search
Include:
63,476 Research products, page 1 of 6,348

 • Research data
 • Other research products
 • CZ

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors: 
  Mašková, Žaneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá tématem zbytečnosti. V rámci zadání jsem měla zpracovat svou autorskou vizi. Jedná se o soubor porcelánových objektů, jejichž účel není divákovi zcela definován. Sada pracuje se zbytečností ve dvou rovinách: na jedné využívá neobjasněnosti, která vede k zamyšlení nad možným způsobem využití. V rovině druhé jsou zbytečnosti (tvarové, zdobné) vnímány jako nástroje k posunutí bežné formy tradičních objektů z porcelánu a odkrývá tak nové možnosti jejich vnímání a použití. Obhájeno The main idea of this work is the question of usefulness in today's society and its approach to design. In a collection of 10 different pieces I present my vision of how creative and productive thinking within the zone between useful and useless could be, and how objects with an indefinite function produce brilliant and creative ideas about the ways they could possibly be used. All of the objects are made of porcelain.

 • Other research product . 2002
  Open Access Czech
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Brožek, Miroslav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Téměř každý programátor musí řešit otázku kam a jak uložit různé druhy komponenty, podprogramy, balíky a ostatní soubory. Existuje mnoho variant řešení a každé má různé použití, výhody a nevýhody. Nejznámější široce známé Maven úložiště v Java ekosystému je od Apache Software Foundation. Cílem této práce je integrace experimentálního CRCE úložiště s lokálním a vzdáleným Maven úložištěm. Výsledkem této diplomové práce je OSGi plugin pro CRCE, který je schopný stáhnout a zpracovat artefakty z maven úložišť a uložit jejich meta-data do CRCE databáze. To umožňuje vývojářům získat cenné informace o požadovaných komponentách a v případě potřeby poskytnout artefakt ihned k dispozici. Obhájeno Almost every software developer needs to solve the question where and how to store different kind of components, subprograms, bundles and other files. There are many ways of doing this, each of them has different use cases, advantages and disadvantages. One of the most commonly known Maven repository in the Java ecosystem is from the Apache Software Foundation. The purpose of this work is the integration of the experimental CRCE repository with local and remote Maven repository. The result of this thesis is an OSGi-based plugin for CRCE, which is able to fetch and process artifacts from maven repositories and store their meta-data into the CRCE database. This enables to provide developers valuable information regarding specific components, and if needed, artifacts can be accessible immediately.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Prokůpková, Libuše;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce je zaměřena na specifické poruchy učení a jejich výskyt v současném školství. Cílem práce je zmapovat výskyt na vybrané základní škole, seznámení se s pomůckami pro žáky s SPU a především přiblížení způsobů komunikace mezi školou a rodiči. Teoretická část je věnována charakteristice specifických poruch učení, diagnostice, komunikaci ve školní a rodinné edukaci. Praktická část je zaměřena na objasnění výskytu SPU na Základní škole a nahlídnutí na žáka a jeho zapojení se do třídního kolektivu. Katedra psychologie Obhájeno This diploma thesis is focused on learning disabilities and their occurrence in the present education. The goal of this diploma thesis is to chart the occurrence at the selected primary school, to get to know with aids for children with learning disabilities. The main goal is to give some insight into ways of the communication between the school and parents.The theoretical part is devoted to the characteristic of the learning disabilities, their diagnostics and the communication in the schooling and parenting education.The practical part is focused on the clarification of the occurrence of the specific learning disabilities at the elementary school and also the view of the pupil and his engagment in the class team.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Brož, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci bytového domu v Klicperově ulici 9 v Plzni se změnou způsobu užívání. Jedná se o změnu z bytového domu na administrativní budovu. Dále bylo úkolem práce staticky posoudit vybrané partie objektu a posouzení vybraných partií objektu z hlediska požární odolnosti. Výpočty byly prováděny pomocí programu FIN EC. Výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD 2014 pro Mac. Katedra mechaniky Obhájeno The bachelor thesis deals with the processing of project documentation for building permission for reconstruction of residential building in Klicperova street 9 in Pilsen, a change in use. This is a change from residential building to office building. Next was the task of working statically consider selected parts of the building and an assessment of selected parts of an object in terms of fire resistence. Calculations were conducted using program FIN EC. Drawing part was drawn up in program Autocad 2014 for Mac.

