search
337,978 Research products

 • Other research products
 • FI

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ikonen, Reetta;

  Tämä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö tarkastelee teollisen kunnossapitoyhtiön, Efora Oy:n, kustannusten hallintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation kustannusseurantaa ja tutkia syitä, jotka kohdeyrityksessä vaikuttavat siihen, ettei kustannuksia seurata riittävästi. Henkilöstön aktiiviseen kustannusten hallintaan, kustannusten omistajuuteen ja jatkuvaan kustannusten seurantaan kaivattiin kehitystä. Kehitystyötä varten opinnäytetyössä haettiin vastauksia siihen, mitkä tekijät hankaloittavat kustannusseurantaa ja mitkä osa-alueet toimivat hyvin. Samalla opinnäytetyössä pohdittiin sitä, miten kustannusseurantaa voitaisiin parantaa. Opinnäytetyön tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus, jonka aineistonhankintamenetelmänä käytettiin strukturoitua kyselyä. Kyselyn määrällinen aineistonhankinta suoritettiin Webropol -työkalulla laaditulla internetkyselyllä. Kyselyssä vastaajat ottivat anonyymeina kantaa asteikkomuotoisiin vastausvaihtoehtoihin. Kyselyn väittämiin liitettiin kaksi vastausmatriisia, jokaisessa väittämässä kysyttiin väitteen merkityksellisyyttä sekä sen toteutumista. Tutkimukseen saatiin kiitettävästi vastauksia, yhteensä 120 kappaletta ja kyselyn vastausprosentiksi muodostui 36 %. Vastaajien tiedot vastasivat hyvin perusjoukon profiilia, joten tutkimuksen reliabiliteettia voitiin tältä osin pitää hyvänä. Kyselyn väitteiden merkityksellisyyden ja toteutumisen erojen avulla tunnistettiin kehityskohteita ja ristiriitoja arvojen sekä arvojen toteutumisen välillä. Lisäksi vastaajien avoimet kommentit tukivat tehtyjä havaintoja. Vastaajien mielestä ja saatujen tuloksien perusteella hyvä yhteistyö laskentatoimen ja muun organisaation välillä sekä lukujen luotettavuus olivat tärkeimpiä ja toimivimpia kustannusten hallinnan osa-alueita kohdeyrityksessä. Eniten kehitettävää tutkimustuloksen perusteella nousi kustannusseurannan ajankäytössä, henkilöstön osaamisessa, kustannustietoisuudessa ja järjestelmien käytössä. Myös organisaation roolit ja vastuut talouden prosesseissa kaipasivat tuloksien mukaan selkeyttämistä. Opinnäytetyön pohjalta on laadittu jokaisesta osa-alueesta kehittämisehdotukset jatkoon hyödynnettäväksi kohdeyrityksen kustannusseurannan parantamiseksi. Opinnäytetyötä laadittaessa esiin nousi ajatus jatkotutkimusaiheesta. Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä laatia kohdeyrityksen sekä myös laajemmin koko laskentatoimen näkökulmasta tutkimus, joka tutkii konsernin emoyhtiön ja tytäryrityksen suhteen vaikutusta tytäryrityksen kustannusten hallintaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Luhtala, Minna;

  Nopeasti muuttuvassa maailmassa asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu ja pankkien sääntely kiristyy. Palvelujen digitalisaatio tuo pankeille lisähaastetta, ja niiden tulee miettiä täysin uusi tapa toimia kuluttajien pitämiseksi ja uusien houkuttelemiseksi. Rakentamalla pankin palvelukulttuuria voidaan edistää parempaa asiakaskokemusta. Palvelevalla johtamisella on todettu olevan myönteinen vaikutus työntekijän motivaatioon. Tutkimuksessa tarkasteltiin keskijohdon kokemuksia palvelukulttuurin rakentamisesta. Lisäksi selvitettiin, miten palvelukulttuuria tulisi jatkossa rakentaa. Tutkimuksella haluttiin löytää esimiehille työkaluja palvelukulttuurin edistämiseksi arjessa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineistona käytettiin keskijohdon haastatteluja, jotka toteutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Koska tutkimuksen pyrkimyksenä oli selvittää palvelukeskeiseen johtamiseen liittyviä kysymyksiä sekä siihen soveltuvia teorioita, haastattelututkimus ja kvalitatiivinen ote olivat perusteltuja ja soveltuivat hyvin tutkimusmenetelmäksi tutkimusaiheeseen ja tutkimusongelmaan vastaamiseen. Tulokset osoittivat, että tärkein palvelukulttuuriin vaikuttava tekijä oli laadukas esimiestyö. Palvelevan johtamisen avulla henkilöstö motivoituu, kehittyy palvelukeskeiseksi, ja palvelevalla johtamisella on positiivinen vaikutus yrityksen palvelukulttuuriin. Tulosten perusteella on yritykselle tehty useita kehitysehdotuksia, joilla palvelukulttuuria voidaan rakentaa paremmaksi. Keskeiset kehitysehdotukset liittyvät esimiestyön kehittämiseen ja sisäisen vuorovaikutuksen parantamiseen kaikilla organisaation tasoilla. Customers’ buying behaviour is changing in the rapidly changing world and bank-related regulations are becoming stricter. The digitalisation of services will bring additional challenges to the banks, and they have to think about completely new ways to act to retain their customers and attract new ones. By developing their service culture, banks can promote a better customer experience. Servant leadership has been found to have a positive impact on employee motivation. The study examined middle management experiences of constructing a service culture. In addition, the focus was on how a service culture should be constructed in the future. The aim was to find tools for managers to promote a service culture in everyday life. The study was conducted as a qualitative study. The data came from semi-structured theme-interviews with the middle management. As the objective of the study was to examine service-oriented management issues and the related theories, interviews and the qualitative approach were justified as well as well suited for studying the topic and finding answers to the research problem. According to the results, the most important factor affecting service culture was high- quality management. The application of servant leadership principles leads to a motivated and service-oriented staff. In addition, servant leadership has a positive impact on the company ́s service culture. Based on the results, the case company received many development proposals for improving their service culture. The proposals were related to the development of managerial work and enhancing internal interaction at all levels of the organization.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2017
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2017
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mäkelä, Marinka;

