search
Include:
536 Research products, page 1 of 54

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • Bosnian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Nevenka Hajdarović;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  The library automatization in Bosnia and Herzegovina started in the early eighties of the last century, and in the 1988, 5 libraries have entered the COBISS system. From 1992. to 1998. the system was not active. In 1998, all public university libraries and other numerous libraries of Bosnia and Herzegovina have accepted COBISS. That year, the COBISS Center was established, whose role in 2005 was being taken over by the Virtual Library of B&H. The COBISS.BH system includes 61 libraries (national, public, faculty and special libraries). It aims to automate all work processes in the library and to follow the requirements of modern library science. Automatizacija biblioteka u Bosni i Hercegovini otpočela je početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća, a 1988. godine se pet bh. biblioteka uključuje u sistem COBISS. Od 1992. do 1998. sistem nije bio aktivan. Godine 1998. sistem COBISS prihvaćen je od svih javnih univerziteta i brojnih biblioteka iz Bosne i Hercegovine. Te godine osniva se i COBISS centar, čiju ulogu 2005. godine preuzima Virtualna biblioteka BiH. U sistem COBISS.BH uključena je 61 biblioteka (nacionalna, javne, fakultetske i specijalne). Nastoje se automatizirati svi procesi rada u biblioteci i pratiti zahtjevi suvremenog bibliotekarstva.

 • Publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Samra Hrnjica;
  Publisher: University of Zadar
  Country: Croatia

  In der Arbeit werden die Grundmerkmale des sprachlichen Ausdrucks im Roman Knjiga o Uni, mit besonderem Akzent auf phonologische und lexische Merkmale, dargestellt. Die morphologischen und syntaktischen Merkmale werden nur sporadisch erwähnt. Das Bild der ikawisch-šćakawischen Mundart in der Region Bihaćka Krajina wird anhand des Idiolekts des Schriftstellers gezeigt, vor allem auf der phonetischen Ebene in Form des stabilen Vokalismus, des ikawischen Reflexes des Lautes jat in der Figurensprache mit unterschiedlichen Abweichungen, den klar differenzierten phonetisch-phonologischen Unterschieden zwischen den Affrikatenpaaren, Phonemen h und f u. ä.; die Lexik von Šehić weist auf die Region Krajina hin und das Vorhandensein von Turzismen, Anglizismen, Germanismen, Romanismen, sowie Dialektismen, die den Wert der dichterischen Leistung steigern. U radu se iznose osnovne značajke jezičkoga izričaja u romanu Knjiga o Uni s posebnim naglaskom na fonološke i leksičke, dok su morfološke i sintaksičke sporadično pomenute. Slika ikavskošćakavskih govora na području Bihaćke krajine oslikava se u piščevom idiolektu, posebno na fonetskom nivou u vidu stabilnog vokalizma, ikavskog refleksa jata u jeziku likova sa različitim odstupanjima, jasno izdiferenciranih fonetsko-fonoloških razlika afrikatskih parova, fonema h i f i sl. Šehićeva leksika upućuje na Krajinu, a prisutnost turcizama, anglizama, germanizama, romanizama, kao i dijalektizama, povećavaju vrijednost pjesničkoga ostvarenja.

 • Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Smajić, Ramiza;
  Country: Croatia

  U članku se obrađuju podaci iz originalnog dokumenta o stanju nalazišta ruda u okolini Fojnice.

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Ovčina, Ismet; Kardaš, Mehmed; Smajić, Muamera;
  Country: Croatia

  The Special Collections of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina (NULBIH) are an irreplaceable source for multiple research projects and scientific papers. For many years, NULBIH has been strengthening efforts to present values of Special Collections to the scientific community through its projects. To provide users with faster and easier access to the material, and at the same time to protect the original documents from their further deterioration, the materials covered by the projects are digitized and presented through the Digital Collections portal of the National and University Library of BIH. In this article, we will present the ongoing project “Protection and presentation of the Poljica Documents Archive from the Collection of Aleksandar Poljanić” and so far, the results and ultimate goals of this project. Zbog svojih jedinstvenih i rijetkih kolekcija, Specijalne zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUBBiH) su nezamjenjiv izvor za mnogostruke istraživačke projekte i naučne radove. Već dugi niz godina NUBBiH ulaže napor da putem svojih projekata naučnoj zajednici pobliže predstavi vrijedne kolekcije Specijalnih zbirki. Da bi se korisnicima osigurao brži i lakši pristup građi, a ujedno i zaštitili originalni dokumenti od njihovog daljeg propadanja, građa koja je obuhvaćena projektima digitalizira se i prezentira kroz Digitalne kolekcije NUBBiH. U ovom radu predstavit ćemo jedan takav projekt, a to je projekt zaštite i prezentacije Arhiva poljičkih isprava iz Zbirke Aleksandra Poljanića te ćemo prikazati dosadašnje rezultate, kao i krajnje ciljeve ovoga projekta.

 • Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Smajić, Ramiza;
  Country: Croatia

  U članku se obrađuje slika školstva u Bosni i Hercegovini na prelazu 19. i 20 stoljeća

 • Publication . Other literature type . 1993
  Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Smajić, Ramiza;
  Country: Croatia

  U članku su predstavljeni rezultati vanredno značajnog skupa "Širenje islama...", održanog u Sarajevu, BiH, u samo predvečerje rata 1991. godine. Cijelo štampano izdanje je izgorilo u paljevini Orijentalnog instituta, ali je usred rata urađeno novo izdanje u inostranstvu. Članak je napravljen prema primjerku prvog izdanja.

 • Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Ivezić, S.; Skočić, P.; Bagarić, P.; Oruč, L.;
  Country: Croatia

  The importance of interpersonal relationships for the organization of the psychiatric hospital as a therapeutic setting is presented through the theoretical framework of object relations and milieu therapy. From the point of view of psychodynamic approach the majority of hospitalized patients show the pathology of self and object relations. So, the familiarity with these theories for the optimal planning of treatment of these patients is of a particular importance. The concepts of following authors are discussed in this paper: Winnicot, Kohut, Mahler, and Klein, as well as a concept of projective identification and milieu therapy.

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Adnan Fazlić; Irma Deljkić;
  Publisher: International Criminalistic Association
  Country: Croatia

  Radom je oslovljena problematika provođenja radnje prepoznavanja osoba u kriminalističkoj istrazi sa naglaskom na multidisciplinarni pristup, koji prvenstveno implicira krivičnoprocesnu, kriminalističku i psihološku komponentu. Naime, primarna intencija rada jeste ukazati na značaj i nužnost multidisciplinarnog pristupa kod provođenja radnje prepoznavanja osoba, s ciljem identifikacije rizika pogrešnih prepoznavanja osoba koji se mogu javiti u kriminalističkoj praksi. S tim u vezi, predmet razmatranja su određeni faktori koji mogu utjecati na (ne)pouzdanost kognitivnih psihičkih procesa kod svjedoka očevidaca, kao i divergentne policijske procedure provođenja radnje prepoznavanja osoba. Finalno, u radu će biti elaborirana savremena naučna dostignuća iz domena kriminalističke i psihološke nauke koja smjeraju kvalitativnom unaprjeđenju pouzdanosti radnje prepoznavanja osoba.

 • Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Vitez, Ivan; Kasumagić, Ismet; Bećirović, Izet; Vitez, Ivanka;
  Country: Croatia

  Pri koncipiranju projekta: Analiza uzroka lomova šina u eksploataciji na prugama JŽ, očekivalo se da će biti prikupljen i ispitan veliki broj uzoraka lomova šina sa pruga JŽ na osnovu čega bi se izradio odgovarajući album. Međutim poradi malog broja dostavljenih uzoraka oštećenih šina na ispitivanje, napravljen je prijevod Kataloga grešaka na šinama UIC iz 1966. godine sa 50 obrađenih grešaka. Pored prijevoda Kataloga grešaka UIC, napravljen je i aneks sa obrađenih 11 karakterističnih oštećenja šina sa pruga JŽ sa odgovarajućim podacima o lokaciji oštećenja i sa nazivima i oznakama grešaka kako po Katalogu UIC-a, tako i po sistematiziranoj klasifikaciji oštećenja šina SEV-a. Na osnovu obrađenih literatura i sopstvenih istraživanja slijedi da se u eksploataciji mogu uz pažljivo osmatranje tolerirati i ozbiljna oštećenja na šinama, te bi stoga trebalo kod proizvođača šina razraditi detaljnije praktične kriterije za pregled i prijem šina ne odbacujući šine koje imaju samo tzv. "estetske mane" i slične nedostatke.

 • Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Džerzić, Edin;
  Country: Croatia

  Primjena PLC sklopa za upravljanje radom pogona za dopremu drvene građe u rudniku.

search
Include:
536 Research products, page 1 of 54
 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Nevenka Hajdarović;
  Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
  Country: Croatia

  The library automatization in Bosnia and Herzegovina started in the early eighties of the last century, and in the 1988, 5 libraries have entered the COBISS system. From 1992. to 1998. the system was not active. In 1998, all public university libraries and other numerous libraries of Bosnia and Herzegovina have accepted COBISS. That year, the COBISS Center was established, whose role in 2005 was being taken over by the Virtual Library of B&H. The COBISS.BH system includes 61 libraries (national, public, faculty and special libraries). It aims to automate all work processes in the library and to follow the requirements of modern library science. Automatizacija biblioteka u Bosni i Hercegovini otpočela je početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća, a 1988. godine se pet bh. biblioteka uključuje u sistem COBISS. Od 1992. do 1998. sistem nije bio aktivan. Godine 1998. sistem COBISS prihvaćen je od svih javnih univerziteta i brojnih biblioteka iz Bosne i Hercegovine. Te godine osniva se i COBISS centar, čiju ulogu 2005. godine preuzima Virtualna biblioteka BiH. U sistem COBISS.BH uključena je 61 biblioteka (nacionalna, javne, fakultetske i specijalne). Nastoje se automatizirati svi procesi rada u biblioteci i pratiti zahtjevi suvremenog bibliotekarstva.

 • Publication . Other literature type . 2016
  Open Access Bosnian
  Authors: 
  Samra Hrnjica;
  Publisher: University of Zadar
  Country: Croatia

  In der Arbeit werden die Grundmerkmale des sprachlichen Ausdrucks im Roman Knjiga o Uni, mit besonderem Akzent auf phonologische und lexische Merkmale, dargestellt. Die morphologischen und syntaktischen Merkmale werden nur sporadisch erwähnt. Das Bild der ikawisch-šćakawischen Mundart in der Region Bihaćka Krajina wird anhand des Idiolekts des Schriftstellers gezeigt, vor allem auf der phonetischen Ebene in Form des stabilen Vokalismus, des ikawischen Reflexes des Lautes jat in der Figurensprache mit unterschiedlichen Abweichungen, den klar differenzierten phonetisch-phonologischen Unterschieden zwischen den Affrikatenpaaren, Phonemen h und f u. ä.; die Lexik von Šehić weist auf die Region Krajina hin und das Vorhandensein von Turzismen, Anglizismen, Germanismen, Romanismen, sowie Dialektismen, die den Wert der dichterischen Leistung steigern. U radu se iznose osnovne značajke jezičkoga izričaja u romanu Knjiga o Uni s posebnim naglaskom na fonološke i leksičke, dok su morfološke i sintaksičke sporadično pomenute. Slika ikavskošćakavskih govora na području Bihaćke krajine oslikava se u piščevom idiolektu, posebno na fonetskom nivou u vidu stabilnog vokalizma, ikavskog refleksa jata u jeziku likova sa različitim odstupanjima, jasno izdiferenciranih fonetsko-fonoloških razlika afrikatskih parova, fonema h i f i sl. Šehićeva leksika upućuje na Krajinu, a prisutnost turcizama, anglizama, germanizama, romanizama, kao i dijalektizama, povećavaju vrijednost pjesničkoga ostvarenja.

 • Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Smajić, Ramiza;
  Country: Croatia

  U članku se obrađuju podaci iz originalnog dokumenta o stanju nalazišta ruda u okolini Fojnice.

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Ovčina, Ismet; Kardaš, Mehmed; Smajić, Muamera;
  Country: Croatia

  The Special Collections of the National and University Library of Bosnia and Herzegovina (NULBIH) are an irreplaceable source for multiple research projects and scientific papers. For many years, NULBIH has been strengthening efforts to present values of Special Collections to the scientific community through its projects. To provide users with faster and easier access to the material, and at the same time to protect the original documents from their further deterioration, the materials covered by the projects are digitized and presented through the Digital Collections portal of the National and University Library of BIH. In this article, we will present the ongoing project “Protection and presentation of the Poljica Documents Archive from the Collection of Aleksandar Poljanić” and so far, the results and ultimate goals of this project. Zbog svojih jedinstvenih i rijetkih kolekcija, Specijalne zbirke Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine (NUBBiH) su nezamjenjiv izvor za mnogostruke istraživačke projekte i naučne radove. Već dugi niz godina NUBBiH ulaže napor da putem svojih projekata naučnoj zajednici pobliže predstavi vrijedne kolekcije Specijalnih zbirki. Da bi se korisnicima osigurao brži i lakši pristup građi, a ujedno i zaštitili originalni dokumenti od njihovog daljeg propadanja, građa koja je obuhvaćena projektima digitalizira se i prezentira kroz Digitalne kolekcije NUBBiH. U ovom radu predstavit ćemo jedan takav projekt, a to je projekt zaštite i prezentacije Arhiva poljičkih isprava iz Zbirke Aleksandra Poljanića te ćemo prikazati dosadašnje rezultate, kao i krajnje ciljeve ovoga projekta.

 • Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Smajić, Ramiza;
  Country: Croatia

  U članku se obrađuje slika školstva u Bosni i Hercegovini na prelazu 19. i 20 stoljeća

 • Publication . Other literature type . 1993
  Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Smajić, Ramiza;
  Country: Croatia

  U članku su predstavljeni rezultati vanredno značajnog skupa "Širenje islama...", održanog u Sarajevu, BiH, u samo predvečerje rata 1991. godine. Cijelo štampano izdanje je izgorilo u paljevini Orijentalnog instituta, ali je usred rata urađeno novo izdanje u inostranstvu. Članak je napravljen prema primjerku prvog izdanja.

 • Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Ivezić, S.; Skočić, P.; Bagarić, P.; Oruč, L.;
  Country: Croatia

  The importance of interpersonal relationships for the organization of the psychiatric hospital as a therapeutic setting is presented through the theoretical framework of object relations and milieu therapy. From the point of view of psychodynamic approach the majority of hospitalized patients show the pathology of self and object relations. So, the familiarity with these theories for the optimal planning of treatment of these patients is of a particular importance. The concepts of following authors are discussed in this paper: Winnicot, Kohut, Mahler, and Klein, as well as a concept of projective identification and milieu therapy.

 • Open Access Bosnian
  Authors: 
  Adnan Fazlić; Irma Deljkić;
  Publisher: International Criminalistic Association
  Country: Croatia

  Radom je oslovljena problematika provođenja radnje prepoznavanja osoba u kriminalističkoj istrazi sa naglaskom na multidisciplinarni pristup, koji prvenstveno implicira krivičnoprocesnu, kriminalističku i psihološku komponentu. Naime, primarna intencija rada jeste ukazati na značaj i nužnost multidisciplinarnog pristupa kod provođenja radnje prepoznavanja osoba, s ciljem identifikacije rizika pogrešnih prepoznavanja osoba koji se mogu javiti u kriminalističkoj praksi. S tim u vezi, predmet razmatranja su određeni faktori koji mogu utjecati na (ne)pouzdanost kognitivnih psihičkih procesa kod svjedoka očevidaca, kao i divergentne policijske procedure provođenja radnje prepoznavanja osoba. Finalno, u radu će biti elaborirana savremena naučna dostignuća iz domena kriminalističke i psihološke nauke koja smjeraju kvalitativnom unaprjeđenju pouzdanosti radnje prepoznavanja osoba.

 • Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Vitez, Ivan; Kasumagić, Ismet; Bećirović, Izet; Vitez, Ivanka;
  Country: Croatia

  Pri koncipiranju projekta: Analiza uzroka lomova šina u eksploataciji na prugama JŽ, očekivalo se da će biti prikupljen i ispitan veliki broj uzoraka lomova šina sa pruga JŽ na osnovu čega bi se izradio odgovarajući album. Međutim poradi malog broja dostavljenih uzoraka oštećenih šina na ispitivanje, napravljen je prijevod Kataloga grešaka na šinama UIC iz 1966. godine sa 50 obrađenih grešaka. Pored prijevoda Kataloga grešaka UIC, napravljen je i aneks sa obrađenih 11 karakterističnih oštećenja šina sa pruga JŽ sa odgovarajućim podacima o lokaciji oštećenja i sa nazivima i oznakama grešaka kako po Katalogu UIC-a, tako i po sistematiziranoj klasifikaciji oštećenja šina SEV-a. Na osnovu obrađenih literatura i sopstvenih istraživanja slijedi da se u eksploataciji mogu uz pažljivo osmatranje tolerirati i ozbiljna oštećenja na šinama, te bi stoga trebalo kod proizvođača šina razraditi detaljnije praktične kriterije za pregled i prijem šina ne odbacujući šine koje imaju samo tzv. "estetske mane" i slične nedostatke.

 • Closed Access Bosnian
  Authors: 
  Džerzić, Edin;
  Country: Croatia

  Primjena PLC sklopa za upravljanje radom pogona za dopremu drvene građe u rudniku.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.