search
Include:
29,443 Research products, page 1 of 2,945

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • Greek, Modern (1453-)

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση & Εργαστήριο Γλωσσολογίας

  Η εργασία εξετάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα πολυμεσικής εφαρμογής που έχουν ως στόχο τη διδασκαλία στοιχείων Αστρονομίας σε μαθητές της Στ΄ τάξης. Κίνητρο για την ανάπτυξη της εφαρμογής ήταν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούν οι μαθητές σε θέματα Αστρονομίας. Μία ομάδα μαθητών χρησιμοποίησε αποκλειστικά την πολυμεσική εφαρμογή, σε μία άλλη οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά, ενώ μία τρίτη ομάδα αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου και διδάχθηκε συμβατικά. Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία της Καστοριάς και συμμετείχαν 62 μαθητές. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των δύο πρώτων ομάδων, όμως και οι δύο είχαν καλύτερα αποτελέσματα από την ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα κρίνονται ως αξιόλογα, γιατί δείχνουν ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, χωρίς άλλη διδακτική στήριξη, είχαν εξίσου καλά ή καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με πιο συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας.

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Authors: 
  Κωνσταντίνος Πετρογιάννης (Konstantinos Petrogiannis);
  Publisher: ΟΜΕP

  Πολλά κράτη αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία που έχουν για την ομαλή ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών τα προσχολικά πλαίσια αγωγής χρηματοδοτώντας μεγάλης έκτασης έρευνες ούτως ώστε να λάβουν πολιτικές αποφάσεις και να προβούν σε σχετικές πράξεις στη βάση έγκυρων, αξιόπιστων και επαρκών επιστημονικών ευρημάτων και προτάσεων. Στην Ελλάδα, ωστόσο, ελάχιστες μόνο μεμονωμένες ερευνητικές προσπάθειες έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια ενώ και οι όποιες πολιτικές αποφάσεις έχουν ληφθεί στερούνται επαρκούς εντόπιας επιστημονικής τεκμηρίωσης. Στο άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά οι τάσεις που έχουν κυριαρχήσει στο διεθνή χώρο τόσο σε επίπεδο θεωρητικού προβληματισμού όσο και εμπειρικών μελετών στην προσχολική εκπαίδευση και αγωγή, ένα σημαντικό πεδίο της εφαρμοσμένης αναπτυξιακής ψυχολογίας. Γίνεται αναφορά στην έννοια της ποιότητας των προσχολικών πλαισίων και των θεωρητικών προσεγγίσεων και εκτιμήσεων της, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται, μέσα από μια συγκεντρωτική παρουσίαση, οι σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό χώρο και τα σημαντικότερα ευρήματα τους. Nombreux sont les Etats qui reconnaissent de plus en plus l'importance de l'éducation préscolaire pour la croissance psychologique des enfants et qui financent une grande partie des recherches afin que des décisions politiques soient prises et que des actions adéquates soient entreprises basées sur les découvertes scientifiques fiables. En Grèce, seuls quelques minimes efforts de recherche isolés ont été enregistrés ces dernières années et le peu de décisions politiques prises sur le sujet ne se basent pas sur une documentation scientifique. Dans cet article, on peut distinguer les tendances qui ont dominé internationalement dans le domaine de l'éducation préscolaire. Il s'agit d'une approche aussi bien théorique qu'empirique qui est d'une importance significative en ce qui concerne l'application de la psychologie du développement. On se questionne sur la qualité des programmes préscolaires et leur approche théorique tandis qu'ensuite sont mentionnées, différentes enquêtes analogues effectuées en Grèce ainsi que leurs trouvailles les plus importantes. A significant number of countries recognize the importance of the positive experience that the young children could gain by the attendance of a preschool setting such as day-care centres or kindergartens, depending on the age of the child, and make huge investments on long-term and large-scale research studies in order to move on informed political decisions based on sufficient valid and reliable results and proposals. By that time in Greece only a minimal number of research efforts have been recorded the last twenty years whereas the political decisions and laws that have been put in action do not have the necessary scientific documentation. In this article, we focus on early childhood care and education settings' quality and the relevant theoretical approaches and research studies, which constitute a major area of applied developmental psychology. The main tendencies both in theory and its measurement in the international arena as well as the relevant research efforts and findings from the Greek context are reported.