  Opinnäytetyön aiheena oli Yhtenäinen euromaksualue (Single Euro Payments Area, SEPA) ja sen vaikutukset satakuntalaisiin pk-yrityksiin. Yhtenäinen euromaksualue on EU:n laajuinen maksamisen integraatiohanke. Sen tavoitteena on helpottaa rajat ylittävien elektronisten maksujen tekemistä tilisiirtoina, suoraveloituksina tai pankkikorttimaksuina. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa satakuntalaisten kaupan- ja palvelualojen pk-yritysten ajatuksia SEPA -hankkeesta, sen tuomia ongelmia ja hyötyjä sekä sen vaikutuksia yritysten kustannuksiin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Satakunnan Yrittäjät ry:n kanssa ja kaikki tutkimuksen osallistuvat yritykset olivat Satakunnan Yrittäjät ry:n jäsenyrityksiä. Työn teoriaosuudessa selvitetään SEPA:n keskeinen tarkoitus sekä sen mukanaan tuomat muutokset yleisellä tasolla. Olennaisimmat muutokset koskevat SEPA -palveluita, yhtenäisiä standardeja sekä maksupalvelulakia. Teoriaosuudessa keskitytään erityisesti SEPA -palveluihin kuten tilisiirtoon, maksukortteihin, suoraveloitukseen sekä e-laskuun. Teoriaosuudessa esitellään myös SEPA:an siirtymisen aikataulu ja hankkeen takana olleet tahot. Opinnäytetyön empiirisessä osassa hyödynnettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Haastattelemalla Satakunnan Yrittäjät ry:n SEPA – asiantuntijaa pyrittiin tarkentamaan tutkimusongelmaa ennen varsinaista tutkimusta ja saatiin hyödyllistä tietoa tutkimuslomakkeen kysymysten sisällön täsmentämiseksi. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin 2426 yritykselle. Kyselyyn vastasi yhteensä 330 yritystä ja vastausprosentti oli 14,5 %. Tutkimuksesta kävi ilmi, että SEPA:sta on eniten hyötyä kotimaan ulkopuolella toimiville yrityksille. Valtaosa kotimaassa toimivista yrityksistä ei koe SEPA:n tuovan suurta hyötyä. Kyselyssä tuli ilmi, että SEPA:n aiheuttamia kustannuksia on vaikea arvioida. Aiheeseen liittyvää tietoa on ollut sopivasti saatavilla, mutta ongelmana on ollut tiedon ymmärrettävyys. Single Euro Payments Area and the effects on small and medium enterprises in Satakunta. The topic of this thesis was SEPA (Single Euro Payments Area) and its effects on small and medium enterprises in Satakunta. SEPA stands for the European Union (EU) payments integration initiative. The purpose of SEPA is to integrate the multitude of existing national euro credit transfer and euro direct debit schemes into a single set of European payment schemes. The objective of this thesis was to survey the views of small and medium enterprises of Satakunta about the SEPA –initiative, problems and benefits of SEPA and the effects on costs. This research was made in co-operation with Satakunnan Yrittäjät ry and all of the enterprises involved in this research were members of Satakunnan Yrittäjät ry. The theory consists of the central purpose of SEPA and the changes it brings in general. The main changes are SEPA –services, integrated standards and payment services directive. The theory part of this thesis focuses particularly on SEPA –services such as credit transfer, debit cards, direct debits and e-invoice. Also the schedule of the transition and the organizations behind the initiative are presented. The empirical part of this thesis consists of qualitative and quantitative research methods. SEPA-specialist Jouko Viljamaa was interviewed first in order to get useful information for the quantitative research. The quantitative research was executed with an electronic questionnaire that was sent to 2426 enterprises. The response rate was 14,5 %. It transpired from the research that international enterprises benefit from SEPA. Majority of the enterprises which operate only inside the home country don’t think that SEPA brings any notable benefit for them. It turns out that it’s difficult to estimate the true costs of SEPA. There has been enough information associated to SEPA but the problem has been intelligibility of the information.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2012
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2012
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kivelä, Emmalotta;

