search
Include:
33 Research products, page 1 of 4

 • Publications
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Article
 • Bosnian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Gorčin Dizdar;
  Publisher: University of Mostar, Faculty of Humanities and Social Sciences
  Country: Croatia

  According to the iconographic methodology developed by Erwin Panofsky, every piece of art has three levels of meaning: primarily or natural, secondary or conventional and tertiary or symbolic. Relying on the mentioned methodology, this article analyzes possible meanings of the cross motif on stecaks. Firstly, it shows on the basis of numerous Byzantine and Latin theological texts that presence of cross on stecaks does not necessarily have to mean that these monuments do not have any connection with the so called dualistic neo-Manichaean interpretations of the Christian religion that were attributed to the Bosnian Church. Namely, as the analyzed texts show, members of the so called dualist movements (Paulicians, Bogomils, Patarenes, Cathars) were mostly against the custom of veneration (veneratio) and adoration (adoratio) of the material representation of Christ's crucifixion and not against using the cross as such. Distinction between veneration / adoration of the cross and symbolic usage of this motif in the case of Byzantine Paulicians was based also on two different perceptions of Christ's nature: Chalcedon (Orthodox), according to which Jesus Christ had both human and divine nature and Docetic, according to which he did not have a true human body. With regard to complete lack of depiction of crucifixion on stecaks, iconography of the cross on stecaks could be based on Docetic Christology, but without adequate written sources this possibility cannot be confirmed. More detailed analysis of different types of crosses on stecaks and their theological background, however, shows that this motif was most likely understood in accordance to mystical understanding of this symbol which we find with early Christian theologians such as Justin Martyr, rather than in accordance to medieval orthodoxy of the Eastern Orthodox and Roman Catholic Church. Taking into consideration that archaeological finds show that stecaks were used not only by members of the Bosnian Church but also by Orthodox Christians and Catholics, the article proposed abandonment of religious affiliation as the primary category through which stecaks iconography is usually analyzed. Prema ikonografskoj metodologiji koju je razvio Erwin Panofsky, svako umjetničko djelo posjeduje tri razine značenja: primarno ili prirodno, sekundarno ili konvencionalno te tercijarno ili simboličko. Oslanjajući se na ovu metodologiju, u ovom radu analiziraju se moguća značenja motiva križa na stećcima. Najprije se, međutim, na osnovu niza bizantskih i latinskih teoloških tekstova pokazuje kako prisustvo križa na stećcima ne mora nužno značiti da ovi spomenici nemaju nikakve veze s tzv. dualističkim ili neomanihejskim tumačenjima kršćanske vjere, kakva su pripisivana Crkvi bosanskoj. Naime, kako to analizirani tekstovi pokazuju, pripadnici tzv. dualističkih pokreta (pavlićani, bogumili, patareni, katari) u većini su se slučajeva protivili običaju klanjanja (veneratio) i obožavanja (adoratio) materijalnih prikaza Kristovog raspeća, a ne samom korištenju križa kao takvog. Distinkcija između klanjanja / obožavanja križa i simboličkog korištenja ovog motiva u slučaju bizantskih pavlićana temeljila se i na dva različita shvatanja Kristove prirode: kalcedonskom (ortodoksnom), prema kojem je Isus Krist imao i ljudsku i božansku prirodu, i doketičkom, prema kojem nije imao stvarno ljudsko tijelo. S obzirom na potpuni nedostatak prikaza raspeća na stećcima, ikonografija križa na stećcima mogla je biti bazirana na doketičkoj kristologiji, ali bez odgovarajućih pisanih izvora ova mogućnost ne može biti potvrđena. Detaljnija analiza različitih tipova križeva na stećcima i njihove teološke pozadine, međutim, pokazuje da je ovaj motiv najvjerovatnije shvatan prvenstveno u skladu s mističkim razumijevanjem ovog simbola kakvo nalazimo kod ranokršćanskih teologa poput Justina Mučenika, prije negoli prema srednjovjekovnoj ortodoksiji istočnopravoslavne i rimskokatoličke crkve. S obzirom na to da arheološki nalazi pokazuju da su stećke koristili kako pripadnici Crkve bosanske tako i pravoslavci i katolici, u članku je predloženo napuštanje konfesionalnosti kao primarne kategorije kroz koju se obično analizira ikonografija stećaka.