 • Closed Access Greek, Modern (1453-)
  Authors: 
  Mastromanolis, Kostas;
  Publisher: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων
  Country: Cyprus

  Περιέχει το πλήρες κείμενο

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Authors: 
  Έλση Ντολιοπούλου (Elsi Ntoliopoulou);
  Publisher: ΟΜΕP

  The practical exercise of the future kindergarten teachers is a main part of their education. There is a variety among Universities in the organization and structure of the practical exercise along as the emphasis given in it. In one University, in particular the Aristotle University of Thessaloniki, in which the practical exercise has a special role in the curriculum of the future kindergarten teachers, those were asked to evaluate this important part of their education, through a questionnaire. This study is a presentation of the results of their answers. Η πρακτική άσκηση των μελλοντικών νηπιαγωγών αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης τους. Μεταξύ των διαφόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων παρατηρείται ποικιλία στην οργάνωση και τη δομή της πρακτικής άσκησης, αλλά και στην έμφαση που δίνεται σε αυτήν.

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Hellenic Psychological Society

  Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF The abstract is available in the PDF

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF)

  Charalambos GasparisFrom the Byzantine to Venetian turma. Crete, XIIIth -XlVth centuries Turma, a term coming from the Byzantine thematic system, is found very often in the XIIIth and XlVth century Venetian documents concerning the island of Crete. The Venetian turma in Crete was not an administrative or military term, but simply a geographical one, to indicate the exact post of fiefs and villages. Byzantine turma had already been used by the local Venetian governement during the first colonisation (1211) to define the six sexteria in the region of Chandax (today, Herakleion).As a military union, Byzantine turma with its castle is nothing less than the Venetian castellania, the basis of the Venetian military defense system in Crete. Although Venetian documents of the period helps us to locate the Byzantine turmae in Crete (we have the villages and the turma to which they belong), their role in the administrative and military system of the Byzantine Empire is still not very clear. The only thing we are certain about is that in the Xllth century Byzantine turma throughout the Empire has already become a geographical term as well as we find it a century later in Venetian Crete.Tables here presented contain all villages we know to which turma they belonged. There is a table for each turma and sexterium and another one with all villages in alphabetical order. There are also a plan for each territorio (Chania, Rethymno, Sitia) of medieval Crete with the turmae and the villages, and a plan with the borders of six sexteria in the territorio of Chandax. 

 • Closed Access Greek, Modern (1453-)
  Country: Cyprus

  Περιέχει το πλήρες κείμενο. Aristotle University of Thessaloniki Library & Information Centre has undertaken the initiative of tracing the inactive administrative archives of the institution.

 • Closed Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
  Country: Cyprus
 • Publication . Article . 2010
  Closed Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
  Country: Cyprus

  Περιέχει το πλήρες κείμενο

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies

  Le Centre d’Études d’Asie Mineure dispose d’une collection de 152imprimés provenant des associations et établissements grecs d’Asie Mineureentre 1846 et 1922. A partir du 18e siècle et jusqu’au début du 20esiècle un courant plus ou moins important d’émigration de la Grèce continentaleet des îles vers les côtes d’Asie Mineure, a provoqué une augmentationformidable de la population grecque de cette région. De cefait la conscience nationale et la langue grecque, en baisse depuis la conquêteturque, se sont trouvées renfoncées.La reforme institutionelle de 1856, reconnaissant théoriquement lesmêmes droits à tous les sujets de l’empire Ottoman, a permis la créationd’un grand nombre d’associations et autres établissements grecs, ayantdans leur majorité comme but principal l’éducation nationale, spirituelleet morale des grecs. La fondation de nouvelles écoles, surtout desmaternelles, l’édition de nouveaux livres, la recherche de nouvelles méthodesd’enseignement, le choix et la formation des instituteurs, maisaussi la recherche scientifique, les conférences et les débats, sont les moyensutilisés par les associations au service de leur cause. Ainsi certainesassociations —■ notamment le Φιλολογικός Σύλλογος de Constantinople —acquièrent une telle importance qu’elles peuvent prétendre jouer le rôled’un Ministère de la Culture grecque régionale. Les imprimés des associationsapportent des renseignements très intéressants sur la vie culturelledes communautés grecques, sur le sens idéologique de l’action desassociations, et sur les problèmes auxquels cette action s’est heurtée.Une étude complète doit tenir compte, hors la collection de 152 imprimésdu Centre d’Etudes d’Asie Mineure, de celles des bibliothèques:Nationale, Gennadios, du Parlement, de l’Hestia de N. Smyrni, du MuséeBénaki, de Coray de Chios, de M. Charitatos, de l’Enossis Smyrnaion.

search
Include:
29,443 Research products, page 1 of 2,945
 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση & Εργαστήριο Γλωσσολογίας

