search
Include:
4,163 Research products, page 1 of 417

 • Research data
 • 2021-2021
 • Restricted
 • Dataset

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Research data . 2021
  Restricted
  Authors: 
  Susperregi, Js;
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Restricted
  Authors: 
  Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences;
  Publisher: openforestdata.pl

  Martes martes (European pine marten) from Zoological collection of the Mammal Research Institute PAS. Collected 1962-02-19, in: Białowieża Forest, Poland. Material type: head

 • Restricted
  Authors: 
  Victor de Boer; Stijn Schouten; Marieke van Erp; Lodewijk Petram;
  Publisher: Zenodo

  The Wind in our Sails. Places dataset converted to RDF. This deposit contains the resulting RDF triples in separate zip archives as well as scripts used for conversion and linking.

 • Restricted English
  Authors: 
  Atemezing Ghislain; Icard Benjamin; Egré Paul;
  Publisher: Zenodo

  This resource contains the database used to detect vagueness in textual documents. It is represented in a list according to the gazetteers used in the GATE software. This lexical database has been developed and is maintained within the project DIEKB by Institut Jean-Nicod (Institut Jean, CNRS, ENS, EHESS, PSL University) and MONDECA. An online demo of the tool VAGO using this database is available at https://research.mondeca.com/demo/vago/.

 • Research data . 2021
  Restricted
  Authors: 
  Marija Petkovic;
  Publisher: Zenodo

  Proteomics data miR-146a

 • Restricted
  Authors: 
  Doeve, Petra;
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  EMILE Ten Broeke;
  Publisher: DANS Data Station Archaeology
  Country: Netherlands

  Resultaten eerder uitgevoerd archeologisch vooronderzoek In 2014 is door Vergeten Landschap voor een terrein langs de westzijde van het erf gelegen aan de Koffiemolen 1A, circa 50 meter ten westen van het plangebied, een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het onderzochte terrein, volgens de gemeentelijke archeologische verwachtingenkaart, zich in een zone bevindt met een zeer hoge trefkans op de aanwezigheid van archeologische waarden. Dit komt omdat het terrein zich op een oeverwal bevindt die hoort bij de stroomgordel van Zandvoort (actief tussen circa 1000 en 200 voor Chr.) en tevens vermoedelijk op een oude woongrond gesitueerd is. De zeer hoge trefkans geldt vooral voor vindplaatsen uit de periode IJzertijd-Middeleeuwen. In de omgeving van het plangebied zijn ook meerdere vindplaatsen bekend uit de periode IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Het booronderzoek heeft deze verwachting echter niet kunnen onderschrijven. Het terrein bleek tot circa 80 cm -mv geroerd te zijn. Er zijn verder ook geen aanwijzingen gevonden die kunnen duiden op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats, want er werden geen relevante archeologische indicatoren in de karterende boringen aangetroffen. Omdat er geen archeologische vindplaats was vastgesteld, kon de zeer hoge trefkans worden bijgesteld naar een lage trefkans. Een archeologisch vervolgonderzoek was dan ook niet noodzakelijk. Omdat voor onderhavig plangebied geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd, is door de bevoegde overheid beoordeeld dat de uitvoering van een karterend booronderzoek noodzakelijk is. Ten aanzien van de archeologische verwachting kon worden uitgegaan van de resultaten van het in 2014 uitgevoerde bureauonderzoek. Resultaten inventariserend veldonderzoek De aangetroffen bodemopbouw tijdens het karterend booronderzoek laat een paleogeografische ontwikkeling zien welke vrij goed overeen met de verwachte ontwikkeling zoals die beschreven tijdens het in 2014 uitgevoerde bureau- en booronderzoek. In het plangebied komen crevasse- op oeverafzettingen voor die op diepte overgaan in beddingafzettingen, allen gesedimenteerd tijdens de actieve fase van de Zandvoort stroomgordel. Er heeft zich van nature een kalkhoudende ooivaaggrond gevormd, nog het meest intact in het meest oostelijke deel van het plangebied. Diepgaande verstoringen hebben vooral in de westelijke helft van het plangebied plaatsgevonden, waar tot een diepte van maximaal 125 cm -mv een menglaag voorkomt ontgraven grond en resten bouw-/sloopafval (beton- en baksteenpuin). Van een oude opgebrachte woongrond zijn verder geen aanwijzingen gevonden. Op grond van de verkennende fase van het booronderzoek kan de hoge archeologische verwachting voor de perioden IJzertijd t/m Middeleeuwen zeker voor de westelijke helft van het plangebied al worden bijgesteld naar een lage verwachting. De karterende fase van het booronderzoek heeft verder ook geen archeologisch relevante indicatoren opgeleverd. Conclusie Geconcludeerd wordt dat voor het plangebied, op basis van de diep verstoorde bodemopbouw in de westelijke helft van het plangebied en het verder ontbreken van archeologische indicatoren die kunnen duiden op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats, de hoge verwachting bijgesteld dient te worden naar geen verwachting. De hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten, van complextypen in de vorm van een nederzettingscomplex of huisplaats (Landbouwers) en/of van afvuldumps (daterend uit de perioden IJzertijd t/m Middeleeuwen), wordt hiermee niet bevestigd. Advies Op grond van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt door Econsultancy de aanbeveling gedaan om binnen het plangebied geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Een hoge verwachting gold voor het pakket crevasse- op oeverafzettingen gesedimenteerd tijdens de Zandvoort stroomgordel en een eventuele oude woongrond. Van deze laatste zijn geen aanwijzingen gevonden en tevens hebben met name in de westelijke helft van het plangebied al diepgaande verstoringen plaatsgevonden, waar ontgraven grond vermengd met sloop-/bouwafval (beton- en baksteen-puin) voorkomt. Tevens zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen, dan wel archeologische lagen waargenomen. Mochten tijdens de graafwerkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, dan dient hiervan melding te worden gemaakt conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