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Nišević, Maja;
  Country: Italy
  Project: EC | INVITE (754345)
 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Emina Kešan Tolomanoski;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  The paper presents one review what education implies and whether the frame of education as it is, contribute to an individual or the system. How much are we the hostages of the ruling economic-political system in which education is subject to a model of entrepreneurship where profit is the only goal? The system immensely loves the word ‘quantity’, and through this aspect of ‘quantity’, work observes the role of higher education information expert today. The paper presents and indicates the immense importance of subject analysis of the document processing as one of the leading examples if we contribute to the quality or quantity. Document content processing directly affects the higher education library information services and points to the success of library-information system. Of course, that evaluation of library-information center implies many segments, but what does the number of users, number of volumes in the fund and the number of the information provided mean? In today’s era of ICT, which brought out many sources of information, we can say: bearers of knowledge are there to be used and not to be stored. Paper indicates how document content analysis affects the use of library collection and not their storing and solely quantitative presentation. Rad predstavlja jedan osvrt šta to zapravo podrazumijeva obrazovanje i da li okvir obrazovanja ovakvog kakvo jeste doprinosi pojedincu ili sistemu. Koliko smo to taoci vladajućeg ekonomsko-političkog sistema u kojem obrazovanje podliježe modelu poduzetništva gdje je profit jedini cilj. Sistem neizmjerno voli riječ ‘kvantitet’ te upravo kroz taj aspekt ‘kvantiteta’ rad posmatra ulogu visokoškolskog informacijskog stručnjaka danas. U radu se predstavlja i ukazuje na neizmjernu važnost sadržajne obrade dokumenta kao jednog od vodećih primjera da li mi doprinosimo kvalitetu ili kvantitetu. Sadržajna obrada dokumenta direktno utiče na bibliotečko-informacione usluge koje pokazuju uspješnost rada bibliotečko-informacionog centra. Naravno da vrednovanje rada bibliotečko-informacionog centra podrazumijeva mnoge segmente, ali šta znači broj korisnika, broj svezaka u fondu i broj pruženih informacija. U današnjem vremenu ICT-e koje je iznjedrilo raznovrsne izvore informacija prilično je jasno da su nositelji znanja tu da bi se koristili, a ne skladištili. Tako da rad upućuje na koji način sadržajna obrada dokumenta utiče na korištenje bibliotečkih kolekcija, a ne njihovo skladištenje i isključivo kvantitativno prezentiranje.

 • Publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Munir Drkić;
  Country: Croatia

  This paper investigates the translations of the poetry of the classical Persian poet Hafiz Shirazi (14th century) published so far in the Western Balkans. The research belongs to the field of translation studies, with particular emphasis on retranslations and relay translations. The first translation of Hafiz by Jovan Jovanović Zmaj published in 1861 was at the same time the earliest translation of a Persian text in the Western Balkans. I classify the past nine translations published in Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Croatia into two periods. The first period was between the 1860s and 1920s, and the second took place at the beginning of the 21st century. The main conclusion is that each of the two historical periods, bounded by dominant cultural narratives, ushered in a new spirit, and added a new value to Hafiz’s poetry in the target culture. At the turn of the 19th and 20th centuries, Hafiz Shirazi was presented as a hedonistic poet and winebibber in the Western Balkans. However, at the beginning of the 21st century, translators sought a more profound meaning and mystical content in this Persian lyricist’s poetry. Therefore, one can conclude that all the translations of his poetry have an evaluative aspect. In addition, only two translations are integral, and the rest are selections or adaptations. The translators used the Persian source text or various German and English translations as their basis. Owing to such diverse approaches, the poetry of Hafiz Shirazi has preserved and further bolstered its canonical status among the old and new recipients in the Western Balkans that it had acquired in the Ottoman period among the educated Muslim elite. Predmet ovoga članka jesu dosad objavljeni prijevodi poezije klasičnog perzijskog pjesnika Hafiza Širazija (XIV st.) na geografskom prostoru zapadnoga Balkana. Istraživanje pripada oblasti studija prevođenja, s posebnim naglaskom na ponovljene i posredne prijevode. Prvi prijevod Hafiza iz pera Jovana Jovanovića Zmaja objavljen je 1861. godine i predstavlja najraniji prijevod jednog perzijskog teksta na južnoslavenske jezike. Ukupno devet prijevoda objavljivanih u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj podijeljeno je u dva kraća perioda: prvi krajem XIX i početkom XX stoljeća i drugi početkom XXI stoljeća. Svaki od dva različita povijesna trenutka, omeđena dominatnim kulturnim narativima, donio je novo čitanje, novu vrijednost Hafizovoj poeziji u ciljnoj kulturi. U prvom je periodu Hafiz Širazi predstavljen kao hedonist i vinopija, dok su prevoditelji s početka XXI stoljeća prepoznavali dublji smisao i mistički, odnosno gnostički sadržaj u njegovoj poeziji. Prema tome, svi su prijevodi imali snažan evaluativni aspekt. Svega su dva prijevoda integralni, a ostali su izbori ili adaptacije pojedinih dijelova izvornika. Prevoditelji su prevodili s perzijskog, njemačkog i engleskog jezika. Zahvaljujući raznovrsnim pristupima prevoditeljâ, poezija Hafiza Širazija očuvala je i učvrstila kanonski status među starim i novim recipijentima na zapadnom Balkanu što ga je još u osmanskom periodu stekla među obrazovanom muslimanskom elitom.

 • Publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Alma Mešić;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) i njena raznolika primjena uvjetovala je promjene i u obrazovnom procesu. Sve je učestalija pojava sistema za učenje na daljinu s ciljem da se tradicionalni način realiziranja nastave dopuni elektronskim učenjem. No da bi se obrazovni proces odvijao u virtualnom okruženju, neophodno je adekvatno organizirati i prezentirati znanje. Osnovni nositelji znanja u elektronskom učenju jesu objekti učenja. Kroz predstavljanje (IEEE) LOM sheme metapodataka, rad nastoji da pokaže prednosti i nedostatke shema, ukaže na postojanje derivata shema metapodataka i aplikacijskih profila te naglasi važnost i ulogu bibliotečke profesije u obrazovanju 21. stoljeća. The development of information and communication technology (ICT) and its use have caused changes in the educational process. Distance learning systems are created with the aim of supplementing the traditional way of teaching with e-learning. However, in order to maintain the educational process in a virtual environment, it is necessary to organize and present the knowledge. The primary bearers of knowledge in electronic learning are learning objects. Through the introduction of the (IEEE) LOM metadata scheme paper aims to present the benefits and disadvantages of metadata scheme and role of libraries in education.