  Η εργασία εξετάζει τα μαθησιακά αποτελέσματα πολυμεσικής εφαρμογής που έχουν ως στόχο τη διδασκαλία στοιχείων Αστρονομίας σε μαθητές της Στ΄ τάξης. Κίνητρο για την ανάπτυξη της εφαρμογής ήταν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντούν οι μαθητές σε θέματα Αστρονομίας. Μία ομάδα μαθητών χρησιμοποίησε αποκλειστικά την πολυμεσική εφαρμογή, σε μία άλλη οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά, ενώ μία τρίτη ομάδα αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου και διδάχθηκε συμβατικά. Το ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία της Καστοριάς και συμμετείχαν 62 μαθητές. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των δύο πρώτων ομάδων, όμως και οι δύο είχαν καλύτερα αποτελέσματα από την ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα κρίνονται ως αξιόλογα, γιατί δείχνουν ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, χωρίς άλλη διδακτική στήριξη, είχαν εξίσου καλά ή καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με πιο συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας.

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Authors: 
  Κωνσταντίνος Πετρογιάννης (Konstantinos Petrogiannis);
  Publisher: ΟΜΕP

  Πολλά κράτη αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία που έχουν για την ομαλή ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών τα προσχολικά πλαίσια αγωγής χρηματοδοτώντας μεγάλης έκτασης έρευνες ούτως ώστε να λάβουν πολιτικές αποφάσεις και να προβούν σε σχετικές πράξεις στη βάση έγκυρων, αξιόπιστων και επαρκών επιστημονικών ευρημάτων και προτάσεων. Στην Ελλάδα, ωστόσο, ελάχιστες μόνο μεμονωμένες ερευνητικές προσπάθειες έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια ενώ και οι όποιες πολιτικές αποφάσεις έχουν ληφθεί στερούνται επαρκούς εντόπιας επιστημονικής τεκμηρίωσης. Στο άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά οι τάσεις που έχουν κυριαρχήσει στο διεθνή χώρο τόσο σε επίπεδο θεωρητικού προβληματισμού όσο και εμπειρικών μελετών στην προσχολική εκπαίδευση και αγωγή, ένα σημαντικό πεδίο της εφαρμοσμένης αναπτυξιακής ψυχολογίας. Γίνεται αναφορά στην έννοια της ποιότητας των προσχολικών πλαισίων και των θεωρητικών προσεγγίσεων και εκτιμήσεων της, ενώ στη συνέχεια αναφέρονται, μέσα από μια συγκεντρωτική παρουσίαση, οι σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό χώρο και τα σημαντικότερα ευρήματα τους. Nombreux sont les Etats qui reconnaissent de plus en plus l'importance de l'éducation préscolaire pour la croissance psychologique des enfants et qui financent une grande partie des recherches afin que des décisions politiques soient prises et que des actions adéquates soient entreprises basées sur les découvertes scientifiques fiables. En Grèce, seuls quelques minimes efforts de recherche isolés ont été enregistrés ces dernières années et le peu de décisions politiques prises sur le sujet ne se basent pas sur une documentation scientifique. Dans cet article, on peut distinguer les tendances qui ont dominé internationalement dans le domaine de l'éducation préscolaire. Il s'agit d'une approche aussi bien théorique qu'empirique qui est d'une importance significative en ce qui concerne l'application de la psychologie du développement. On se questionne sur la qualité des programmes préscolaires et leur approche théorique tandis qu'ensuite sont mentionnées, différentes enquêtes analogues effectuées en Grèce ainsi que leurs trouvailles les plus importantes. A significant number of countries recognize the importance of the positive experience that the young children could gain by the attendance of a preschool setting such as day-care centres or kindergartens, depending on the age of the child, and make huge investments on long-term and large-scale research studies in order to move on informed political decisions based on sufficient valid and reliable results and proposals. By that time in Greece only a minimal number of research efforts have been recorded the last twenty years whereas the political decisions and laws that have been put in action do not have the necessary scientific documentation. In this article, we focus on early childhood care and education settings' quality and the relevant theoretical approaches and research studies, which constitute a major area of applied developmental psychology. The main tendencies both in theory and its measurement in the international arena as well as the relevant research efforts and findings from the Greek context are reported.