  Mental health illnesses have been a continuously growing problem. Patients in a regular hospital may require psychiatric help in addition to their physical illnesses. The purpose of this thesis was to bring awareness of the topic and to help nurses give better effective holistic care to patients with physical and mental illnesses. This study was a qualitative and descriptive literature review. The data was acquired by systematic literature search done in databases Cinahl and Medline. Ten articles were able to fill the inclusion criteria. After the search, the literature was divided into categories and analysed. The findings showed that nurses would have often needed more knowledge and skills to be able to care for patients holistically. Mental health illnesses were sometimes seen demanding, and some nurses had a negative attitude towards these comorbid patients. The results also showed that some facilities were not suitable for patients with physical and mental illnesses. Insufficient training, knowledge and facilities were in the way of providing better efficient holistic care. Addressing these issues and providing further research would be beneficial.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nykänen, Sami;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitystyö Boliden Kokkola Oy:n valimolle jatkuvatoimisesta sinkin pitoisuuden mittaamisesta. Tavoitteena oli kartoittaa mahdollisia laitteen valmistajia sekä valita parhaiten valimon tarpeisiin soveltuva laite. Vaatimukset tarkoitukseen soveltuvalle laitteelle ovat, että se kykenee analysoimaan jatkuvatoimisesti useaa eri elementtiä riittävällä mittaustarkkuudella myös silloin, kun valuvauhti on kova. Työssä kartoitettiin markkinoilla olevat laitteet ja arvioitiin niiden soveltuvuus valimon käyttötarkoituksiin. Kartoituksen perusteella löytyi ainoastaan yksi laite, joka soveltuisi tarkoitukseen. Tästä laitteesta tehtiin yksityiskohtainen selvitys ja otettiin yhteyttä sähköpostitse laitetoimittajaan. Laitteesta pyydettiin lisätietoja soveltuvuuden arvioimiseksi muun muassa teknisistä ominaisuuksista, huolto- ja takuuehdoista sekä kustannusarviosta. Alustavasti arvioitiin, että reaaliaikainen analysointilaite voisi parantaa tuotteiden seostamisen hallintaa sekä antaisi asiakkaille varmuuden, että jokainen tuote-erän tuote täyttää vaaditut laatukriteerit. Nämä arviot toteutuivat, mutta työssä todettiin myös, että laite ei syrjäyttäisi nykyistä manuaalista näytteenotto menetelmää vaan toimisi laboratorion analyysien ohella lähinnä varmistamassa tuotteiden laatua. Opinnäytetyön tuloksena löytyi sopiva vaatimukset täyttävä reaaliaikainen pitoisuuden mittauslaite. Laite ei kykene tuomaan näkyvää taloudellista hyötyä, koska nykyisestä manuaalisesta näytteenotosta ei voi luopua. Vuosituotannossa mahdollisesti vähenevät virheelliset tuotteetkaan eivät toisi merkittävää taloudellista hyötyä. Laitteen tuoma hyöty näkyisi työntekijöiden seostuksen hallinnan helpottumisessa sekä asiakastyytyväisyydessä. The aim of this thesis was tomake a research forBoliden Kokkola Oy’s foundry of realtime monitoring in molten zinc. The target was to find out a suitable one equipment manufacturer and choose the best one in foundry. The requirements for the selected device should be that it is able to monitor several necessary elements continuously in real-time with sufficient accuracy even in situation of hard speed in process. In this work, the devices on the market were surveyed and their suitability for the planned use foundry was assessed. Based on the survey, only one device that would be suitable for the purpose was found. A detailed assessment of this device was made and the potential supplier was contacted by e-mail. Further information was requested on the device to assess its suitability amongst technical features, service and warranty terms and cost estimation. The conclusion was that real-time monitoring device would improve product alloying control and give the customer some extra confidence of that each product fulfils the quality criteria. The device would not be able to disable current manual sampling but should work alongside it to ensure the quality of product. As a result of the thesis, a suitable real-time monitoring device was found. The device was not found to have any significant economic benefit because the current manual sampling needs to be kept alongside. Neither the unsaleable products that could be reduced in annual production would not bring any significant economic benefits. The benefits of the device would mainly be reflected in easier management of alloying process and customer satisfaction.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2020
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Isokallio, Janne;

  Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa VLJ-luolan (voimalaitosjätteen loppusijoitustila) kiinteistöautomaation nykytila, selvittää sen modernisoinnin tarve ja tuottaa toteuttamiskelpoinen modernisointiehdotus budjetteineen. Edellä mainituilla toimilla pyritään parantamaan VLJ-luolan kiinteistöautomaation käytön tehokkuutta ja varmuutta, parantamaan VLJ-luolan turvallisuutta sekä pidentämään sen käyttöikää. Työ muodostui tiedon keräämisestä TVO:n arkistoista, palavereista TVO:n automaatioinsinöörien kanssa, modernisointiin tarvittavien komponenttien ja logiikoiden vertailusta sekä tarvittavan budjetin laskemisesta ja arvioimisesta. Työn tuloksena saatiin tarvittavat tiedot automaation uusimisprojektin käynnistämiseksi, esitys korvaavasta automaatiojärjestelmästä sekä viitteellinen kokonaisbudjetti. Tämän työn perusteella tehdään lopulliset päätökset VLJ-luolan automaation modernisoinnista.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2013
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2013
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Palosaari, Helka; Savolainen, Jasmiina;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas imeväisikäisen hoidosta päihdekuntoutuksessa oleville vanhemmille. Opas tehtiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan perhekuntoutusyksikön kanssa, ja se on tarkoitettu sekä yksikön asiakkaille että työntekijöille ohjauksen tukimateriaaliksi. Oppaan avulla pyritään helpottamaan perheen vauva-arjen sujumista käytännönläheisellä tiedolla ja vinkeillä sekä edistämään perheen hyvinvointia vastaamalla kohderyhmämme tarpeisiin. Opinnäytetyö toteutettiin osana POKE-hanketta, joka on Laurea-ammattikorkeakoulun sekä A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan yhteinen hanke. Oppaan sisältö määrittyi tutkimus- ja teoriatietoon sekä asiakkaan tarpeita vastaaviin teemoihin pohjautuen. Teemoja ovat ruokailu, uni, puhtaus, vuorovaikutus ja leikki sekä sairastuminen. Sisällössä pyrittiin huomioimaan yksikössä ilmenneet perheiden tarpeet sekä laajemmalla tasolla päihderiippuvaisten perheiden tarpeet. Oppaan arviointiaineisto kerättiin palautekyselynä asiakkailta ja työntekijöiltä ja sillä pyrittiin selvittämään hyvälle terveysaineistolle asetettujen laatukriteerien ja oppaan tavoitteiden täyttymistä. Palaute oli suppeaa, sillä asiakaspalautteeseen vastasi kaksi ja työntekijäpalautteeseen neljä ihmistä. Sekä asiakas- että työntekijäpalautteesta kävi ilmi, että opas vastaa kohderyhmän tarpeisiin, on luotettava ja teksti on helppolukuista ja ymmärrettävää. Lisäksi työntekijät kokivat voivansa hyödyntää opasta ohjauksen tukena. Ulkoasuun kaivattiin enemmän mielenkiintoa herättäviä seikkoja, joten palautteen pohjalta ulkoasua muokattiin värikkäämmäksi ja oppaaseen lisättiin kuvia. Opas on tehty sähköiseen muotoon, jolloin sitä voi tulevaisuudessa päivittää kohderyhmän tarpeiden ja käyttökontekstin mukaan. The purpose of this thesis was to produce an infant care guide for the parents who are recovering from substance abuse. The guide was made in cooperation with the family rehabilitation unit of Järvenpää Addiction Hospital and is intended for both the customers and employees at the unit. The guide aims to facilitate the everyday life of the families with infants by providing practical information and advice as well as to promote family well-being by responding to the needs of the target group. The thesis was carried out as part of the POKE (Learning and developing center of addiction treatment) project which is a joint project between Laurea University of Applied Sciences and Järvenpää Addiction Hospital. This guide consists of research data and theoretical information as well as themes proposed by the unit based on the customer needs. The themes discussed in the guide are eating, sleep, cleanliness, interaction, play and illness. The aim was to take into account the needs of the families, and on a larger scale the needs of the families with substance abuse problems. The assessment data of the guide was collected through the feedback questionnaire inquiries among the customers and employees. The assessment aims to look into the fulfillment of the quality criteria for good health data and the objectives of the guide. The feedback was limited, because only two customers and four employees filled out the questionnaire inquiry. The customer and employee feedback indicated that the guide corresponds to the needs of the target group, it is reliable, and the text is understandable and easy to read. The employees also considered that they were able to apply the guide in guidance. The guide was modified visually and made into electronic format so that in the future it can be updated according to needs of the target group and users.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2015
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2015
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hynönen, Teemu; Mahler, Sébastien; Toivonen, Hannu;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ SpringerOpenarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ SpringerOpenarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sivonen, Saana;

  Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jossa kehitetään yhteisölähtöisen toiminnan toteuttamista esittävien taiteiden organisaatiossa. Työn tavoitteena on selvittää mitä yhteisölähtöinen toiminta pitää sisällään ja luoda kehitysehdotus, joka sisältää kattavan tietopaketin yhteisölähtöisestä toiminnasta sekä konkreettisia toimintaehdotuksia. Kehitysehdotus on erillinen 15-sivuinen työ, jonka tilaaja saa käyttöönsä. Opinnäytetyön tilaaja on Cirko – Uuden sirkuksen keskus. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan toimintaan liittyviä käsitteitä sekä yhteisöjen sitouttamista ja sen prosessia. Lisäksi viitekehys sisältää tietoa yhteisötaiteesta, osallistumiseen ja osallistumattomuuteen sekä osallisuuteen liittyvistä teorioista. Aineistonkeruumenetelminä työssä käytetään kahta osallistavaa työpajaa, haastattelua sekä benchmarkingia. Osallistavat työpajat järjestettiin tilaajatahon henkilöstölle. Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli kartoittaa tilaajatahon yhteisöt. Toisen työpajan tarkoituksena oli kerätä yhteen yhteisölähtöisen toiminnan herättämiä ideoita ja toiveita sekä haasteita ja ongelmia. Haastateltavana oli tilaajatahon toiminnanjohtaja ja sen avulla pyrittiin selvittämään organisaation nykytila yleisöjen ja yhteisöjen kanssa sekä mietteitä yhteisölähtöisestä toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Benchmarkingin avulla tuotiin esiin muiden alan toimijoiden tapoja toteuttaa yhteisölähtöistä toimintaa. Opinnäytetyöni lopputuloksena on kehitysehdotus, joka sisältää kattavan tietopakein yhteisölähtöisestä toiminnasta ja konkreettisia ehdotuksia toimintaa varten. Kehitysehdotuksen avulla tilaaja saa kattavan pohjan uudenlaisen toiminnan aloittamista varten. Työn yksi tärkeimmistä tuloksista on yhteisölähtöisen toiminnan prosessipolku, joka kuvailee toiminnan eri vaiheet järjestyksessä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Leppihalme, Tiia;

  Opinnäytetyöni on laadullinen tutkielma, jolla kartoitetaan viriketoimintaa dementiaryhmäkoti Annin kammarissa. Työn tavoitteena oli selvittää Annin kammarin viriketoiminnan nykytilan lisäksi viriketoiminnan merkitystä dementoituneelle vanhukselle. Opinnäytetyö on osa Annin kammarin viriketoiminnan kehittämistä. Viriketoimintaa kartoitettiin pääasiassa viriketaulukolla ja työntekijöiden puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostui toimintakyvystä, laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä hoitotyöstä, kuntoutusta tukevasta työotteesta, viriketoiminnasta, vuorovaikutuksesta sekä validaatiosta Opinnäytetyö toteutettiin vuoden 2012 aikana. Haastattelut sekä viriketaulukon käyttö ajoittuivat kevääseen ja kesään 2012. Haastatteluihin vastasi kolme Annin kammarin hoitotyöntekijää sekä vastaava hoitaja. Viriketaulukkoon koottiin kuuden viikon ajan Annin kammarin asukkaiden saamat viriketoiminnot, joita hoitohenkilökunta piti. Haastatteluilla ja viriketaulukolla kerätty tieto viriketoiminnan nykytilasta oli osittain ristiriitaista, mutta tulosten pohjalta oli nähtävissä tärkeimpänä, että viriketoimintaa ei ole riittäväsi, se ei jakaudu tasapuolisesti asukkaiden kesken eikä se ole suunniteltua. Mielenkiintoinen havainto oli se, että kartoitusvälineenä käytetty viriketaulukko itsessään lisäsi viriketoiminnan määrää. Kartoituksen pohjalta työhön koottiin myös kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta viriketoimintaa voi lähteä muuttamaan. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Työ tuo viriketoiminnan näkyväksi ja sen avulla voidaan lisätä Annin kammarissa asuvien dementoituneiden vanhusten elämänlaatua. Recreation activity survey in dementia group home Annin kammari This thesis is a qualitative research which surveys the recreation activities in dementia group home Annin kammari. The objective of the thesis was to determine the current state of the recreation activities in dementia group home Annin kammari as well as the significance of recreation activities for demented elderly. The thesis is a part of the development of recreation activities in Annin kammari. The recreation activity state survey was mainly done using a recreation chart and semi-structured individual interviews. The theoretical context of the thesis consists of ability to function, quality and patient centred care work, rehabilitation work approach, recreation activity, interaction and validation. The thesis was carried out during the year 2012. The interviews and the usage of recreation activity chart took place in the spring and summer of 2012. Three care workers and a care worker in charge were interviewed. Recreation activity chart logged six weeks of recreation activities held by the care workers for the residents. The information given by the recreation activity chart and the interviews was partly contradictory but most importantly, based on the results, it could be seen that there are not enough recreation activities, they are not equally distributed among the residents and they are not planned. An interesting observation was that the use of recreation chart increased the amount of recreation activities held. Based on the recreation activity survey the thesis includes development proposals which can be used to change recreation activity practice. All in all the topic of the thesis is timely and important. The thesis brings recreation activities visible and with its help the quality of life for the residents of Annin kammari can be improved.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2012
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2012
   Data sources: Theseus
337,978 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ikonen, Reetta;

