Filters (1)
Download Results
3,452 research outcomes, page 1 of 346
 • publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Økland, Solvår Gjerde;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet
  Country: Norway

  Bacheloroppgave i vernepleie, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen BVP331

 • publication . Report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grimsrud, Gro Marit; Halvorsen, Lars Julius; Bergem, Randi;
  Country: Norway

  Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite kjente. Vi meiner at ei av årsakene er at Karriere...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Braut, Tora;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  Country: Norway

  I dette masterprosjketet har problemstillinga vore ”Korleis ein kan få elevar til å utøva kritisk literacy med å arbeida med språkleg medvit”. I tillegg har eg stilt forskingsspørsmålet: ”Kva slags utfordringar møter elevar når dei skal utøva kriktisk literacy”. Eg har ...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kårstad, Solveig;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Oppgåva omhandlar modellane zero-inflated og zero- altered Poissonfordeling, vanlegvis forkorta som ZIP og ZAP. Dette er to regresjonsmodellar som bruker Poisson som grunnleggjande fordeling, men som tillet sannsynet for utfallet 0 å overstige verdien ordinær Poissonfor...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Kippersund, Susanne Hoggen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Historical awareness is part of our identity and provides orientation at the crossroads between perceived past, lived present and expected future. History textbooks are important sources for historical awareness. In this thesis, I analyse the representation of Europeans...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hermann Skromme;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Country: Norway

  Forbruksmønsteret hjå straumkundane er i stadig utvikling, og dette kan medføra at nettselskapet får problem med spenningskvaliteten når kunden aukar forbruket sitt. Det har i seinare tid kome til utfordrande laster, som f.eks. elbil-lading, induksjonstopp og direkte va...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lund, Marie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Avhandlinga er ein sosiolingvistisk variasjonsstudie av talemålet på Vest-Karmøy i eit synkront og diakront perspektiv. Området som blir undersøkt svarar til det som fram til 1965 utgjorde Åkra kommune. Datamaterialet består av om lag 10 timar transkribert lydopptak frå...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Husby, Arnfinn Halderaker;
  Publisher: Høgskulen i Volda
  Country: Norway

  Summary This essay will consider the missionary work to Norwegian Lutheran Mission in Bolivia, from the first start in 1978, and until a national church were established in 1997. How did the missionaries discussed their meetings with those Bolivian cultures? Did those m...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jeanne Boge; Karin Anna Petersen;
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Samandrag Systematiske dokumentanalysar av fagpolitiske forslag (1921–1929) og statlege føringar (1950–2019) for norsk tre-årig sjukepleieutdanning viser at omsorgsomgrepet har hatt ein marginal plass i slike dokument. Omgrepet omsorg blei introdusert i 1980, men dei st...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gangsø, Kristian Sandal;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Country: Norway

  Formålet med studien var å undersøkje korleis junior-elite fotballspelarar oppfattar kvaliteten på utviklingsmiljøet dei er ein del av i ein nøkkelfase av utviklinga, og å undersøkje om spelarane sine oppfattningar skil seg mellom utviklingsmiljø som Norsk Toppfotballse...

  Add to ORCIDorcid
3,452 research outcomes, page 1 of 346