search
Include:
60 Research products, page 1 of 6

  • Publications
  • Other research products
  • Article
  • Bosnian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
  • Open Access Bosnian
    Authors: 
    Ismet Ovčina; Muamera Smajić; Alma Mešić;
    Country: Croatia

    Korisnici Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u svrhu različitih istraživanja često traže građu koja sadrži podatke o nacionalnoj i lokalnoj historiji, politici, kulturi. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine svoje fondove, pored obaveznog primjerka, popunjava razmjenom i poklonima. Jedan takav poklon jeste i zaostavština historičara Hamdije Kapidžića. Biblioteka je ovaj poklon zaprimila 2008. godine. Dio poklona, koji čine nekoliko predmeta, korespondencija, pisma, razglednice, stare knjige, karte, nalazi se na Odjeljenju Specijalnih zbirki. Građa već duže vrijeme stoji neobrađena pa smo odlučili kroz ovaj kratki pregled i popis javnosti predočiti arhivu ovog znamenitog bosanskohercegovačkog kulturnog i naučnog radnika. Nadamo se da će ovaj kratak osvrt na zaostavštinu historičara Hamdije Kapidžića donijeti nove poglede na njegov život i znanstveni rad i poslužiti kao izvor za nova istraživanja. Users of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina, for the purpose of various researches, often look for material that contains national, local heritage, history, material about politics and culture. In addition to the obligatory copy, NUBBIH replenishes its funds with exchanges and gifts. One such gift is the legacy of historian Prof. Dr. Hamdija Kapidžić. The Library got this gift in 2008. Part of this gift – correspondence, letters, postcards, old books, maps, etc., are located in the Department of Special Collections. The material has been undocumented for a long time and we decided to present to the public the archives of this famous Bosnian cultural and scientific worker through this brief overview and list. We hope that this brief review of the legacy of the historian Hamdija Kapidžić will bring new views on his life and scientific work and serve as a source for new research.

  • Open Access Bosnian
    Authors: 
    Kožar, Azem;
    Publisher: International Institute for Archival Science
    Country: Slovenia
  • Open Access Bosnian
    Authors: 
    Nišević, Maja;
    Country: Italy
    Project: EC | INVITE (754345)
  • Open Access Bosnian
    Authors: 
    Emina Kešan Tolomanoski;
    Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
    Country: Croatia

    The paper presents one review what education implies and whether the frame of education as it is, contribute to an individual or the system. How much are we the hostages of the ruling economic-political system in which education is subject to a model of entrepreneurship where profit is the only goal? The system immensely loves the word ‘quantity’, and through this aspect of ‘quantity’, work observes the role of higher education information expert today. The paper presents and indicates the immense importance of subject analysis of the document processing as one of the leading examples if we contribute to the quality or quantity. Document content processing directly affects the higher education library information services and points to the success of library-information system. Of course, that evaluation of library-information center implies many segments, but what does the number of users, number of volumes in the fund and the number of the information provided mean? In today’s era of ICT, which brought out many sources of information, we can say: bearers of knowledge are there to be used and not to be stored. Paper indicates how document content analysis affects the use of library collection and not their storing and solely quantitative presentation. Rad predstavlja jedan osvrt šta to zapravo podrazumijeva obrazovanje i da li okvir obrazovanja ovakvog kakvo jeste doprinosi pojedincu ili sistemu. Koliko smo to taoci vladajućeg ekonomsko-političkog sistema u kojem obrazovanje podliježe modelu poduzetništva gdje je profit jedini cilj. Sistem neizmjerno voli riječ ‘kvantitet’ te upravo kroz taj aspekt ‘kvantiteta’ rad posmatra ulogu visokoškolskog informacijskog stručnjaka danas. U radu se predstavlja i ukazuje na neizmjernu važnost sadržajne obrade dokumenta kao jednog od vodećih primjera da li mi doprinosimo kvalitetu ili kvantitetu. Sadržajna obrada dokumenta direktno utiče na bibliotečko-informacione usluge koje pokazuju uspješnost rada bibliotečko-informacionog centra. Naravno da vrednovanje rada bibliotečko-informacionog centra podrazumijeva mnoge segmente, ali šta znači broj korisnika, broj svezaka u fondu i broj pruženih informacija. U današnjem vremenu ICT-e koje je iznjedrilo raznovrsne izvore informacija prilično je jasno da su nositelji znanja tu da bi se koristili, a ne skladištili. Tako da rad upućuje na koji način sadržajna obrada dokumenta utiče na korištenje bibliotečkih kolekcija, a ne njihovo skladištenje i isključivo kvantitativno prezentiranje.

  • Open Access Bosnian
    Authors: 
    Ćukac, Neda;
    Publisher: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
    Country: Slovenia

    Kantonalni zakoni o bibliotečkoj djelatnosti su rezultirali donošenjem Zakona o federalnim jedinicima (kantonima/županijama) koji je usvojen u Skupštini BiH 1997. godine. U toku 1998. godine četiri kantona od ukupno deset pristupili su izradi kantonalnih zakona o bibliotečkoj djelatnosti. Tokom 1999. dva kantona su završila proceduru usvajanja tih zakona, a druga dva će svoje zakone donijeti u najskorije vrijeme. U ostalim kantonima ova procedura nije još počela. Prema iskustvima nekih evropskih zemalja (Švajcarska, Španija, Belgija) donošenje kantonalnih zakona o bibliotečkoj djelatnosti omogučiće davanje ovlasti kantonima i decentralizaciju u kulturi. Pretpostavka je da će se time postići brži razvoj, bolje funkcioniranje bibliotečke djelatnosti u BiH što će omogućiti izgradnju bibliotečko informacijskog sistema (BIS). U radu smo pokušali napraviti analizu četiri zakona i utvriditi sta im je zajedničko, a šta je različito. Ujedno postavljamo pitanje da li će ovakva zakonska regulativa zaista značiti poboljšanje položaja bibliotečke djelatnosti u FBiH i da li će ona uređena na ovaj način moći da odgovori izazovima koje nudi informacijska zajednica, jer se njome ne reguliše slobodan pristup Internetu, slobodan pristup informaciji,razvoj bibliotečkih kolekcija i dr.?