  Tämä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö tarkastelee teollisen kunnossapitoyhtiön, Efora Oy:n, kustannusten hallintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation kustannusseurantaa ja tutkia syitä, jotka kohdeyrityksessä vaikuttavat siihen, ettei kustannuksia seurata riittävästi. Henkilöstön aktiiviseen kustannusten hallintaan, kustannusten omistajuuteen ja jatkuvaan kustannusten seurantaan kaivattiin kehitystä. Kehitystyötä varten opinnäytetyössä haettiin vastauksia siihen, mitkä tekijät hankaloittavat kustannusseurantaa ja mitkä osa-alueet toimivat hyvin. Samalla opinnäytetyössä pohdittiin sitä, miten kustannusseurantaa voitaisiin parantaa. Opinnäytetyön tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus, jonka aineistonhankintamenetelmänä käytettiin strukturoitua kyselyä. Kyselyn määrällinen aineistonhankinta suoritettiin Webropol -työkalulla laaditulla internetkyselyllä. Kyselyssä vastaajat ottivat anonyymeina kantaa asteikkomuotoisiin vastausvaihtoehtoihin. Kyselyn väittämiin liitettiin kaksi vastausmatriisia, jokaisessa väittämässä kysyttiin väitteen merkityksellisyyttä sekä sen toteutumista. Tutkimukseen saatiin kiitettävästi vastauksia, yhteensä 120 kappaletta ja kyselyn vastausprosentiksi muodostui 36 %. Vastaajien tiedot vastasivat hyvin perusjoukon profiilia, joten tutkimuksen reliabiliteettia voitiin tältä osin pitää hyvänä. Kyselyn väitteiden merkityksellisyyden ja toteutumisen erojen avulla tunnistettiin kehityskohteita ja ristiriitoja arvojen sekä arvojen toteutumisen välillä. Lisäksi vastaajien avoimet kommentit tukivat tehtyjä havaintoja. Vastaajien mielestä ja saatujen tuloksien perusteella hyvä yhteistyö laskentatoimen ja muun organisaation välillä sekä lukujen luotettavuus olivat tärkeimpiä ja toimivimpia kustannusten hallinnan osa-alueita kohdeyrityksessä. Eniten kehitettävää tutkimustuloksen perusteella nousi kustannusseurannan ajankäytössä, henkilöstön osaamisessa, kustannustietoisuudessa ja järjestelmien käytössä. Myös organisaation roolit ja vastuut talouden prosesseissa kaipasivat tuloksien mukaan selkeyttämistä. Opinnäytetyön pohjalta on laadittu jokaisesta osa-alueesta kehittämisehdotukset jatkoon hyödynnettäväksi kohdeyrityksen kustannusseurannan parantamiseksi. Opinnäytetyötä laadittaessa esiin nousi ajatus jatkotutkimusaiheesta. Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä laatia kohdeyrityksen sekä myös laajemmin koko laskentatoimen näkökulmasta tutkimus, joka tutkii konsernin emoyhtiön ja tytäryrityksen suhteen vaikutusta tytäryrityksen kustannusten hallintaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Luhtala, Minna;

  Nopeasti muuttuvassa maailmassa asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu ja pankkien sääntely kiristyy. Palvelujen digitalisaatio tuo pankeille lisähaastetta, ja niiden tulee miettiä täysin uusi tapa toimia kuluttajien pitämiseksi ja uusien houkuttelemiseksi. Rakentamalla pankin palvelukulttuuria voidaan edistää parempaa asiakaskokemusta. Palvelevalla johtamisella on todettu olevan myönteinen vaikutus työntekijän motivaatioon. Tutkimuksessa tarkasteltiin keskijohdon kokemuksia palvelukulttuurin rakentamisesta. Lisäksi selvitettiin, miten palvelukulttuuria tulisi jatkossa rakentaa. Tutkimuksella haluttiin löytää esimiehille työkaluja palvelukulttuurin edistämiseksi arjessa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineistona käytettiin keskijohdon haastatteluja, jotka toteutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Koska tutkimuksen pyrkimyksenä oli selvittää palvelukeskeiseen johtamiseen liittyviä kysymyksiä sekä siihen soveltuvia teorioita, haastattelututkimus ja kvalitatiivinen ote olivat perusteltuja ja soveltuivat hyvin tutkimusmenetelmäksi tutkimusaiheeseen ja tutkimusongelmaan vastaamiseen. Tulokset osoittivat, että tärkein palvelukulttuuriin vaikuttava tekijä oli laadukas esimiestyö. Palvelevan johtamisen avulla henkilöstö motivoituu, kehittyy palvelukeskeiseksi, ja palvelevalla johtamisella on positiivinen vaikutus yrityksen palvelukulttuuriin. Tulosten perusteella on yritykselle tehty useita kehitysehdotuksia, joilla palvelukulttuuria voidaan rakentaa paremmaksi. Keskeiset kehitysehdotukset liittyvät esimiestyön kehittämiseen ja sisäisen vuorovaikutuksen parantamiseen kaikilla organisaation tasoilla. Customers’ buying behaviour is changing in the rapidly changing world and bank-related regulations are becoming stricter. The digitalisation of services will bring additional challenges to the banks, and they have to think about completely new ways to act to retain their customers and attract new ones. By developing their service culture, banks can promote a better customer experience. Servant leadership has been found to have a positive impact on employee motivation. The study examined middle management experiences of constructing a service culture. In addition, the focus was on how a service culture should be constructed in the future. The aim was to find tools for managers to promote a service culture in everyday life. The study was conducted as a qualitative study. The data came from semi-structured theme-interviews with the middle management. As the objective of the study was to examine service-oriented management issues and the related theories, interviews and the qualitative approach were justified as well as well suited for studying the topic and finding answers to the research problem. According to the results, the most important factor affecting service culture was high- quality management. The application of servant leadership principles leads to a motivated and service-oriented staff. In addition, servant leadership has a positive impact on the company ́s service culture. Based on the results, the case company received many development proposals for improving their service culture. The proposals were related to the development of managerial work and enhancing internal interaction at all levels of the organization.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2017
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2017
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mäkelä, Marinka;