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Brašnjić, Fahreta F.; Ševo, Bojan N.;
  Project: MESTD | Material and spiritual cu... (178028)

  "Women's rights" have not achieved equality with the "human rights of men" yet, thus with the ones which men appropriate and apply on themselves. Women are underpaid for the job which they do in relations to men, they are often victims of maltreatment, and they get work in a more difficult manner. Today, women should struggle for their rights and equality with men throughout the world. Women, and some of them with male allies, hundreds years back literally gave their lives for female right to education, vote and other rights we were enjoying today. They are those to whom we should be grateful that we could deal with politics, vote and to be voted. We are due equal and greater rights and freedoms to the upcoming generations of girls and boys. Nevertheless, patriarchal society which still rules in the Balkans and at other geographic, social, political and religious areas, does not allow women to "raise their heads" out of these elementary issues and overtake their part of responsibility in social, political and other ways of life, and especially to new current of politically aware women to overtake a concrete public political and other position. On the contrary, the whole potential of public activity is directed toward men and women are to be positioned three or more steps behind social processes and especially the ones of political leaders, for example on elections posters and other. The above mentioned conclusions in accordance with methodological standards are subjected and verifiable, that is, verification of knowledge on the subject of this paper is undisputed, or in other words, "the feature of verification of scientific knowledge means the possibility of interpersonal verification in some conditions, the existence of appropriate arguments and procedure".

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Mirza Čaušević;
  Publisher: Faculty of law University of Split
  Country: Croatia

  When reading the article’s title, it is important to emphasize the role and importance of the Institution of the Ombudsman for Human Rights of Bosnia and Herzegovina, the most important national institution for the protection of human rights and fundamental freedoms. Consequently, according to the logic of thinking, it can be clearly concluded that the most important segment of action, above mentioned national institution, is to prevent or eliminate all forms of indirect and direct discrimination. Accordingly, the author decided, in addition to introductory and concluding considerations, to divide the article into four (4) parts. The first part of the article entitled “Theoretical Determination of Discrimination” provides general information on the concept, different forms and types of discrimination in accordance with the Law on Prohibition of Discrimination in Bosnia and Herzegovina. Unlike the first, in the second part of the article “The Role of the Ombudsman in the Probation of Discrimination Proceedings”, the Ombudsman aims to present the legal position of the ombudsman in court proceedings, with the mandatory indication of the conditions for initiating the proceedings on his own behalf, representing the individual and intervening in the ongoing proceedings. Through practical examples, the author seeks to emphasize the importance, role and importance of the ombudsman in court proceedings. Subsequently, in the third part of the “Role of Courts in the Probation of Discrimination Proceedings”, the author concentrates that, by using the Law on Prohibition of Discrimination, he presents court judgments that discriminate the education system of the Central Bosnia and Herzegovina Canton (non) discriminatory on the basis of the existing segregation in so called. “Two schools under one roof”. Thus, this section primarily analyzes the rejection of the aforementioned claims. Finally, in the fourth (working) section entitled “The Probation of Discrimination Proceeding before the Supreme Court of the Federation of Bosnia and Herzegovina”, the author presents positive and negative examples in the work of the Supreme Court of FBiH, and above all clarifies the process of proving discrimination before this court instance. The aim of this paper is to investigate the legal background of the Institution of the Ombudsman for Human Rights in Bosnia and Herzegovina, as well as judicial instances from the aspect of domestic (national) law, while, on the other hand, special attention is devoted to the actions of the FBiH Supreme Court in cases of discrimination. Prilikom čitanja samog naslova članka, nužno je istaknuti ulogu i značaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, najvažnije nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Shodno tome, po logici razmišljanja, jasno se može zaključiti da najvažniji segment djelovanja, gore pomenute nacionalne institucije, svakako jeste sprječavanje, odnosno eliminiranje svih oblika posredne i neposredne diskriminacije. U skladu s tim, autor je pored uvodnih i zaključnih razmatranja, članak odlučio podijeliti na četiri (4) radna dijela. U prvom dijelu članka, pod naslovom „Teorijska determiniranost diskriminacije“ daju se opšte informacije o pojmu, različitim oblicima i vrstama diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Za razliku od prvog, u drugom dijelu članka „Uloga ombudsmena u sudskom postupku dokazivanja diskriminacije“ nastoji se prezentirati zakonska pozicija Ombudsmena u sudskom postupku, uz obaveznu naznaku uvjeta za pokretanje postupka u vlastito ime, zastupanje pojedinca i interveniranja u tekućem postupku. Kroz praktične primjere, autor nastoji da naglasi važnost, ulogu i značaj Ombudsmena u sudskim postupcima. Nakon toga, u trećem dijelu „Uloga sudova u sudskom postupku dokazivanja diskriminacije“ autor se koncentrira da, korištenjem Zakona o zabrani diskriminacije, prezentira sudske presude, kojima se obrazovni sistem Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona (ne)proglašava diskriminatornim na osnovu postojeće segregacije u tzv. „dvije škole pod jednim krovom“. Dakle, u ovom dijelu primarno se analizira odbijanje, gore navedenih, tužbenih zahtjeva. Na koncu, u četvrtom (radnom) dijelu pod nazivom „Proces dokazivanja diskriminacije pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine“ autor prezentira pozitivne i negativne primjere u radu Vrhovnog suda FBiH, te se prevashodno pojašnjava proces dokazivanja diskriminacije pred ovom sudskom instancom. Cilj ovog rada podrazumijeva istraživanje pravne pozadine za djelovanje institucije ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kao i sudskih instanci s aspekta domaćeg (nacionalnog) prava, dok je, s druge strane, posebna pažnja posvećena djelovanju Vrhovnog suda FBiH u slučajevima diskriminacije.

 • Publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Žaklina Gjalevska;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  This paper provides a brief overview of the COBISS organizational model and software usage in the development of the national library information system in Macedonia over the past 30 years. The beginnings of COBISS usage have been running since 1989 within the shared cataloguing system in the SNTIJ / BIS project. Following the breakup of Yugoslavia and the failure of the shared cataloguing system, several Macedonian libraries have again started to use COBISS software due to the need to introduce new technologies and to automate their processes. In 2004, when a great number of libraries showed interest to use COBISS software, the Ministry of Culture of RM has decided to use the COBISS platform for the development of the national library information system of Macedonia, and for this purpose, in the National and University Library “Sv. Kliment Ohridski “ has established Centre of the Virtual Library of Macedonia, i.e. VLM Centre. For the past 15 years, COBISS.MK has been operating and evolving according to COBISS.Net development plans. By the end of this anniversary year, more than 70 libraries (national, public, higher education and special) will be included in the system. The decades-long implementation of COBISS has made it possible for online libraries to be seen, to save and to organize the time in the process of the library materials cataloguing, and to animate the public by increasing the interest in the use of libraries. Ovaj rad daje kratak pregled primjene organizacionog modela i programske opreme COBISS u razvoju nacionalnog bibliotečno-informacijskog sistema u Makedoniji u proteklih 30 godina. Počeci primjene COBISS-a vode još od 1989. u okviru sistema uzajamne katalogizacije u projektu SNTIJ/BIS. Nakon raspada Jugoslavije i prestanka funkcioniranja sistema uzajamne katalogizacije, zbog potrebe uvođenja novih tehnologija i automatizacija svojih procesa nekoliko makedonskih biblioteka su ponovo počele da koriste programsku opremu COBISS. U 2004. godini, kada je veći broj biblioteka projavilo interes za primjenu programske opreme COBISS, Ministarstvo kulture RM je odlučilo da se platforma COBISS primijeni za razvoj nacionalnog bibliotečko-informacionog sistema Makedonije, i za tu svrhu je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteki “Sv. Kliment Ohridski” bio osnovan centar Virtuelne biblioteke Makedonije tj. VBM Centar. U proteklih 15 godina sistem COBISS.MK funkcionira i razvija se prema razvojnim planovima mreže COBISS.Net. Do kraja ove jubilarne godine u njemu biće uključeno više od 70 biblioteka (nacionalna, javne, visokoškolske i specijalne). Višedecenijska primjena COBISS’-a omogućila je vidljivost biblioteka na mreži, zaštedu i racionalizaciju vremena u procesu obrade bibliotečkog fonda, te animiranje javnosti u povećanju interesa za korištenje biblioteka.

 • Publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Adelaida Grabovica;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia
 • Publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Ismet Ovčina;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  The cultural heritage of Bosnia and Herzegovina in all its aspects and in any time or period testifies to the complexity of life on this ground. The paper presents the flow of the written word and creation of the libraries in Bosnia and Herzegovina. We will see that exactly in the domain of writing systems and books, better than in any other medium, the presence of certain influential sphere, as well as the original creative spirit of the people of this country is recognized. In our country, four writing systems were used in the Middle Ages. These were Greek and Latin writing systems, as well as Glagolitic and Cyrillic script. The reason for this curiosity is encounter of different civilizations that have also evolved here. Also, this kind of example of use of different writing systems in a small region is unique. Through the writing systems and books, we come to occurrence of the first libraries in the Bosnia and Herzegovina. As well as the books are one of the essential elements for spreading literacy, libraries are one of the most important means to facilitate that expansion and that book can reach their readers. Libraries and library science in Bosnia and Herzegovina have passed through various phases but they have stayed true to their function throughout the centuries, to the development of culture, to the mass education and to the science. Libraries were and still are the pillar of civilization. Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine u svim svojim vidovima i u bilo kojem vremenskom intervalu svjedoči o složenosti života na ovom tlu. U radu su predstavljeni tokovi pisane riječi i stvaranja biblioteka u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da se upravo u domenu pisma i knjige, bolje nego u bilo kojem drugom mediju, raspoznaje prisustvo pojedinih utjecajnih sfera, kao i originalni stvaralački duh ljudi ove zemlje. U našoj zemlji u srednjem vijeku su se koristila četiri sistema pisma. To su bili grčko i latinsko pismo te glagoljica i ćirilica. Razlog tome je susret različitih civilizacija koje su se ovdje i razvijale, a ovakav primjer korištenja različitih pisama u maloj regiji je jedinstven u svijetu. Preko pisma i knjiga dolazimo do nastanka i prvih biblioteka u Bosni i Hercegovini. Kao što su knjige jedan od bitnih elemenata za širenje pismenosti, tako su i biblioteke jedno od najvažnijih sredstava da se omogući to širenje i da knjiga dođe do čitaoca. Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini prolazili su kroz razne faze, ali su ostajali vjerni svojoj funkciji kroz stoljeća – razvoju kulture i masovnog obrazovanja i nauke. Biblioteke su bile i ostale stub civilizacije.