 • Research data . 2021
  Restricted
  Authors: 
  Daalen, S.;
  Publisher: DataverseNL
  Country: Netherlands

  Dendrochronological research project

 • Restricted
  Authors: 
  Neelu Singh; Ritu Raj; Poonam Parashar; Alka; Ravi Raj Pal; Priya Singh; Shubhini A. Saraf; Dinesh Kumar;
  Publisher: Zenodo

  Description: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease that causes joint inflammation, bone and cartilage destruction, and sometimes disability. The pathophysiology of RA, on the other hand, is multifactorial and, to a significant extent, unknown. Abnormal glycine metabolism is well established pathophysiological feature in RA [1] and the circulatory levels of glycine are largely reported to be elevated in RA [2]. Further, various clinical studies report the decreased circulatory levels of histidine in RA Patients. The low free serum histidine levels have also been found to be associated with disease activity in RA [3]. Other studies reported higher levels of free histidine in the synovial fluid (SF) compared to that in the patient serum samples of RA (considered to be an inflammatory arthritis condition) but SF histidine levels were significantly lower than corresponding results in patients with osteoarthritis (OA, considered to a non-inflammatory arthritis condition) [4]. Therefore, we hypothesized and demonstrated that the circulatory glycine to histidine ratio (GHR) is significantly elevated in RA compared to NC (with p-value <0.0001). For this, fifty (N= 50) serum samples obtained from thirty (N=30) normal control rats and twenty (N=20) rat models of rheumatoid arthritis (RA, induced using Complete Freund's adjuvant (CFA) treatment) were analyzed using high-resolution 800 MHz NMR spectrometer. The serum metabolic profiles were measured using standard 1D-1H-CPMG NMR experiments and the concentration levels of selected metabolites (glycine and histidine) were estimated using NMR suite of commercial software CHENOMX following the procedure as described previously from our research group [5]. The mean values (±standard deviation) of circulatory GHR levels in the serum samples of RA and NC rats were found to be 6.65 ± 2.29 and 3.46 ± 0.93, respectively. We further performed the receiver operating characteristic (ROC) curve analysis and the resulted area under ROC curve value of 0.97 (with 95% confidence interval 0.92-1.0 and p-value <0.0001) suggested that the circulatory GHR levels have significant potential to serve as a better preclinical indicator of disease activity in RA and may be a reliable clinical biomarker for monitoring the treatment response in such preclinical models. References: [1] Lemon, H.M., Chasen, W.H. and Looney, J.M., 1952. Abnormal glycine metabolism in rheumatoid arthritis. The Journal of clinical investigation, 31(11), pp.993-999. [2] Trang, L.E., Fürst, P., Odeback, A.C. and Lövgren, O., 1985. Plasma amino acids in rheumatoid arthritis. Scandinavian journal of rheumatology, 14(4), pp.393-402. [3] Gerber, D.A., 1975. Low free serum histidine concentration in rheumatoid arthritis. A measure of disease activity. The Journal of clinical investigation, 55(6), pp.1164-1173. [4] Sitton, N. G., Dixon, J. S., Bird, H. A., & Wright, V. (1986). Serum and synovial fluid histidine: a comparison in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Rheumatology international, 6(6), 251-254. [5] Umesh Kumar, Abhai Kumar, Smita Singh, Payal Arya, Sandeep Kumar Singh, Rameshwar Nath Chaurasia, Anup Singh, and Dinesh Kumar, “An elaborative NMR based plasma metabolomics study revealed metabolic derangements in patients with Mild Cognitive Impairment: A study on North Indian Population” Metabolic Brain Disease (2021) 36, 957–968. (DOI: 10.1007/s11011-021-00700-z) {"references": ["Umesh Kumar, Abhai Kumar, Smita Singh, Payal Arya, Sandeep Kumar Singh, Rameshwar Nath Chaurasia, Anup Singh, and Dinesh Kumar, \"An elaborative NMR based plasma metabolomics study revealed metabolic derangements in patients with Mild Cognitive Impairment: A study on North Indian Population\" Metabolic Brain Disease (2021) 36, 957\u2013968. (DOI: 10.1007/s11011-021-00700-z)"]} NMR based Clinical metabolomics studies are in progress in our collaborative lab set up and the results on human serum samples will be reported soon.

 • Restricted Dutch; Flemish
  Authors: 
  Veteranen Instituut;
  Country: Netherlands

  Deze man vertelt hoe hij bij de Nationale Reserve van Canada kwam en met de Canadese marine in de Perzische Golf op embargo’s controleerde. Hij wilde graag beroepsmilitair worden, maar dat kon alleen in het Canadese leger, niet bij de marine. Dus ging hij bij het Canadese leger. Hij is nog altijd erg trots op zijn uniform en hijst nog elke dag de Canadese vlag. Later is hij een opleiding verpleegkunde gaan volgen omdat hij tijdens uitzendingen vaak het gevoel had dat hij niet genoeg kon doen voor kwetsbare mensen.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.