Filters (1)
Filters
Filters
Download Results
256 research outcomes, page 1 of 26
 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Ljubica Stankovska;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Country: Croatia

  Во статијата авторот ги анализира композитните лични имиња: *Беробран, Брегост, Велимаж, Верислав, Годолес, Драгоезд, Желовар, Људовид, Новосил, Почест, Првослав и Претимир, кои се засведочени во онимијата на македонскиот јазичен ареал. Анализираните антропоними му прип...

 • publication . Other literature type . 2017
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Lusi Karanikolova-Čočorovska;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Country: Croatia

  Оваа статија прави еден компаративен пристап на т.н. „атрибутивност“, во песните „Седум навраќања кон мотивот трепетлика“ од Гане Тодоровски и „Ноќниче“ од Антун Густав Матош. Се анализираат три корпуса од значенски ентитети кои дозволуваат увид во метафоричноста на пес...

 • publication . Other literature type . 2011
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Goce Cvetanovski;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Country: Croatia
 • publication . Other literature type . 2016
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Ruska Ivanovska-Naskova;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Country: Croatia

  Целта на овој труд е да се утврдат доминантните модели на класификација на условните периоди во македонскиот јазик предложени во студиите посветени на оваа проблематика. Студијата се осврнува на неколку клучни концепти поврзани со условните периоди и на критериумите за ...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2015
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Woźnica, Rafał;
  Publisher: Institut za nacionalna istorija
  Country: Poland

  In the period since the signing of the Ohrid Agreement in 2001, the political and security agenda in Macedonia has been dominated by the need to implement the major principles of this accord to ensure the survival of the state. For Albanian political parties decentralis...

 • publication . Other literature type . 2012
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Katerina Petrovska-Kuzmanova;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Country: Croatia
 • publication . Article . 2013
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Ana Dimiškovska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Klub Revus

  V tem članku skuša avtorica aplicirati dialoški pristop na oblikovanje pravne utemeljitve v konkretnem pravnem primeru in predstaviti dialoško rekonstrukcijo nekega spornega makedonskega sodnega primera. Rekonstrukcijo napravi z uporabo sodobnega dialoškega modela pravn...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access Macedonian
  Persistent Identifiers
  Publisher: Београд : Српска академија наука и уметности
  Country: Serbia

  Појдовна точка на овој текст е тезата формулирана во насловот од статијата на Ј. Курилович (Jerzy Kuryłowicz) „Les structures fondamentales de la langue: groupe et proposition“ (спор. во Kористена литература). Под ’групата’ ја подразбираме овде ’именската група’, а под ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Stojanovski, Darko; Dunne, Julie; Naumov, Goce; Evershed, Richard; Stefanović, Sofija;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | BIRTH (640557)

  Во текот на 2017 и 2018 година, 27 фрагменти садова керамика од неолитските слоеви во Врбјанска Чука беа селектирани и подложени на екстракција на органски материи содржани во микроскопските пори од нивната структура. Од нив, вкупно 8 примероци дадоа позитивни резултати...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Other literature type . 2014
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Silvana Sidorovska-Čupovska;
  Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
  Country: Croatia
256 research outcomes, page 1 of 26