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Augustinová, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zabývá tématem potenciálu rozvoje města Švihov. První část práce je věnována teoretickému rámci rozvoje obcí a strategickému plánování obcí na základě studia odborné literatury. V další části práce je vyhodnoceno naplnění "Programu rozvoje města Švihov na období 2016-2020". Dále je v práci zhodnocen potenciál rozvoje města Švihov ve vybraných oblastech na základě provedené geografické charakteristiky. Charakteristiky města Švihov jsou tvořeny za využití dat z různých zdrojů. Nakonec je vytvořena SWOT analýza ukazující silné a slabé stránky a příležitosti a ohrožení města, jejíž pomocí jsou následně navrženy prioritní oblasti rozvoje města. V práci je využito přehledných map, grafů a tabulek, které vizualizují data a sledují trendy vývoje. Obhájeno The diploma thesis deals with the topic of the potential of development of the Švihov town. The first part of the work is devoted to the theoretical framework of the development of municipalities and strategic planning of municipalities based on the study of professional literature. The next part of the work evaluates the implementation of the "Development Program of the Švihov town for the period 2016-2020". Furthermore, the potential of the development of the Švihov town in selected areas is evaluated using the performed geographical characteristics. The characteristics of the Švihov town are created using data from various sources. Finally, a SWOT analysis is created. SWOT analysis shows the strengths and weaknesses and opportunities and threats of the town. Priority areas of development of the town are proposed using SWOT analysis. Clear maps, graphs and tables, which visualize data and monitor development trends, are used in the work.

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Žukowská, Tereza;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Moje bakalářská práce je na motivy balad Karla Jaromíra Erbena a obsahuje 3 básně (Kytice, Vodník, Polednice). Mým cílem bylo vytvořit knihu z netradičního materiálu a proto je vyrobena z látky. Druhá verze knihy je tištěná a má látkový obal. Obhájeno My bachelor's thesis is on the topic of ballads by Karel Jaromír Erben. The main theme of the poems is guilt and punishment. I chose it because we had the same topic during the entrance exams to this school. My goal was to make a book from non-traditional material. I chose the fabric. The whole book is made of different types of fabric and thus has an interesting character. The second version of the book is printed and has a fabric cover. The character of the book is mysterious and scary.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Křižák, Michal;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá programem, který je schopný spouštět a řídit XFOIL z prostředí MATLABu. Tento program je zaměřen hlavně na hormadné zpracování dat a vykreslení výsledků z výpočtu XFOILu do grafů. Práce se také zabývá stručným popisem XFOILu a MATLABu, popisem charakteristik profilu a podobnostních čísel používaných XFOILem při výpočtu. Thesis is concerned with program which is able to run and control XFOIL from MATLAB environment. This program is focused on bulk data processing and plotting of XFOIL results. Thesis is also concerned with brief description of XFOIL and MATLAB, description of profile characteristics and comparison numbers used in calculation by XFOIL. A

 • Other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors: 
  Gescheidt, Daniel;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  V této bakalářské práci jsou popsány systémy elektronických peněz, které využívají kryptografické prostředky jako symetrické a asymetrické šifry, digitální podpis a hashovací funkci. Popis těchto technik je klíčový k pochopení, jak fungují systémy elektronických peněz. Dále jsou popsány tři systémy elektronických peněz v ČR. In this bachelor thesis are described electronic money systems, which uses cryptography techniques such as symmetric and asymmetric ciphers, digital sign and hash function. Describing those techniques is crucial for understanding how electronic money systems works. Then three electronic money systems from Czech republic are briefly described. E

 • Other research product . 2009
  Open Access Czech
  Authors: 
  Nováková, Naděžda;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Náplní této bakalářské práce je stanovení vlastní frekvence modelové rotorové soustavy a ověření, zda tato soustava může být považována za Lavalův rotor. Vlastní frekvence se získá výpočtem ze známých vztahů pro krouživé kmitání rotorů. Ověření, zda tato modelová rotorová soustava může být Lavalův rotor, se provede pomocí experimentálního měření, při kterém se zjišťuje výchylka trajektorie hřídele při postupně se zvyšujících otáčkách. Naměřené hodnoty se následně zpracují v programu MATLAB. Výsledky se porovnají s teorií Lavalova rotoru. The aim of this bachebor’s thesis is to specify self-frequency of model rotor system and verify that the system may be considered as Laval rotor. The natural frequency is obtained by calculating from the known relations for the circular rotor vibration. Verify that the model rotor system can be Laval rotor, is performed by using experimental measurements, which is determined in shaft deflection trajectory during gradually increasing speed. The measured values are then processed in program MATLAB. The results are compared with theory of Laval rotor B

