Download Results
150 research outcomes, page 1 of 15
 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Nada Pop Jordanova; Jovanka Ristova; Sofija Loleska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scientific Foundation SPIROSKI

  Офталмолошките проблеми имаат големо влијание врз квалитетот на животот, вработувањето и секојдневните активности. Во тој контекст тие се важни за целите на јавното здравство. Целта на оваа студија беше да се евалуира нивото на анксиозност, депресија како и тип-А на ли...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2020
  Open Access
  Authors:
  Nada Pop-Jordanova; Sofija Loleska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scientific Foundation SPIROSKI

  Science cannot achieve its purpose without some practical applications. The aim of this article is to inform our colleagues about some practical uses of the methodology named biofeedback in the general population. It is important for the staff, especially for those empl...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Italian
  Authors:
  Vlatko Kokolanski; Suzana Trajkovikj Jolevska; Rozalinda Isjanovska; Kiro Ivanovski; Katarina Dirjanska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  Materiovigilance is a system applied for the purpose of detecting, gathering, monitoring, assessing and responding to new data on safety of medicinal products and related to the use of medical device related to possible incidents during use. The aim of this paper was to...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2022
  Open Access English
  Authors:
  Pop-Jordanova, Nada;
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  The main characteristics of children are phenomena of growth and development. Child development could be defined as a complex unfolding of a series of skills and adaptations, with very predictable stages, that occur in multiple dimensions at approximately the same time ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Italian
  Authors:
  Isjanovski, Igor; Golubovik Arsovska, Milena;
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  Tay Sachs-овата болест е ретко нарушување, генетски наследено од родители на дете. Тоа е предизвикано од отсуство на ензим кој помага во разградувањето на масните супстанци. Овие масни супстанции, наречени ганглиозиди, се издигнуваат до токсични нивоа во мозокот на дет...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Italian
  Authors:
  Ana Stamatova; Konstandina Kuzevska-Maneva; Elena Sukareva-Angelovska; Zoran Gucev; Velibor Tasic; Julija Hofele; Marina Krstevska-Konstantinova;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  Микромастија или хипоплазија на дојки е опишана како недоразвиеност на ткивото на дојката кај жените. Опишавме случај на 15-годишно девојче со унилатерална микромастија со фамилијарна предиспозиција. Беа направени ехосонографски, хормонални, дисморфични, кардиолошки и г...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access English
  Authors:
  Jovanovska, Aleksandra; Martinova, Kata;
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  Во последните неколку декади е остварен значаен напредок во терапискиот исход кај детската акутна лимфобластна леукемија (АЛЛ), што резултира со денешно 5-годишно вкупно преживување кое достигнува до 90%. Овој импресивен успех се должи на примената на ефикасни, комбинир...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Italian
  Authors:
  Pangovski, Ivan;
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  Цел на трудот: Да се утврди влијанието на консумирањето алкохол во појавата и лекувањето на хипертензивните мозочни крвавења и штетните последици врз морбидитетот и морталитетот на пациентите. Материјал и методи: Беше изведена ретроспективна студија кај 61 пациент на ЈЗ...

 • publication . Article . 2022
  Open Access English
  Authors:
  Manevska, Nevena; Stojkovska, Natasa; Tasheva, Ljubica; Jovanovski-Srceva, Marija; Makazlieva, Tanja; Stojanoski, Sinisha;
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  До сега, во литературата се среќаваат податоци за комбинација од неколку автоимуни болести кај различни пациенти, но студиите од ова поле на истражување се оскудни и ограничени. Во овој приказ на случај, претставуваме редок случај на автоимун тироидитис со истовремен ав...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Macedonian
  Authors:
  Cvetanka Gjerakaroska-Savevska; Erieta Nikolikj-Dimitrova; Valentina Koevska; Biljana Mitrevska; Marija Gocevska; Daniela Gecevska;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија

  Уринарна инконтиненција, односно неможност за контролирање на мокрењето опфаќа спектар на пречки од повремено истекување на урината до комплетна неможност за задржување на урината. Почеста е кај повозрасната популација и кај жените. Уринарната инконтиненција во голема м...

  Add to ORCIDorcid
150 research outcomes, page 1 of 15