  Opinnäytetyön aiheena oli Yhtenäinen euromaksualue (Single Euro Payments Area, SEPA) ja sen vaikutukset satakuntalaisiin pk-yrityksiin. Yhtenäinen euromaksualue on EU:n laajuinen maksamisen integraatiohanke. Sen tavoitteena on helpottaa rajat ylittävien elektronisten maksujen tekemistä tilisiirtoina, suoraveloituksina tai pankkikorttimaksuina. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa satakuntalaisten kaupan- ja palvelualojen pk-yritysten ajatuksia SEPA -hankkeesta, sen tuomia ongelmia ja hyötyjä sekä sen vaikutuksia yritysten kustannuksiin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Satakunnan Yrittäjät ry:n kanssa ja kaikki tutkimuksen osallistuvat yritykset olivat Satakunnan Yrittäjät ry:n jäsenyrityksiä. Työn teoriaosuudessa selvitetään SEPA:n keskeinen tarkoitus sekä sen mukanaan tuomat muutokset yleisellä tasolla. Olennaisimmat muutokset koskevat SEPA -palveluita, yhtenäisiä standardeja sekä maksupalvelulakia. Teoriaosuudessa keskitytään erityisesti SEPA -palveluihin kuten tilisiirtoon, maksukortteihin, suoraveloitukseen sekä e-laskuun. Teoriaosuudessa esitellään myös SEPA:an siirtymisen aikataulu ja hankkeen takana olleet tahot. Opinnäytetyön empiirisessä osassa hyödynnettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Haastattelemalla Satakunnan Yrittäjät ry:n SEPA – asiantuntijaa pyrittiin tarkentamaan tutkimusongelmaa ennen varsinaista tutkimusta ja saatiin hyödyllistä tietoa tutkimuslomakkeen kysymysten sisällön täsmentämiseksi. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin 2426 yritykselle. Kyselyyn vastasi yhteensä 330 yritystä ja vastausprosentti oli 14,5 %. Tutkimuksesta kävi ilmi, että SEPA:sta on eniten hyötyä kotimaan ulkopuolella toimiville yrityksille. Valtaosa kotimaassa toimivista yrityksistä ei koe SEPA:n tuovan suurta hyötyä. Kyselyssä tuli ilmi, että SEPA:n aiheuttamia kustannuksia on vaikea arvioida. Aiheeseen liittyvää tietoa on ollut sopivasti saatavilla, mutta ongelmana on ollut tiedon ymmärrettävyys. Single Euro Payments Area and the effects on small and medium enterprises in Satakunta. The topic of this thesis was SEPA (Single Euro Payments Area) and its effects on small and medium enterprises in Satakunta. SEPA stands for the European Union (EU) payments integration initiative. The purpose of SEPA is to integrate the multitude of existing national euro credit transfer and euro direct debit schemes into a single set of European payment schemes. The objective of this thesis was to survey the views of small and medium enterprises of Satakunta about the SEPA –initiative, problems and benefits of SEPA and the effects on costs. This research was made in co-operation with Satakunnan Yrittäjät ry and all of the enterprises involved in this research were members of Satakunnan Yrittäjät ry. The theory consists of the central purpose of SEPA and the changes it brings in general. The main changes are SEPA –services, integrated standards and payment services directive. The theory part of this thesis focuses particularly on SEPA –services such as credit transfer, debit cards, direct debits and e-invoice. Also the schedule of the transition and the organizations behind the initiative are presented. The empirical part of this thesis consists of qualitative and quantitative research methods. SEPA-specialist Jouko Viljamaa was interviewed first in order to get useful information for the quantitative research. The quantitative research was executed with an electronic questionnaire that was sent to 2426 enterprises. The response rate was 14,5 %. It transpired from the research that international enterprises benefit from SEPA. Majority of the enterprises which operate only inside the home country don’t think that SEPA brings any notable benefit for them. It turns out that it’s difficult to estimate the true costs of SEPA. There has been enough information associated to SEPA but the problem has been intelligibility of the information.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2012
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2012
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kivelä, Emmalotta;

