search
Include:
536 Research products, page 1 of 54

 • Other research products
 • 2017-2021
 • Greek, Modern (1453-)

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

  Περιέχει δεδομένα από τις Στατιστικές Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 1963-1964

 • Closed Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
  Country: Cyprus

  Περιλαμβάνονται 9 παρτιτούρες.

 • Other research product . 2021
  Greek, Modern (1453-)
  Authors: 
  Reif, Karlheinz; Jamar, Nicole;
  Publisher: Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

  Στάση ως προς την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Θέματα: γνώση σχετικά με την ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, ελπίδες ή φόβοι αναφορικά με την ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 1993 (κλίμακα), προσωπική αντίληψη των αλλαγών που επέφερε η ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα για τη χώρα καθώς και για τους/τις ερωτώμενους/ες προσωπικά, στάση ως προς την ελευθερία μετακίνησης εντός της Ευρώπης, η σημασία της πλήρους ελευθερίας μετακινήσεων ως σηματοδότηση της πραγματικής ενοποίησης, προσωπικά ταξίδια στο εξωτερικό από την πρώτη του τρέχοντος έτους, ταξίδια στο εξωτερικό εντός της Ευρώπης, ονόματα ευρωπαϊκών χώρων τις οποίες επισκέφθηκαν οι ερωτώμενοι/ες οδικώς ή με τραίνο, έλεγχοι διαβατηρίων καθώς και έλεγχοι αποσκευών στα σύνορα και προσδιορισμός των χωρών, στα συνοριακά σημεία διέλευσης των οποίων, εξακολουθούν να υπάρχουν έλεγχοι, αυξημένη τάση αγοράς ξένων προϊόντων μέσω της εξάλειψης των συνοριακών ελέγχων, παράθεση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων μετά την κατάργηση συνοριακών ελέγχων για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, προσωπικό ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες άλλης χώρας της ΕΕ, ενδιαφέρον για σπουδές σε άλλη χώρα της ΕΕ, πρόθεση συνταξιοδότησης ή αναζήτησης εργασίας σε κάποια άλλη χώρα, αναμενόμενες αλλαγές από το άνοιγμα της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς για τις υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τις τιμές, την ποιότητα, την προστασία του καταναλωτή και την ευκαιρία για γερμανικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, πρόθεση ψήφου. Probability Telephone interview

 • Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

  Ατομικά δικαιώματα στην Ευρώπη. Θέματα: γνώση της έννοιας «ιθαγένεια» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αυτό-αξιολόγηση ενημέρωσης ως προς τα δικαιώματα της ιδιότητας του πολίτη της Ε.Ε.· διερεύνηση της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη, συνύπαρξη ευρωπαϊκής και εθνικής ιθαγένειας, δυνατότητα της επιλογής να μην είναι πολίτες της Ε.Ε.· τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ: ελεύθερη επιλογή διαμονής, το δικαίωμα καταγγελίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση εντός των χωρών μελών της ΕΕ, το δικαίωμα αιτήματος βοήθεια από τις πρεσβείες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, όπου η χώρα των ερωτώμενων δεν διαθέτει πρεσβεία, το δικαίωμα συμμετοχής σε πρωτοβουλίες πολιτών της ΕΕ για την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων, το δικαίωμα να απευθύνονται άμεσα στην αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένουν για την έκδοση διαβατηρίου· αυτό-αξιολόγηση της ενημέρωσης σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων τους ως πολίτες της ΕΕ· αν η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων εντός ΕΕ επιδρά θετικά στην εθνική οικονομία· είδος βοήθειας που μπορεί να παρέχουν πρεσβείες των χωρών μελών της ΕΕ προς πολίτη/ες, του/των οποίου/ων η χώρα - μέλος δεν διαθέτει πρεσβεία· αν το ίδιο είδος βοήθειας θα πρέπει να περιλαμβάνει ισότιμα και τα μέλη οικογένειας πολιτών εντός των χωρών της ΕΕ τα οποία δεν διαθέτουν την ιδιότητα του πολίτη χώρας μέλους της ΕΕ. Δημογραφικά στοιχεία: Ηλικία, φύλο, ηλικία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης, κατάσταση απασχόλησης και επαγγελματική κατάσταση, περιοχή και βαθμός αστικοποίησης. Επιπλέον κωδικοποίηση: παράγοντας στάθμισης. Probability Interview

 • Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

  Περιέχει δεδομένα από τις Στατιστικές Δημοτικής, Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 1929-1930

 • Other research product . 2021
  Greek, Modern (1453-)
  Authors: 
  Directorate General Communication COMM.A.1 /Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer/;
  Publisher: Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

  Το παρόν Ευρωβαρόμετρο διερεύνησε ζητήματα σχετικά με συνθήκες διαβίωσης και προσδοκίες, πολιτικά ζητήματα, στάση και εμπιστοσύνη ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θέματα: Στην πρώτη ενότητα τέθηκαν οι στάνταρτ ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση από τη ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης, τις προσδοκίες των ερωτώμενων για τους επόμενους 12 μήνες, τα δύο σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η ΕΕ (εγκληματικότητα/ οικονομική κατάσταση/ φορολογία/ ανεργία/ στέγαση κ.ά.), την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, την προσλαμβάνουσα για την ΕΕ εικόνα και τη σημασία της ως προς ορισμένες αξίες (ειρήνη, οικονομική ευημερία, δημοκρατία, κοινωνική προστασία, πολιτιστική πολυμορφία, ανεργία, ευρώ κ.ά.), ικανοποίηση από τη λειτουργία της δημοκρατίας στην Ελλάδα και μέλλον της ΕΕ. Στη δεύτερη ενότητα οι ερωτήσεις αφορούσαν τη δημοσιονομική και οικονομική κρίση στην Ελλάδα, και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Η τελευταία ενότητα αφορούσε ορισμένα ευρωπαϊκά ζητήματα για παράδειγμα αντιπροσωπευτικές για την ΕΕ αξίες: κράτος δικαίου, σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, ανθρώπινα δικαιώματα, ατομικές ελευθερίες, δημοκρατία, ειρήνη, ισότητα, θρησκεία κ.ά. Τέλος, ζητήθηκε η έκφραση γνώμης για το αν το κράτος παρεμβαίνει πάρα πολύ στη ζωή τους, αν οι μετανάστες έχουν θετική συμβολή στην Ελλάδα, αν θα έπρεπε οι εγκληματίες να τιμωρούνται αυστηρότερα και αν οι ίδιοι κατανοούν τι συμβαίνει στο σημερινό κόσμο. Δημογραφικά στοιχεία: Ηλικία, φύλο, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, τοποθέτηση στον άξονα αριστεράς-δεξιάς, κατάσταση απασχόλησης και επαγγελματική κατάσταση, ηλικία ολοκλήρωσης σπουδών, αριθμός ατόμων άνω των 15 ετών στο νοικοκυριό (μέγεθος νοικοκυριού), περιοχή, βαθμός αστικοποίησης, ιδιοκτησία αγαθών, ιδιοκτησία κατοικίας, συχνότητα χρήσης διαδικτύου, πολιτική συζήτηση, κοινωνική τάξη, ικανοποίηση από τη ζωή, σταθερό και κινητό τηλέφωνο στο νοικοκυριό. Probability Interview

 • Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

  Flash ευρωβαρόμετρο σχετικά με το νερό. Θέματα: ενημέρωση των ερωτώμενων ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λίμνες, ποταμοί και νερά των ακτών στη χώρα τους, προσωπική εκτίμηση των προβλημάτων ποιότητας και ποσότητας νερού στη χώρα, η ποιότητα των υδάτινων πόρων τα τελευταία 5 χρόνια και ο αντίκτυπος από τις παρακάτω χρήσεις στην κατάσταση του νερού: η κατανάλωση νερού από τα νοικοκυριά και σπατάλη νερού, η χρήση παρασιτοκτόνων, λιπασμάτων στη γεωργία, η μόλυνση από τη βιομηχανία, ο τουρισμός και η παραγωγή ενέργειας. Διερεύνηση των κύριων απειλών για το περιβάλλον νερού όπως αύξηση αλγών, χημική ρύπανση, έλλειψη νερού, πλημμύρες, αλλαγμένα οικοσυστήματα νερού, φράγματα, κανάλια και άλλες φυσικές αλλαγές καθώς και αλλαγή κλίματος. Επιλογή της σημαντικότερης επίπτωσης που η κλιματική αλλαγή επιφέρει στο νερό μεταξύ των ακόλουθων: περισσότερες πλημμύρες, ή αύξηση της θαλάσσιας στάθμης ή αυξανόμενα προβλήματα ανεπάρκειας νερού και ανομβρίας, ή αλλαγμένα οικοσυστήματα ή καμία σημαντική επίπτωση. Τρόποι μείωσης των προβλημάτων νερού σε προσωπικό επίπεδο τα τελευταία 2 χρόνια: περιορισμός των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων νερού, χρήση φιλικών προς το περιβάλλον οικιακών χημικών, αποφυγή χρήσης παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων στον κήπο. Πληροφόρηση σχετικά με το σχέδιο της ΕΕ για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων για τη βελτίωση της ποιότητας νερού μέχρι το 2015 με την ονομασία Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμών. Δημογραφικά στοιχεία: Ηλικία, φύλο, κατάσταση απασχόλησης και επαγγελματική κατάσταση, ηλικία ολοκλήρωσης σπουδών, περιοχή κατοικίας και βαθμός αστικοποίησης. Probability Interview

 • Closed Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
  Country: Cyprus

  Ολυμπία-Βερολίνον

 • Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

  Το World Internet Project για την Κύπρο, υλοποιείται από το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου και χρηματοδοτείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αποτελεί μέρος του World Internet Project, ενός διεθνούς ερευνητικού προγράμματος που ξεκίνησε το 1999 και διοικείται από το Annenberg School Center for the Digital Future στο University of Southern California. Το πρώτο κύμα της έρευνας στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2008 και το δεύτερο την άνοιξη του 2010. Το τρίτο κύμα διεξήχθη το φθινόπωρο του 2012 τόσο στην Ελληνοκυπριακή όσο και στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Μια παρόμοια διακοινοτική μέτρηση επαναλήφθηκε το φθινόπωρο του 2014 (τέταρτο κύμα) και το φθινόπωρο του 2016 (πέμπτο κύμα). Probability: Cluster: Simple random Telephone interview: Computer-assisted (CATI)

 • Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet

  Έρευνα γενικού κοινού για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Galileo. Θέματα: γνώση της δορυφορικής πλοήγησης και χρήση της στο αυτοκίνητο ή άλλο μέσο μεταφοράς, ποιες υπηρεσίες πλοήγησης προσβάσιμες μέσω συσκευών χειρός θεωρούν ως τις πλέον χρήσιμες για το μέλλον (όπως πληροφορίες για κοντινά εστιατόρια, ξενοδοχεία και θέατρα/ επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εγκλωβισμένων ατόμων κ.ά.). Έκφραση άποψης για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος πλοήγησης ή υιοθέτησης του Αμερικανικού, Ρωσικού ή Κινεζικού συστήματος. Γνώση του Ευρωπαϊκού έργου Γαλιλαίος και στάση ως προς μια πρόσθετη χρηματοδότηση ολοκλήρωσή τους σε επίπεδο ΕΕ καθώς και ως προς την αξιοπιστία της ΕΕ σε περίπτωση καθυστέρησης ή εγκατάλειψης του έργου καθώς και στάση των ερωτώμενων σε ό, τι αφορά την προώθηση σημαντικών καινοτόμων τεχνολογικών έργων τα οποία απαιτούν μεγάλες επενδύσεις εκ μέρους της ΕΕ. Δημογραφικά στοιχεία: Ηλικία, φύλο, κατάσταση απασχόλησης και επαγγελματική κατάσταση, ηλικία ολοκλήρωσης σπουδών, περιοχή κατοικίας και βαθμός αστικοποίησης. Probability Interview

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.