Filters (2 )
Download Results
2,670 research outcomes, page 1 of 267
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Slovak
  Authors:
  Plačko, Michal;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Diplomová práca sa zaoberá problematikou detekcie ľudskej postavy a sledovania gest vo videosekvencii. Po obecnom popise spracovania videosekcencie sú bližšie popísané metódy detekcie ľudskej postavy reprezentované významnými prácami. Najviac pozornosti je upriamenej na...

  Add to ORCID
 • publication . Article . 2014
  Open Access Slovak
  Authors:
  Antalová, Mária; Chinoracká, Andrea;
  Publisher: Univerzita Pardubice

  Shaping the knowledge society has become a priority for all the educational policies in member countries of the European Union. Within it, it is a specific quality of life based on people's ability to create value intangible nature, which may take the form of ideas, inv...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2010
  Open Access Slovak
  Authors:
  Zubaľová, Alena; Vassová, Adriana;
  Publisher: Univerzita Pardubice

  The welfare state has several objectives, implementation of which brings increasing pressure on public expenditure. Social policy is part of economic policy among its key elements include: social support, social assistance, employment, housing and others. The public sec...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Chmatil, Ľuboš;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství

  Předložená diplomová práce obsahuje teoretický rozbor charakteristik odstředíveho čerpadla, podmínky stability Y(Q) charakteristiky, výpočet charakteristiky ßč(ns), úpravy vedúce k stabilizaci spirálního telesa a oběžného kola, návrh spirály, obežného kola a následný vý...

  Add to ORCID
 • publication . Part of book or chapter of book . 2013
  Open Access Slovak
  Authors:
  Mieczkowska, Halina;
  Publisher: Univerzita Komenského

  This article comprises a full description, although, out of necessity, presented as an outline, of the Department of Slovak Philology at the Institute of Slavonic Philology of the Jagiellonian University in Kraków. Special attention is given to the curriculum of Slovak ...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Slovak
  Authors:
  Kolarčík, Matúš;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Diplomová práca sa zaoberá snímačmi tlaku vyrábanými firmou Honeywell a ich použitím v distribuovanom meracom systéme. Uvádza základné požiadavky na snímače pre osobné merače krvného tlaku, barometrické výškomery do 5000m, merače relatívnej vzdušnej rýchlosti do 350km/h...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Slovak
  Authors:
  Štichová, Zuzana;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

  Cieľom tejto diplomovej práce bolo meranie elektrickej vodivosti a dynamickej viskozity elektrolytov. Na základe týchto meraní bolo možné overiť Waldenov vzťah medzi meranými veličinami. Boli použité elektrolyty na bázy sulfolanu v kombinácií s propylenkarbonátom a so s...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Daniel Brezina; Matej Masár;
  Publisher: Združení požárního a bezpečnostního inženýrství

  Neustále meniace sa prostredie prináša i čoraz väčšie výzvy a požiadavky, ktorým je nevyhnutné prispôsobiť aj systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva pri mimoriadnych udalostiach. Tieto výzvy a požiadavky sa mnohokrát odrážajú v koncipovaní nových zásad a postupov. ...

  Add to ORCID
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Slovak
  Authors:
  Lomnická, Mária;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská

  Predkladaná diplomová práca navrhuje rozšírenie podnikateľských aktivít s využitím možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej Únie. Ciežom je vytvorenie školiaceho centra pre širokú verejnosť, žiadatežom o grant je vzdelávacia spoločnos...

  Add to ORCID
 • publication . Conference object . 2009
  Open Access Slovak
  Authors:
  Šípek, Michal; Neslušan, Miroslav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění

  Článok sa zaoberá problematikou vplyvu tepelného spracovania na rozmerovú a tvarovú presnosť obrobkov. Poukazuje na skutočnosť, že rôzne režimy tepelného spracovania majú za následok rozdiely vo veľkosti deformácií, rozmerov ako aj veľkosti a rozložení zvyškových napätí...

2,670 research outcomes, page 1 of 267