search
Include:
63,476 Research products, page 1 of 6,348
 • Other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors: 
  Mašková, Žaneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá tématem zbytečnosti. V rámci zadání jsem měla zpracovat svou autorskou vizi. Jedná se o soubor porcelánových objektů, jejichž účel není divákovi zcela definován. Sada pracuje se zbytečností ve dvou rovinách: na jedné využívá neobjasněnosti, která vede k zamyšlení nad možným způsobem využití. V rovině druhé jsou zbytečnosti (tvarové, zdobné) vnímány jako nástroje k posunutí bežné formy tradičních objektů z porcelánu a odkrývá tak nové možnosti jejich vnímání a použití. Obhájeno The main idea of this work is the question of usefulness in today's society and its approach to design. In a collection of 10 different pieces I present my vision of how creative and productive thinking within the zone between useful and useless could be, and how objects with an indefinite function produce brilliant and creative ideas about the ways they could possibly be used. All of the objects are made of porcelain.

 • Other research product . 2002
  Open Access Czech
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Brožek, Miroslav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Téměř každý programátor musí řešit otázku kam a jak uložit různé druhy komponenty, podprogramy, balíky a ostatní soubory. Existuje mnoho variant řešení a každé má různé použití, výhody a nevýhody. Nejznámější široce známé Maven úložiště v Java ekosystému je od Apache Software Foundation. Cílem této práce je integrace experimentálního CRCE úložiště s lokálním a vzdáleným Maven úložištěm. Výsledkem této diplomové práce je OSGi plugin pro CRCE, který je schopný stáhnout a zpracovat artefakty z maven úložišť a uložit jejich meta-data do CRCE databáze. To umožňuje vývojářům získat cenné informace o požadovaných komponentách a v případě potřeby poskytnout artefakt ihned k dispozici. Obhájeno Almost every software developer needs to solve the question where and how to store different kind of components, subprograms, bundles and other files. There are many ways of doing this, each of them has different use cases, advantages and disadvantages. One of the most commonly known Maven repository in the Java ecosystem is from the Apache Software Foundation. The purpose of this work is the integration of the experimental CRCE repository with local and remote Maven repository. The result of this thesis is an OSGi-based plugin for CRCE, which is able to fetch and process artifacts from maven repositories and store their meta-data into the CRCE database. This enables to provide developers valuable information regarding specific components, and if needed, artifacts can be accessible immediately.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Prokůpková, Libuše;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce je zaměřena na specifické poruchy učení a jejich výskyt v současném školství. Cílem práce je zmapovat výskyt na vybrané základní škole, seznámení se s pomůckami pro žáky s SPU a především přiblížení způsobů komunikace mezi školou a rodiči. Teoretická část je věnována charakteristice specifických poruch učení, diagnostice, komunikaci ve školní a rodinné edukaci. Praktická část je zaměřena na objasnění výskytu SPU na Základní škole a nahlídnutí na žáka a jeho zapojení se do třídního kolektivu. Katedra psychologie Obhájeno This diploma thesis is focused on learning disabilities and their occurrence in the present education. The goal of this diploma thesis is to chart the occurrence at the selected primary school, to get to know with aids for children with learning disabilities. The main goal is to give some insight into ways of the communication between the school and parents.The theoretical part is devoted to the characteristic of the learning disabilities, their diagnostics and the communication in the schooling and parenting education.The practical part is focused on the clarification of the occurrence of the specific learning disabilities at the elementary school and also the view of the pupil and his engagment in the class team.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Brož, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci bytového domu v Klicperově ulici 9 v Plzni se změnou způsobu užívání. Jedná se o změnu z bytového domu na administrativní budovu. Dále bylo úkolem práce staticky posoudit vybrané partie objektu a posouzení vybraných partií objektu z hlediska požární odolnosti. Výpočty byly prováděny pomocí programu FIN EC. Výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD 2014 pro Mac. Katedra mechaniky Obhájeno The bachelor thesis deals with the processing of project documentation for building permission for reconstruction of residential building in Klicperova street 9 in Pilsen, a change in use. This is a change from residential building to office building. Next was the task of working statically consider selected parts of the building and an assessment of selected parts of an object in terms of fire resistence. Calculations were conducted using program FIN EC. Drawing part was drawn up in program Autocad 2014 for Mac.