search
Include:
33 Research products, page 1 of 4
 • Publication . Other literature type . Article . 2020
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Gorčin Dizdar;
  Publisher: University of Mostar, Faculty of Humanities and Social Sciences
  Country: Croatia

  According to the iconographic methodology developed by Erwin Panofsky, every piece of art has three levels of meaning: primarily or natural, secondary or conventional and tertiary or symbolic. Relying on the mentioned methodology, this article analyzes possible meanings of the cross motif on stecaks. Firstly, it shows on the basis of numerous Byzantine and Latin theological texts that presence of cross on stecaks does not necessarily have to mean that these monuments do not have any connection with the so called dualistic neo-Manichaean interpretations of the Christian religion that were attributed to the Bosnian Church. Namely, as the analyzed texts show, members of the so called dualist movements (Paulicians, Bogomils, Patarenes, Cathars) were mostly against the custom of veneration (veneratio) and adoration (adoratio) of the material representation of Christ's crucifixion and not against using the cross as such. Distinction between veneration / adoration of the cross and symbolic usage of this motif in the case of Byzantine Paulicians was based also on two different perceptions of Christ's nature: Chalcedon (Orthodox), according to which Jesus Christ had both human and divine nature and Docetic, according to which he did not have a true human body. With regard to complete lack of depiction of crucifixion on stecaks, iconography of the cross on stecaks could be based on Docetic Christology, but without adequate written sources this possibility cannot be confirmed. More detailed analysis of different types of crosses on stecaks and their theological background, however, shows that this motif was most likely understood in accordance to mystical understanding of this symbol which we find with early Christian theologians such as Justin Martyr, rather than in accordance to medieval orthodoxy of the Eastern Orthodox and Roman Catholic Church. Taking into consideration that archaeological finds show that stecaks were used not only by members of the Bosnian Church but also by Orthodox Christians and Catholics, the article proposed abandonment of religious affiliation as the primary category through which stecaks iconography is usually analyzed. Prema ikonografskoj metodologiji koju je razvio Erwin Panofsky, svako umjetničko djelo posjeduje tri razine značenja: primarno ili prirodno, sekundarno ili konvencionalno te tercijarno ili simboličko. Oslanjajući se na ovu metodologiju, u ovom radu analiziraju se moguća značenja motiva križa na stećcima. Najprije se, međutim, na osnovu niza bizantskih i latinskih teoloških tekstova pokazuje kako prisustvo križa na stećcima ne mora nužno značiti da ovi spomenici nemaju nikakve veze s tzv. dualističkim ili neomanihejskim tumačenjima kršćanske vjere, kakva su pripisivana Crkvi bosanskoj. Naime, kako to analizirani tekstovi pokazuju, pripadnici tzv. dualističkih pokreta (pavlićani, bogumili, patareni, katari) u većini su se slučajeva protivili običaju klanjanja (veneratio) i obožavanja (adoratio) materijalnih prikaza Kristovog raspeća, a ne samom korištenju križa kao takvog. Distinkcija između klanjanja / obožavanja križa i simboličkog korištenja ovog motiva u slučaju bizantskih pavlićana temeljila se i na dva različita shvatanja Kristove prirode: kalcedonskom (ortodoksnom), prema kojem je Isus Krist imao i ljudsku i božansku prirodu, i doketičkom, prema kojem nije imao stvarno ljudsko tijelo. S obzirom na potpuni nedostatak prikaza raspeća na stećcima, ikonografija križa na stećcima mogla je biti bazirana na doketičkoj kristologiji, ali bez odgovarajućih pisanih izvora ova mogućnost ne može biti potvrđena. Detaljnija analiza različitih tipova križeva na stećcima i njihove teološke pozadine, međutim, pokazuje da je ovaj motiv najvjerovatnije shvatan prvenstveno u skladu s mističkim razumijevanjem ovog simbola kakvo nalazimo kod ranokršćanskih teologa poput Justina Mučenika, prije negoli prema srednjovjekovnoj ortodoksiji istočnopravoslavne i rimskokatoličke crkve. S obzirom na to da arheološki nalazi pokazuju da su stećke koristili kako pripadnici Crkve bosanske tako i pravoslavci i katolici, u članku je predloženo napuštanje konfesionalnosti kao primarne kategorije kroz koju se obično analizira ikonografija stećaka.