  Mental health illnesses have been a continuously growing problem. Patients in a regular hospital may require psychiatric help in addition to their physical illnesses. The purpose of this thesis was to bring awareness of the topic and to help nurses give better effective holistic care to patients with physical and mental illnesses. This study was a qualitative and descriptive literature review. The data was acquired by systematic literature search done in databases Cinahl and Medline. Ten articles were able to fill the inclusion criteria. After the search, the literature was divided into categories and analysed. The findings showed that nurses would have often needed more knowledge and skills to be able to care for patients holistically. Mental health illnesses were sometimes seen demanding, and some nurses had a negative attitude towards these comorbid patients. The results also showed that some facilities were not suitable for patients with physical and mental illnesses. Insufficient training, knowledge and facilities were in the way of providing better efficient holistic care. Addressing these issues and providing further research would be beneficial.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nykänen, Sami;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitystyö Boliden Kokkola Oy:n valimolle jatkuvatoimisesta sinkin pitoisuuden mittaamisesta. Tavoitteena oli kartoittaa mahdollisia laitteen valmistajia sekä valita parhaiten valimon tarpeisiin soveltuva laite. Vaatimukset tarkoitukseen soveltuvalle laitteelle ovat, että se kykenee analysoimaan jatkuvatoimisesti useaa eri elementtiä riittävällä mittaustarkkuudella myös silloin, kun valuvauhti on kova. Työssä kartoitettiin markkinoilla olevat laitteet ja arvioitiin niiden soveltuvuus valimon käyttötarkoituksiin. Kartoituksen perusteella löytyi ainoastaan yksi laite, joka soveltuisi tarkoitukseen. Tästä laitteesta tehtiin yksityiskohtainen selvitys ja otettiin yhteyttä sähköpostitse laitetoimittajaan. Laitteesta pyydettiin lisätietoja soveltuvuuden arvioimiseksi muun muassa teknisistä ominaisuuksista, huolto- ja takuuehdoista sekä kustannusarviosta. Alustavasti arvioitiin, että reaaliaikainen analysointilaite voisi parantaa tuotteiden seostamisen hallintaa sekä antaisi asiakkaille varmuuden, että jokainen tuote-erän tuote täyttää vaaditut laatukriteerit. Nämä arviot toteutuivat, mutta työssä todettiin myös, että laite ei syrjäyttäisi nykyistä manuaalista näytteenotto menetelmää vaan toimisi laboratorion analyysien ohella lähinnä varmistamassa tuotteiden laatua. Opinnäytetyön tuloksena löytyi sopiva vaatimukset täyttävä reaaliaikainen pitoisuuden mittauslaite. Laite ei kykene tuomaan näkyvää taloudellista hyötyä, koska nykyisestä manuaalisesta näytteenotosta ei voi luopua. Vuosituotannossa mahdollisesti vähenevät virheelliset tuotteetkaan eivät toisi merkittävää taloudellista hyötyä. Laitteen tuoma hyöty näkyisi työntekijöiden seostuksen hallinnan helpottumisessa sekä asiakastyytyväisyydessä. The aim of this thesis was tomake a research forBoliden Kokkola Oy’s foundry of realtime monitoring in molten zinc. The target was to find out a suitable one equipment manufacturer and choose the best one in foundry. The requirements for the selected device should be that it is able to monitor several necessary elements continuously in real-time with sufficient accuracy even in situation of hard speed in process. In this work, the devices on the market were surveyed and their suitability for the planned use foundry was assessed. Based on the survey, only one device that would be suitable for the purpose was found. A detailed assessment of this device was made and the potential supplier was contacted by e-mail. Further information was requested on the device to assess its suitability amongst technical features, service and warranty terms and cost estimation. The conclusion was that real-time monitoring device would improve product alloying control and give the customer some extra confidence of that each product fulfils the quality criteria. The device would not be able to disable current manual sampling but should work alongside it to ensure the quality of product. As a result of the thesis, a suitable real-time monitoring device was found. The device was not found to have any significant economic benefit because the current manual sampling needs to be kept alongside. Neither the unsaleable products that could be reduced in annual production would not bring any significant economic benefits. The benefits of the device would mainly be reflected in easier management of alloying process and customer satisfaction.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2020
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Isokallio, Janne;

  Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa VLJ-luolan (voimalaitosjätteen loppusijoitustila) kiinteistöautomaation nykytila, selvittää sen modernisoinnin tarve ja tuottaa toteuttamiskelpoinen modernisointiehdotus budjetteineen. Edellä mainituilla toimilla pyritään parantamaan VLJ-luolan kiinteistöautomaation käytön tehokkuutta ja varmuutta, parantamaan VLJ-luolan turvallisuutta sekä pidentämään sen käyttöikää. Työ muodostui tiedon keräämisestä TVO:n arkistoista, palavereista TVO:n automaatioinsinöörien kanssa, modernisointiin tarvittavien komponenttien ja logiikoiden vertailusta sekä tarvittavan budjetin laskemisesta ja arvioimisesta. Työn tuloksena saatiin tarvittavat tiedot automaation uusimisprojektin käynnistämiseksi, esitys korvaavasta automaatiojärjestelmästä sekä viitteellinen kokonaisbudjetti. Tämän työn perusteella tehdään lopulliset päätökset VLJ-luolan automaation modernisoinnista.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2013
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2013
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Palosaari, Helka; Savolainen, Jasmiina;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas imeväisikäisen hoidosta päihdekuntoutuksessa oleville vanhemmille. Opas tehtiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan perhekuntoutusyksikön kanssa, ja se on tarkoitettu sekä yksikön asiakkaille että työntekijöille ohjauksen tukimateriaaliksi. Oppaan avulla pyritään helpottamaan perheen vauva-arjen sujumista käytännönläheisellä tiedolla ja vinkeillä sekä edistämään perheen hyvinvointia vastaamalla kohderyhmämme tarpeisiin. Opinnäytetyö toteutettiin osana POKE-hanketta, joka on Laurea-ammattikorkeakoulun sekä A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan yhteinen hanke. Oppaan sisältö määrittyi tutkimus- ja teoriatietoon sekä asiakkaan tarpeita vastaaviin teemoihin pohjautuen. Teemoja ovat ruokailu, uni, puhtaus, vuorovaikutus ja leikki sekä sairastuminen. Sisällössä pyrittiin huomioimaan yksikössä ilmenneet perheiden tarpeet sekä laajemmalla tasolla päihderiippuvaisten perheiden tarpeet. Oppaan arviointiaineisto kerättiin palautekyselynä asiakkailta ja työntekijöiltä ja sillä pyrittiin selvittämään hyvälle terveysaineistolle asetettujen laatukriteerien ja oppaan tavoitteiden täyttymistä. Palaute oli suppeaa, sillä asiakaspalautteeseen vastasi kaksi ja työntekijäpalautteeseen neljä ihmistä. Sekä asiakas- että työntekijäpalautteesta kävi ilmi, että opas vastaa kohderyhmän tarpeisiin, on luotettava ja teksti on helppolukuista ja ymmärrettävää. Lisäksi työntekijät kokivat voivansa hyödyntää opasta ohjauksen tukena. Ulkoasuun kaivattiin enemmän mielenkiintoa herättäviä seikkoja, joten palautteen pohjalta ulkoasua muokattiin värikkäämmäksi ja oppaaseen lisättiin kuvia. Opas on tehty sähköiseen muotoon, jolloin sitä voi tulevaisuudessa päivittää kohderyhmän tarpeiden ja käyttökontekstin mukaan. The purpose of this thesis was to produce an infant care guide for the parents who are recovering from substance abuse. The guide was made in cooperation with the family rehabilitation unit of Järvenpää Addiction Hospital and is intended for both the customers and employees at the unit. The guide aims to facilitate the everyday life of the families with infants by providing practical information and advice as well as to promote family well-being by responding to the needs of the target group. The thesis was carried out as part of the POKE (Learning and developing center of addiction treatment) project which is a joint project between Laurea University of Applied Sciences and Järvenpää Addiction Hospital. This guide consists of research data and theoretical information as well as themes proposed by the unit based on the customer needs. The themes discussed in the guide are eating, sleep, cleanliness, interaction, play and illness. The aim was to take into account the needs of the families, and on a larger scale the needs of the families with substance abuse problems. The assessment data of the guide was collected through the feedback questionnaire inquiries among the customers and employees. The assessment aims to look into the fulfillment of the quality criteria for good health data and the objectives of the guide. The feedback was limited, because only two customers and four employees filled out the questionnaire inquiry. The customer and employee feedback indicated that the guide corresponds to the needs of the target group, it is reliable, and the text is understandable and easy to read. The employees also considered that they were able to apply the guide in guidance. The guide was modified visually and made into electronic format so that in the future it can be updated according to needs of the target group and users.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2015
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2015
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hynönen, Teemu; Mahler, Sébastien; Toivonen, Hannu;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ SpringerOpenarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ SpringerOpenarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sivonen, Saana;

  Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jossa kehitetään yhteisölähtöisen toiminnan toteuttamista esittävien taiteiden organisaatiossa. Työn tavoitteena on selvittää mitä yhteisölähtöinen toiminta pitää sisällään ja luoda kehitysehdotus, joka sisältää kattavan tietopaketin yhteisölähtöisestä toiminnasta sekä konkreettisia toimintaehdotuksia. Kehitysehdotus on erillinen 15-sivuinen työ, jonka tilaaja saa käyttöönsä. Opinnäytetyön tilaaja on Cirko – Uuden sirkuksen keskus. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan toimintaan liittyviä käsitteitä sekä yhteisöjen sitouttamista ja sen prosessia. Lisäksi viitekehys sisältää tietoa yhteisötaiteesta, osallistumiseen ja osallistumattomuuteen sekä osallisuuteen liittyvistä teorioista. Aineistonkeruumenetelminä työssä käytetään kahta osallistavaa työpajaa, haastattelua sekä benchmarkingia. Osallistavat työpajat järjestettiin tilaajatahon henkilöstölle. Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli kartoittaa tilaajatahon yhteisöt. Toisen työpajan tarkoituksena oli kerätä yhteen yhteisölähtöisen toiminnan herättämiä ideoita ja toiveita sekä haasteita ja ongelmia. Haastateltavana oli tilaajatahon toiminnanjohtaja ja sen avulla pyrittiin selvittämään organisaation nykytila yleisöjen ja yhteisöjen kanssa sekä mietteitä yhteisölähtöisestä toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Benchmarkingin avulla tuotiin esiin muiden alan toimijoiden tapoja toteuttaa yhteisölähtöistä toimintaa. Opinnäytetyöni lopputuloksena on kehitysehdotus, joka sisältää kattavan tietopakein yhteisölähtöisestä toiminnasta ja konkreettisia ehdotuksia toimintaa varten. Kehitysehdotuksen avulla tilaaja saa kattavan pohjan uudenlaisen toiminnan aloittamista varten. Työn yksi tärkeimmistä tuloksista on yhteisölähtöisen toiminnan prosessipolku, joka kuvailee toiminnan eri vaiheet järjestyksessä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Leppihalme, Tiia;

  Opinnäytetyöni on laadullinen tutkielma, jolla kartoitetaan viriketoimintaa dementiaryhmäkoti Annin kammarissa. Työn tavoitteena oli selvittää Annin kammarin viriketoiminnan nykytilan lisäksi viriketoiminnan merkitystä dementoituneelle vanhukselle. Opinnäytetyö on osa Annin kammarin viriketoiminnan kehittämistä. Viriketoimintaa kartoitettiin pääasiassa viriketaulukolla ja työntekijöiden puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostui toimintakyvystä, laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä hoitotyöstä, kuntoutusta tukevasta työotteesta, viriketoiminnasta, vuorovaikutuksesta sekä validaatiosta Opinnäytetyö toteutettiin vuoden 2012 aikana. Haastattelut sekä viriketaulukon käyttö ajoittuivat kevääseen ja kesään 2012. Haastatteluihin vastasi kolme Annin kammarin hoitotyöntekijää sekä vastaava hoitaja. Viriketaulukkoon koottiin kuuden viikon ajan Annin kammarin asukkaiden saamat viriketoiminnot, joita hoitohenkilökunta piti. Haastatteluilla ja viriketaulukolla kerätty tieto viriketoiminnan nykytilasta oli osittain ristiriitaista, mutta tulosten pohjalta oli nähtävissä tärkeimpänä, että viriketoimintaa ei ole riittäväsi, se ei jakaudu tasapuolisesti asukkaiden kesken eikä se ole suunniteltua. Mielenkiintoinen havainto oli se, että kartoitusvälineenä käytetty viriketaulukko itsessään lisäsi viriketoiminnan määrää. Kartoituksen pohjalta työhön koottiin myös kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta viriketoimintaa voi lähteä muuttamaan. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Työ tuo viriketoiminnan näkyväksi ja sen avulla voidaan lisätä Annin kammarissa asuvien dementoituneiden vanhusten elämänlaatua. Recreation activity survey in dementia group home Annin kammari This thesis is a qualitative research which surveys the recreation activities in dementia group home Annin kammari. The objective of the thesis was to determine the current state of the recreation activities in dementia group home Annin kammari as well as the significance of recreation activities for demented elderly. The thesis is a part of the development of recreation activities in Annin kammari. The recreation activity state survey was mainly done using a recreation chart and semi-structured individual interviews. The theoretical context of the thesis consists of ability to function, quality and patient centred care work, rehabilitation work approach, recreation activity, interaction and validation. The thesis was carried out during the year 2012. The interviews and the usage of recreation activity chart took place in the spring and summer of 2012. Three care workers and a care worker in charge were interviewed. Recreation activity chart logged six weeks of recreation activities held by the care workers for the residents. The information given by the recreation activity chart and the interviews was partly contradictory but most importantly, based on the results, it could be seen that there are not enough recreation activities, they are not equally distributed among the residents and they are not planned. An interesting observation was that the use of recreation chart increased the amount of recreation activities held. Based on the recreation activity survey the thesis includes development proposals which can be used to change recreation activity practice. All in all the topic of the thesis is timely and important. The thesis brings recreation activities visible and with its help the quality of life for the residents of Annin kammari can be improved.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2012
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2012
   Data sources: Theseus