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Augustinová, Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zabývá tématem potenciálu rozvoje města Švihov. První část práce je věnována teoretickému rámci rozvoje obcí a strategickému plánování obcí na základě studia odborné literatury. V další části práce je vyhodnoceno naplnění "Programu rozvoje města Švihov na období 2016-2020". Dále je v práci zhodnocen potenciál rozvoje města Švihov ve vybraných oblastech na základě provedené geografické charakteristiky. Charakteristiky města Švihov jsou tvořeny za využití dat z různých zdrojů. Nakonec je vytvořena SWOT analýza ukazující silné a slabé stránky a příležitosti a ohrožení města, jejíž pomocí jsou následně navrženy prioritní oblasti rozvoje města. V práci je využito přehledných map, grafů a tabulek, které vizualizují data a sledují trendy vývoje. Obhájeno The diploma thesis deals with the topic of the potential of development of the Švihov town. The first part of the work is devoted to the theoretical framework of the development of municipalities and strategic planning of municipalities based on the study of professional literature. The next part of the work evaluates the implementation of the "Development Program of the Švihov town for the period 2016-2020". Furthermore, the potential of the development of the Švihov town in selected areas is evaluated using the performed geographical characteristics. The characteristics of the Švihov town are created using data from various sources. Finally, a SWOT analysis is created. SWOT analysis shows the strengths and weaknesses and opportunities and threats of the town. Priority areas of development of the town are proposed using SWOT analysis. Clear maps, graphs and tables, which visualize data and monitor development trends, are used in the work.

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Žukowská, Tereza;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Moje bakalářská práce je na motivy balad Karla Jaromíra Erbena a obsahuje 3 básně (Kytice, Vodník, Polednice). Mým cílem bylo vytvořit knihu z netradičního materiálu a proto je vyrobena z látky. Druhá verze knihy je tištěná a má látkový obal. Obhájeno My bachelor's thesis is on the topic of ballads by Karel Jaromír Erben. The main theme of the poems is guilt and punishment. I chose it because we had the same topic during the entrance exams to this school. My goal was to make a book from non-traditional material. I chose the fabric. The whole book is made of different types of fabric and thus has an interesting character. The second version of the book is printed and has a fabric cover. The character of the book is mysterious and scary.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Křižák, Michal;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá programem, který je schopný spouštět a řídit XFOIL z prostředí MATLABu. Tento program je zaměřen hlavně na hormadné zpracování dat a vykreslení výsledků z výpočtu XFOILu do grafů. Práce se také zabývá stručným popisem XFOILu a MATLABu, popisem charakteristik profilu a podobnostních čísel používaných XFOILem při výpočtu. Thesis is concerned with program which is able to run and control XFOIL from MATLAB environment. This program is focused on bulk data processing and plotting of XFOIL results. Thesis is also concerned with brief description of XFOIL and MATLAB, description of profile characteristics and comparison numbers used in calculation by XFOIL. A

 • Other research product . 2017
  Open Access Czech
  Authors: 
  Gescheidt, Daniel;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  Country: Czech Republic

  V této bakalářské práci jsou popsány systémy elektronických peněz, které využívají kryptografické prostředky jako symetrické a asymetrické šifry, digitální podpis a hashovací funkci. Popis těchto technik je klíčový k pochopení, jak fungují systémy elektronických peněz. Dále jsou popsány tři systémy elektronických peněz v ČR. In this bachelor thesis are described electronic money systems, which uses cryptography techniques such as symmetric and asymmetric ciphers, digital sign and hash function. Describing those techniques is crucial for understanding how electronic money systems works. Then three electronic money systems from Czech republic are briefly described. E

 • Other research product . 2009
  Open Access Czech
  Authors: 
  Nováková, Naděžda;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
  Country: Czech Republic

  Náplní této bakalářské práce je stanovení vlastní frekvence modelové rotorové soustavy a ověření, zda tato soustava může být považována za Lavalův rotor. Vlastní frekvence se získá výpočtem ze známých vztahů pro krouživé kmitání rotorů. Ověření, zda tato modelová rotorová soustava může být Lavalův rotor, se provede pomocí experimentálního měření, při kterém se zjišťuje výchylka trajektorie hřídele při postupně se zvyšujících otáčkách. Naměřené hodnoty se následně zpracují v programu MATLAB. Výsledky se porovnají s teorií Lavalova rotoru. The aim of this bachebor’s thesis is to specify self-frequency of model rotor system and verify that the system may be considered as Laval rotor. The natural frequency is obtained by calculating from the known relations for the circular rotor vibration. Verify that the model rotor system can be Laval rotor, is performed by using experimental measurements, which is determined in shaft deflection trajectory during gradually increasing speed. The measured values are then processed in program MATLAB. The results are compared with theory of Laval rotor B

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.