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Nišević, Maja;
  Country: Italy
  Project: EC | INVITE (754345)
 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Emina Kešan Tolomanoski;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  The paper presents one review what education implies and whether the frame of education as it is, contribute to an individual or the system. How much are we the hostages of the ruling economic-political system in which education is subject to a model of entrepreneurship where profit is the only goal? The system immensely loves the word ‘quantity’, and through this aspect of ‘quantity’, work observes the role of higher education information expert today. The paper presents and indicates the immense importance of subject analysis of the document processing as one of the leading examples if we contribute to the quality or quantity. Document content processing directly affects the higher education library information services and points to the success of library-information system. Of course, that evaluation of library-information center implies many segments, but what does the number of users, number of volumes in the fund and the number of the information provided mean? In today’s era of ICT, which brought out many sources of information, we can say: bearers of knowledge are there to be used and not to be stored. Paper indicates how document content analysis affects the use of library collection and not their storing and solely quantitative presentation. Rad predstavlja jedan osvrt šta to zapravo podrazumijeva obrazovanje i da li okvir obrazovanja ovakvog kakvo jeste doprinosi pojedincu ili sistemu. Koliko smo to taoci vladajućeg ekonomsko-političkog sistema u kojem obrazovanje podliježe modelu poduzetništva gdje je profit jedini cilj. Sistem neizmjerno voli riječ ‘kvantitet’ te upravo kroz taj aspekt ‘kvantiteta’ rad posmatra ulogu visokoškolskog informacijskog stručnjaka danas. U radu se predstavlja i ukazuje na neizmjernu važnost sadržajne obrade dokumenta kao jednog od vodećih primjera da li mi doprinosimo kvalitetu ili kvantitetu. Sadržajna obrada dokumenta direktno utiče na bibliotečko-informacione usluge koje pokazuju uspješnost rada bibliotečko-informacionog centra. Naravno da vrednovanje rada bibliotečko-informacionog centra podrazumijeva mnoge segmente, ali šta znači broj korisnika, broj svezaka u fondu i broj pruženih informacija. U današnjem vremenu ICT-e koje je iznjedrilo raznovrsne izvore informacija prilično je jasno da su nositelji znanja tu da bi se koristili, a ne skladištili. Tako da rad upućuje na koji način sadržajna obrada dokumenta utiče na korištenje bibliotečkih kolekcija, a ne njihovo skladištenje i isključivo kvantitativno prezentiranje.

 • Publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Munir Drkić;
  Country: Croatia

  This paper investigates the translations of the poetry of the classical Persian poet Hafiz Shirazi (14th century) published so far in the Western Balkans. The research belongs to the field of translation studies, with particular emphasis on retranslations and relay translations. The first translation of Hafiz by Jovan Jovanović Zmaj published in 1861 was at the same time the earliest translation of a Persian text in the Western Balkans. I classify the past nine translations published in Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Croatia into two periods. The first period was between the 1860s and 1920s, and the second took place at the beginning of the 21st century. The main conclusion is that each of the two historical periods, bounded by dominant cultural narratives, ushered in a new spirit, and added a new value to Hafiz’s poetry in the target culture. At the turn of the 19th and 20th centuries, Hafiz Shirazi was presented as a hedonistic poet and winebibber in the Western Balkans. However, at the beginning of the 21st century, translators sought a more profound meaning and mystical content in this Persian lyricist’s poetry. Therefore, one can conclude that all the translations of his poetry have an evaluative aspect. In addition, only two translations are integral, and the rest are selections or adaptations. The translators used the Persian source text or various German and English translations as their basis. Owing to such diverse approaches, the poetry of Hafiz Shirazi has preserved and further bolstered its canonical status among the old and new recipients in the Western Balkans that it had acquired in the Ottoman period among the educated Muslim elite. Predmet ovoga članka jesu dosad objavljeni prijevodi poezije klasičnog perzijskog pjesnika Hafiza Širazija (XIV st.) na geografskom prostoru zapadnoga Balkana. Istraživanje pripada oblasti studija prevođenja, s posebnim naglaskom na ponovljene i posredne prijevode. Prvi prijevod Hafiza iz pera Jovana Jovanovića Zmaja objavljen je 1861. godine i predstavlja najraniji prijevod jednog perzijskog teksta na južnoslavenske jezike. Ukupno devet prijevoda objavljivanih u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj podijeljeno je u dva kraća perioda: prvi krajem XIX i početkom XX stoljeća i drugi početkom XXI stoljeća. Svaki od dva različita povijesna trenutka, omeđena dominatnim kulturnim narativima, donio je novo čitanje, novu vrijednost Hafizovoj poeziji u ciljnoj kulturi. U prvom je periodu Hafiz Širazi predstavljen kao hedonist i vinopija, dok su prevoditelji s početka XXI stoljeća prepoznavali dublji smisao i mistički, odnosno gnostički sadržaj u njegovoj poeziji. Prema tome, svi su prijevodi imali snažan evaluativni aspekt. Svega su dva prijevoda integralni, a ostali su izbori ili adaptacije pojedinih dijelova izvornika. Prevoditelji su prevodili s perzijskog, njemačkog i engleskog jezika. Zahvaljujući raznovrsnim pristupima prevoditeljâ, poezija Hafiza Širazija očuvala je i učvrstila kanonski status među starim i novim recipijentima na zapadnom Balkanu što ga je još u osmanskom periodu stekla među obrazovanom muslimanskom elitom.

 • Publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Alma Mešić;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) i njena raznolika primjena uvjetovala je promjene i u obrazovnom procesu. Sve je učestalija pojava sistema za učenje na daljinu s ciljem da se tradicionalni način realiziranja nastave dopuni elektronskim učenjem. No da bi se obrazovni proces odvijao u virtualnom okruženju, neophodno je adekvatno organizirati i prezentirati znanje. Osnovni nositelji znanja u elektronskom učenju jesu objekti učenja. Kroz predstavljanje (IEEE) LOM sheme metapodataka, rad nastoji da pokaže prednosti i nedostatke shema, ukaže na postojanje derivata shema metapodataka i aplikacijskih profila te naglasi važnost i ulogu bibliotečke profesije u obrazovanju 21. stoljeća. The development of information and communication technology (ICT) and its use have caused changes in the educational process. Distance learning systems are created with the aim of supplementing the traditional way of teaching with e-learning. However, in order to maintain the educational process in a virtual environment, it is necessary to organize and present the knowledge. The primary bearers of knowledge in electronic learning are learning objects. Through the introduction of the (IEEE) LOM metadata scheme paper aims to present the benefits and disadvantages of metadata scheme and role of libraries in education.

