved by the participants in terms of mentalization, emotional warmth, maternal involvement and acquisition of parallel learning. However, the findings show that the intervention has two interrelated limitations: on the one hand, the difficulty in developing maternal sensitivity, linked to family connections and children's education. On the other hand, the need to move from multidisciplinary work to interdisciplinary and networked work. These limitations represent the most relevant challenge to be considered for future editions of the project, and several directions for improvement are proposed. Finally, future lines of action and research are formulated with the intention of promoting scientific production in the knowledge area of Social Education.
Subjects

Projecte d'Intervenció Socioeducativa, Execució Penal, Rehabilitació, Maternitat, Vincle Maternofilial, Competències Maternals Vinculars, Mentalització, Calidesa Emocional, Sensibilitat Maternal, Involucrament Maternal, Proyecto de Intervención Socioeducativa, Ejecución Penal, Rehabilitación, Maternidad, Vínculo Maternofilial, Competencies Maternales Vinculares, Mentalización, Calidez Emocional, Sensibilidad Maternal, Involucramiento Maternal, Socio-educational Intervention Project, Penal Enforcement, Rehabilitation, Maternity, Maternal Bonding, Maternal Competencies, Mentalization, Emotional Warmth, Maternal Sensitivity, Maternal Involvement

Related Organizations
moresidebar