  • Open Access Bosnian
    Authors: 
    Basic, Goran;
    Publisher: Lund University

    Reason(s) for writing and research problem(s): Previous research on post-war society emphasized structural violence with subsequent reconciliation processes. Aims of the paper (scientific and/or social): Researchers have focused on the importance of narratives, but they have neither highlighted narratives about reconciliation nor analyzed conditions for reconciliation in post-war interviews. One aim of the article is analyzing markers for reconciliation and implacability, the second is describing conditions for reconciliation which are actualized in those stories. Methodology/Design: This article analyzes retold experiences of 27 survivors from the war in Bosnia and Herzegovina between 1992 and 1995. The material for the study was gathered through qualitative interviews with 27 individuals who survived the war in north-western Bosnia and Herzegovina. Research/paper limitations: Interactive dynamics which prevailed during the war associate post-war reconciliation with the war time. Results/Findings: These stories of reconciliation, implacability and conditions for reconciliation, are not created in relation to the war as a whole only but also in relation to one’s own and other’s personal actions during the war. General conclusion: These stories on reconciliation become a forum for confrontation between us and them – not least through dissociation from others war actions. In the interviewees stories implacability is predominant however reconciliation is said to be possible if certain conditions are met. These conditions are, among others, justice for war victims, that the perpetrators’ recognize their crimes and display strong emotions (for example remorse and shame). Inspiracija za rad i problem(i) koji se radom oslovljava(ju): Ranija istraživanja poslijeratnih društava istakla su strukturalno nasilje sa pratećim procesima pomirenja. Autori su istakli važnost priča, ali se nisu fokusirali na priče o pomirenju niti su analizirali uvjete za pomirenje u poslijeratnim intervjuima. Ciljevi rada (naučni i/ili društveni): Cilj članka je analizirati markere pomirenja i nepomirljivosti kao i uslove za pomirenje koji se aktualiziraju u pričama preživjelih. Metodologija/Dizajn: Empirijski materijal za ovaj studij je prikupljen putem kvalitativnih intervjua izvršenim sa 27 osoba koji su preživjeli rat u sjeverozapadnoj Bosni i Hercegovini. Ograničenja istraživanja/rada: Interaktivna dinamika koja je vladala za vrijeme rata povezuje pitanje poslijeratnog pomirenja sa ratnim godinama. Rezultati/Nalazi: Priče o pomirenju, nepomirljivosti i uslovima za pomirenje ne oblikuju se samo vezano za rat u cjelini nego se povezuju i sa osobnim postupcima drugih tokom rata. Generalni zaključak: Priče o pomirenju postaju polje za razne verbalne konfrontacije između nas i njih – posebno distanciranjem od djelovanja drugih (njih) tokom rata. U pričama intervjuisanih osoba nepomirljivost dominira ali se ujedno tvrdi da je pomirenje moguće ako se ispune određeni uslovi. Ti uslovi su između ostalog pravda za žrtve rata, da počinitelj prizna krivično djelo i pokaže snažne emocije (na primjer kajanje i sram). War sociology – renewed analysis of ethnographic material from Bosnia

  • Open Access Bosnian
    Authors: 
    Kožar, Azem;
    Publisher: International Institute for Archival Science
    Country: Slovenia
  • Open Access Bosnian
    Authors: 
    Kožar, Azem;
    Publisher: International Institute for Archival Science
    Country: Slovenia
  • Publication . Article . Other literature type . 2020
    Open Access Bosnian
    Authors: 
    Elmira Resić;
    Publisher: Institute of Croatian Language and Linguistics
    Country: Croatia

    In this paper, we will seek to describe inserted non-restrictive relative sentences as typical parenthetical structures. The description will include their syntactic and semantic interpretation, as well as indications about their pragmatic role, and will be based on an analysis of examples found in a corpus of texts belonging to different styles of Bosnian language. The paper is divided into three parts. In the first part, we will define parentheticals and give an overview of the approaches taken so far in analyzing this phenomenon. In the second part of the paper, we will focus on defining and analyzing the inserted non-restrictive relative sentences, and in the third part, we will highlight the most significant observations. U ovome ćemo radu nastojati opisati umetnute nerestriktivne relativne rečenice kao tipične parentetičke strukture. Opis će podrazumijevati njihovu sintaksičku i semantičku interpretaciju, ali i naznake o njihovoj pragmatičkoj ulozi i zasnivat će se na analizi primjera pronađenih u korpusu tekstova koji pripadaju različitim stilovima bosanskoga jezika. Rad je podijeljen u tri dijela. U prvom ćemo dijelu definirati parentetike i dati pregled dosadašnjih pristupa u analiziranju te pojave. U drugome dijelu rada fokusirat ćemo se na definiranje i analizu umetnutih nerestriktivnih relativnih rečenica, a u trećem će se dijelu izdvojiti najznačajnija zapažanja.

  • Publication . Other literature type . Article . 2019
    Open Access Bosnian
    Authors: 
    Zijada Đurđević-Alidžanović;
    Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
    Country: Croatia
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.