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Brašnjić, Fahreta F.; Ševo, Bojan N.;
  Project: MESTD | Material and spiritual cu... (178028)

  "Women's rights" have not achieved equality with the "human rights of men" yet, thus with the ones which men appropriate and apply on themselves. Women are underpaid for the job which they do in relations to men, they are often victims of maltreatment, and they get work in a more difficult manner. Today, women should struggle for their rights and equality with men throughout the world. Women, and some of them with male allies, hundreds years back literally gave their lives for female right to education, vote and other rights we were enjoying today. They are those to whom we should be grateful that we could deal with politics, vote and to be voted. We are due equal and greater rights and freedoms to the upcoming generations of girls and boys. Nevertheless, patriarchal society which still rules in the Balkans and at other geographic, social, political and religious areas, does not allow women to "raise their heads" out of these elementary issues and overtake their part of responsibility in social, political and other ways of life, and especially to new current of politically aware women to overtake a concrete public political and other position. On the contrary, the whole potential of public activity is directed toward men and women are to be positioned three or more steps behind social processes and especially the ones of political leaders, for example on elections posters and other. The above mentioned conclusions in accordance with methodological standards are subjected and verifiable, that is, verification of knowledge on the subject of this paper is undisputed, or in other words, "the feature of verification of scientific knowledge means the possibility of interpersonal verification in some conditions, the existence of appropriate arguments and procedure".

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Mirza Čaušević;
  Publisher: Faculty of law University of Split
  Country: Croatia

  When reading the article’s title, it is important to emphasize the role and importance of the Institution of the Ombudsman for Human Rights of Bosnia and Herzegovina, the most important national institution for the protection of human rights and fundamental freedoms. Consequently, according to the logic of thinking, it can be clearly concluded that the most important segment of action, above mentioned national institution, is to prevent or eliminate all forms of indirect and direct discrimination. Accordingly, the author decided, in addition to introductory and concluding considerations, to divide the article into four (4) parts. The first part of the article entitled “Theoretical Determination of Discrimination” provides general information on the concept, different forms and types of discrimination in accordance with the Law on Prohibition of Discrimination in Bosnia and Herzegovina. Unlike the first, in the second part of the article “The Role of the Ombudsman in the Probation of Discrimination Proceedings”, the Ombudsman aims to present the legal position of the ombudsman in court proceedings, with the mandatory indication of the conditions for initiating the proceedings on his own behalf, representing the individual and intervening in the ongoing proceedings. Through practical examples, the author seeks to emphasize the importance, role and importance of the ombudsman in court proceedings. Subsequently, in the third part of the “Role of Courts in the Probation of Discrimination Proceedings”, the author concentrates that, by using the Law on Prohibition of Discrimination, he presents court judgments that discriminate the education system of the Central Bosnia and Herzegovina Canton (non) discriminatory on the basis of the existing segregation in so called. “Two schools under one roof”. Thus, this section primarily analyzes the rejection of the aforementioned claims. Finally, in the fourth (working) section entitled “The Probation of Discrimination Proceeding before the Supreme Court of the Federation of Bosnia and Herzegovina”, the author presents positive and negative examples in the work of the Supreme Court of FBiH, and above all clarifies the process of proving discrimination before this court instance. The aim of this paper is to investigate the legal background of the Institution of the Ombudsman for Human Rights in Bosnia and Herzegovina, as well as judicial instances from the aspect of domestic (national) law, while, on the other hand, special attention is devoted to the actions of the FBiH Supreme Court in cases of discrimination. Prilikom čitanja samog naslova članka, nužno je istaknuti ulogu i značaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, najvažnije nacionalne institucije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Shodno tome, po logici razmišljanja, jasno se može zaključiti da najvažniji segment djelovanja, gore pomenute nacionalne institucije, svakako jeste sprječavanje, odnosno eliminiranje svih oblika posredne i neposredne diskriminacije. U skladu s tim, autor je pored uvodnih i zaključnih razmatranja, članak odlučio podijeliti na četiri (4) radna dijela. U prvom dijelu članka, pod naslovom „Teorijska determiniranost diskriminacije“ daju se opšte informacije o pojmu, različitim oblicima i vrstama diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Za razliku od prvog, u drugom dijelu članka „Uloga ombudsmena u sudskom postupku dokazivanja diskriminacije“ nastoji se prezentirati zakonska pozicija Ombudsmena u sudskom postupku, uz obaveznu naznaku uvjeta za pokretanje postupka u vlastito ime, zastupanje pojedinca i interveniranja u tekućem postupku. Kroz praktične primjere, autor nastoji da naglasi važnost, ulogu i značaj Ombudsmena u sudskim postupcima. Nakon toga, u trećem dijelu „Uloga sudova u sudskom postupku dokazivanja diskriminacije“ autor se koncentrira da, korištenjem Zakona o zabrani diskriminacije, prezentira sudske presude, kojima se obrazovni sistem Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona (ne)proglašava diskriminatornim na osnovu postojeće segregacije u tzv. „dvije škole pod jednim krovom“. Dakle, u ovom dijelu primarno se analizira odbijanje, gore navedenih, tužbenih zahtjeva. Na koncu, u četvrtom (radnom) dijelu pod nazivom „Proces dokazivanja diskriminacije pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine“ autor prezentira pozitivne i negativne primjere u radu Vrhovnog suda FBiH, te se prevashodno pojašnjava proces dokazivanja diskriminacije pred ovom sudskom instancom. Cilj ovog rada podrazumijeva istraživanje pravne pozadine za djelovanje institucije ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, kao i sudskih instanci s aspekta domaćeg (nacionalnog) prava, dok je, s druge strane, posebna pažnja posvećena djelovanju Vrhovnog suda FBiH u slučajevima diskriminacije.

 • Publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Žaklina Gjalevska;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  This paper provides a brief overview of the COBISS organizational model and software usage in the development of the national library information system in Macedonia over the past 30 years. The beginnings of COBISS usage have been running since 1989 within the shared cataloguing system in the SNTIJ / BIS project. Following the breakup of Yugoslavia and the failure of the shared cataloguing system, several Macedonian libraries have again started to use COBISS software due to the need to introduce new technologies and to automate their processes. In 2004, when a great number of libraries showed interest to use COBISS software, the Ministry of Culture of RM has decided to use the COBISS platform for the development of the national library information system of Macedonia, and for this purpose, in the National and University Library “Sv. Kliment Ohridski “ has established Centre of the Virtual Library of Macedonia, i.e. VLM Centre. For the past 15 years, COBISS.MK has been operating and evolving according to COBISS.Net development plans. By the end of this anniversary year, more than 70 libraries (national, public, higher education and special) will be included in the system. The decades-long implementation of COBISS has made it possible for online libraries to be seen, to save and to organize the time in the process of the library materials cataloguing, and to animate the public by increasing the interest in the use of libraries. Ovaj rad daje kratak pregled primjene organizacionog modela i programske opreme COBISS u razvoju nacionalnog bibliotečno-informacijskog sistema u Makedoniji u proteklih 30 godina. Počeci primjene COBISS-a vode još od 1989. u okviru sistema uzajamne katalogizacije u projektu SNTIJ/BIS. Nakon raspada Jugoslavije i prestanka funkcioniranja sistema uzajamne katalogizacije, zbog potrebe uvođenja novih tehnologija i automatizacija svojih procesa nekoliko makedonskih biblioteka su ponovo počele da koriste programsku opremu COBISS. U 2004. godini, kada je veći broj biblioteka projavilo interes za primjenu programske opreme COBISS, Ministarstvo kulture RM je odlučilo da se platforma COBISS primijeni za razvoj nacionalnog bibliotečko-informacionog sistema Makedonije, i za tu svrhu je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteki “Sv. Kliment Ohridski” bio osnovan centar Virtuelne biblioteke Makedonije tj. VBM Centar. U proteklih 15 godina sistem COBISS.MK funkcionira i razvija se prema razvojnim planovima mreže COBISS.Net. Do kraja ove jubilarne godine u njemu biće uključeno više od 70 biblioteka (nacionalna, javne, visokoškolske i specijalne). Višedecenijska primjena COBISS’-a omogućila je vidljivost biblioteka na mreži, zaštedu i racionalizaciju vremena u procesu obrade bibliotečkog fonda, te animiranje javnosti u povećanju interesa za korištenje biblioteka.

 • Publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Adelaida Grabovica;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia
 • Publication . Article . Other literature type . 2019
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Ismet Ovčina;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  The cultural heritage of Bosnia and Herzegovina in all its aspects and in any time or period testifies to the complexity of life on this ground. The paper presents the flow of the written word and creation of the libraries in Bosnia and Herzegovina. We will see that exactly in the domain of writing systems and books, better than in any other medium, the presence of certain influential sphere, as well as the original creative spirit of the people of this country is recognized. In our country, four writing systems were used in the Middle Ages. These were Greek and Latin writing systems, as well as Glagolitic and Cyrillic script. The reason for this curiosity is encounter of different civilizations that have also evolved here. Also, this kind of example of use of different writing systems in a small region is unique. Through the writing systems and books, we come to occurrence of the first libraries in the Bosnia and Herzegovina. As well as the books are one of the essential elements for spreading literacy, libraries are one of the most important means to facilitate that expansion and that book can reach their readers. Libraries and library science in Bosnia and Herzegovina have passed through various phases but they have stayed true to their function throughout the centuries, to the development of culture, to the mass education and to the science. Libraries were and still are the pillar of civilization. Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine u svim svojim vidovima i u bilo kojem vremenskom intervalu svjedoči o složenosti života na ovom tlu. U radu su predstavljeni tokovi pisane riječi i stvaranja biblioteka u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da se upravo u domenu pisma i knjige, bolje nego u bilo kojem drugom mediju, raspoznaje prisustvo pojedinih utjecajnih sfera, kao i originalni stvaralački duh ljudi ove zemlje. U našoj zemlji u srednjem vijeku su se koristila četiri sistema pisma. To su bili grčko i latinsko pismo te glagoljica i ćirilica. Razlog tome je susret različitih civilizacija koje su se ovdje i razvijale, a ovakav primjer korištenja različitih pisama u maloj regiji je jedinstven u svijetu. Preko pisma i knjiga dolazimo do nastanka i prvih biblioteka u Bosni i Hercegovini. Kao što su knjige jedan od bitnih elemenata za širenje pismenosti, tako su i biblioteke jedno od najvažnijih sredstava da se omogući to širenje i da knjiga dođe do čitaoca. Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini prolazili su kroz razne faze, ali su ostajali vjerni svojoj funkciji kroz stoljeća – razvoju kulture i masovnog obrazovanja i nauke. Biblioteke su bile i ostale stub civilizacije.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.