 • Closed Access Greek, Modern (1453-)
  Authors: 
  Mastromanolis, Kostas;
  Publisher: Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκαρίων
  Country: Cyprus

  Περιέχει το πλήρες κείμενο

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Authors: 
  Έλση Ντολιοπούλου (Elsi Ntoliopoulou);
  Publisher: ΟΜΕP

  The practical exercise of the future kindergarten teachers is a main part of their education. There is a variety among Universities in the organization and structure of the practical exercise along as the emphasis given in it. In one University, in particular the Aristotle University of Thessaloniki, in which the practical exercise has a special role in the curriculum of the future kindergarten teachers, those were asked to evaluate this important part of their education, through a questionnaire. This study is a presentation of the results of their answers. Η πρακτική άσκηση των μελλοντικών νηπιαγωγών αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης τους. Μεταξύ των διαφόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων παρατηρείται ποικιλία στην οργάνωση και τη δομή της πρακτικής άσκησης, αλλά και στην έμφαση που δίνεται σε αυτήν.

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Hellenic Psychological Society

  Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF The abstract is available in the PDF

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF)

  Charalambos GasparisFrom the Byzantine to Venetian turma. Crete, XIIIth -XlVth centuries Turma, a term coming from the Byzantine thematic system, is found very often in the XIIIth and XlVth century Venetian documents concerning the island of Crete. The Venetian turma in Crete was not an administrative or military term, but simply a geographical one, to indicate the exact post of fiefs and villages. Byzantine turma had already been used by the local Venetian governement during the first colonisation (1211) to define the six sexteria in the region of Chandax (today, Herakleion).As a military union, Byzantine turma with its castle is nothing less than the Venetian castellania, the basis of the Venetian military defense system in Crete. Although Venetian documents of the period helps us to locate the Byzantine turmae in Crete (we have the villages and the turma to which they belong), their role in the administrative and military system of the Byzantine Empire is still not very clear. The only thing we are certain about is that in the Xllth century Byzantine turma throughout the Empire has already become a geographical term as well as we find it a century later in Venetian Crete.Tables here presented contain all villages we know to which turma they belonged. There is a table for each turma and sexterium and another one with all villages in alphabetical order. There are also a plan for each territorio (Chania, Rethymno, Sitia) of medieval Crete with the turmae and the villages, and a plan with the borders of six sexteria in the territorio of Chandax. 

 • Closed Access Greek, Modern (1453-)
  Country: Cyprus

  Περιέχει το πλήρες κείμενο. Aristotle University of Thessaloniki Library & Information Centre has undertaken the initiative of tracing the inactive administrative archives of the institution.

 • Closed Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
  Country: Cyprus
 • Publication . Article . 2010
  Closed Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
  Country: Cyprus

  Περιέχει το πλήρες κείμενο

 • Open Access Greek, Modern (1453-)
  Publisher: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Centre for Asia Minor Studies

  Le Centre d’Études d’Asie Mineure dispose d’une collection de 152imprimés provenant des associations et établissements grecs d’Asie Mineureentre 1846 et 1922. A partir du 18e siècle et jusqu’au début du 20esiècle un courant plus ou moins important d’émigration de la Grèce continentaleet des îles vers les côtes d’Asie Mineure, a provoqué une augmentationformidable de la population grecque de cette région. De cefait la conscience nationale et la langue grecque, en baisse depuis la conquêteturque, se sont trouvées renfoncées.La reforme institutionelle de 1856, reconnaissant théoriquement lesmêmes droits à tous les sujets de l’empire Ottoman, a permis la créationd’un grand nombre d’associations et autres établissements grecs, ayantdans leur majorité comme but principal l’éducation nationale, spirituelleet morale des grecs. La fondation de nouvelles écoles, surtout desmaternelles, l’édition de nouveaux livres, la recherche de nouvelles méthodesd’enseignement, le choix et la formation des instituteurs, maisaussi la recherche scientifique, les conférences et les débats, sont les moyensutilisés par les associations au service de leur cause. Ainsi certainesassociations —■ notamment le Φιλολογικός Σύλλογος de Constantinople —acquièrent une telle importance qu’elles peuvent prétendre jouer le rôled’un Ministère de la Culture grecque régionale. Les imprimés des associationsapportent des renseignements très intéressants sur la vie culturelledes communautés grecques, sur le sens idéologique de l’action desassociations, et sur les problèmes auxquels cette action s’est heurtée.Une étude complète doit tenir compte, hors la collection de 152 imprimésdu Centre d’Etudes d’Asie Mineure, de celles des bibliothèques:Nationale, Gennadios, du Parlement, de l’Hestia de N. Smyrni, du MuséeBénaki, de Coray de Chios, de M. Charitatos, de l’Enossis Smyrnaion.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.