Filters (2 )
Download Results
2,642 research outcomes, page 1 of 265
 • publication . Review . 2010
  Open Access Slovak
  Authors:
  Loptám, František;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Slovak
  Authors:
  Mihaľko, Juraj;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Cieľom tejto diplomovej práce bolo popísať základné meracie metódy pre meranie inerciálnych snímačov, popísať ich fyzikálne princípy a chyby. Ďalším krokom bolo vybrať jeden parameter a ten otestovať na viacerých snímačoch a vyhodnotiť výsledky merania. Meranie inerciál...

 • publication . Conference object . 2012
  Open Access Slovak
  Authors:
  Földesi, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  V práci, ktorej názov je Výchova k podnikaniu v predmete Technika, je hlavným cieľom ozrejmiť význam rozvoja podnikavosti na hodinách Techniky a v praxi overiť náš navrhnutý projekt, ktorý je zameraný na rozvoj podnikavosti. The main objective of this final paper is rec...

 • publication . Master thesis . 2008
  Open Access Slovak
  Authors:
  Klepáč, Patrik;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Cielom tejto diplomovej práce je návrh variant riešenia výroby zadanej súčiastky a výber vhodnej technológie pre kusovú výrobu zadanej súčiastky z nerezovej ocele 17240. V prvej časti práce je stručné zhodnotenie tvárnenia plechu klasickým spôsobom a v ďalších častiach ...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Belák, Michal;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství

  Tato práce se zaobírá osvětlovací technikou moderních vozidel jejím historickým vývojem, současným stavem a možnostmi jejího dalšího vývoje a měřením dohlednosti na koncová světla vozidel. První část je zaměřená na osvětlovací techniku používanou v současných moderních ...

 • publication . Article . 2009
  Open Access Slovak
  Authors:
  Vajda, Viliam; Delina, Radoslav;
  Publisher: Technická univerzita v Liberci

  The phenomenon of Internet everyday affects individuals on the one side, but on the other side also the whole economy through activities of companies. Companies mainly in European Union’s “old” member states have realised advantages of Internet, or other computer networ...

 • publication . Conference object . 2015
  Open Access Slovak
  Authors:
  Šimna, Vladimír; Pokorný, Peter; Buranský, Ivan; Václav, Štefan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění

  Príspevok sa zaoberá problematikou merania strednej aritmetickej odchýlky povrchu pri frézovaní nástrojom s rôznym sklonom hlavnej reznej hrany. Na realizáciu daného problému bol vykonaný viacfaktorový experiment s cieľom nájsť vhodný uhol stúpania skrutkovice frézy pre...

 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Štriga Zidarić, Mihaela;
  Publisher: Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti.

  Ľudia, naimä dnešná mládež, jazykovým výberom ukázujú na svoju personálnu, ale aj sociálnu identitu. Tým spôsobom reflektujú jazykové identity, ktoré nám ukázali mladí rodení hovoriaci chorvátskeho a slovenského jazyka. Vďaka jazykovým biografiám sme sa detailne stretli...

 • publication . Conference object . 2015
  Open Access Slovak
  Authors:
  Plaisner, D.;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  This work deals with exploring, measuring and evaluation of possible coexistence scenarios between Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T) and Long-Term Evolution (LTE) mobile services, which can occur in a shared radio frequency (RF) bands. There are considered ...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Gállová, Eva;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická

  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou techniky pre stanovenie polokovových prvkov vo vybraných vzorkách potravín, ktorá pozostáva z mineralizácie vzoriek, prekoncentrácie a detekcie daných prvkov. Prekoncentrácia býva zvolená z dôvodu, že tieto prvky sú v potra...

2,642 research outcomes, page 1 of 265