search
Include:
190 Research products, page 1 of 19

 • 2012-2021
 • Polish
 • Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Polish
  Authors: 
  Anna Rossmanith;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  The article deals with the issue of the rule of law in a broader and narrower sense, with reference to L.L. Fuller’s concept of the morality of law. The article also raises the question of the connection between formal requirements of the rule of law and the principle of maintaining and deepening communication between people. W artykule poruszono problematykę praworządności w znaczeniu szerszym i węższym, odnosząc się do koncepcji moralności prawa L.L. Fullera. Postawiono także kwestię związku między formalnymi wymogami praworządności a zasadą podtrzymywania oraz pogłębiania komunikacji między ludźmi.

 • Publication . Article . 2019
  Open Access Polish
  Authors: 
  Maria Pawińska;
  Country: Poland

  The study deals with the issue of the admissibility of production, distribution and use of sex robots equipped with artificial intelligence, capable of expressing personality. The greatest controversy concerns the possibility of simulating a rape on a woman-robot and undertaking sexual activities with dolls that look like children. The author cited the thesis indicating legitimacy of both the limitation and full admission of said objects for sale and use. The analysis concerned not only ethical but also psychological, social and legal arguments. || Opracowanie dotyczy problematyki dopuszczalności produkcji, dystrybucji i używania seksrobotów wyposażonych w sztuczną inteligencję, zdolnych do ekspresji osobowości. Największe kontrowersje dotyczą możliwości symulacji gwałtu na kobiecie-robocie oraz podejmowania czynności seksualnych z lalkami wyglądającymi jak dzieci. Autorka przytacza tezy wskazujące zarówno na słuszność ograniczenia, jak i pełnego dopuszczenia rzeczonych przedmiotów do sprzedaży i używania. Analiza dotyczy nie tylko argumentów etycznych, ale również psychologicznych, społecznych i prawniczych.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Karolina Witczak;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  The article refers to the offence of fixation of the image of the naked person. The author tried to consider the issue of a possibility of image recognition when there was no information medium on which the image should be saved. In addition, the problem of significance of right to intimacy under art. 191a of the Penal Code was discussed. The act of playing of the image as a requirement to realize the feature of “fixation of the image” was also worth noting. Furthermore, the features of “violence” and “threat” were analyzed due to the type of resources used by the perpetrator to commit this offence. Finally, the matter of qualifying this act as an attempt to commit an offence was raised. Przedmiotem komentowanej glosy są zagadnienia związane z przestępstwem utrwalenia nagiego wizerunku. Ponadto została poruszona kwestia możliwości jego rozpoznawalności w przypadku, gdy dane nie zostały zapisane na nośniku informacji. Podjęto również problem odtwarzania wizerunku ze względu na realizację znamienia „utrwalenia wizerunku”. Co więcej, autor podjął się analizy znaczenia prawa do intymności na gruncie art. 191a k.k. Dodatkowo zostały omówione znamiona „przemocy” oraz „groźby” z uwagi na rodzaj środków, którymi posługuje się sprawca do dokonania tego czynu. Na koniec dokonano oceny zakwalifikowania wspomnianego czynu jako usiłowanie przestępstwa.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Franciszek Jędras; Katarzyna Grabarczyk;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  The discussed Act introduced an institution of post-penal isolation into the Polish legal system. The scientific community widely criticised this regulation at the stage of the legislative process and assessed it as being hasty and ill-conceived. The statue was alleged to be only a response to the social demand arising out of fear of prison release of the extremely dangerous perpetrators who had been serving the sentence of 25 years’ imprisonment. Doubts of the doctrine were focused on the manner of defining the subjective scope of the Act. It was assessed as imprecise and arousing fundamental interpretative doubts which may result in its provisions being referred to the overly wide range of addresses. The analysis of the case-law of common courts and the Supreme Court indicates, however, that the regulation is applied with great caution and the courts use the procedural possibilities resulting from the non-contentious civil procedure to prevent unauthorized interference with human freedom and its status as a legal entity. Przedmiotowa ustawa wprowadziła do polskiego porządku prawnego instytucję izolacji postpenalnej. Regulacja ta jeszcze na etapie prac legislacyjnych była szeroko krytykowana przez środowiska naukowe jako wprowadzona pospiesznie i w sposób nieprzemyślany. Zarzucano jej, że stanowiła jedynie odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie, wynikające z obawy przed opuszczeniem zakładów karnych przez sprawców najcięższych przestępstw, którzy kończyli odbywanie kary 25 lat pozbawienia wolności. Wątpliwości doktryny koncentrowały się wokół sposobu określenia zakresu podmiotowego ustawy. Wskazywano, że jest on nieprecyzyjny i budzi zasadnicze wątpliwości interpretacyjne, co skutkować może odnoszeniem jej postanowień do zbyt szerokiego kręgu adresatów. Analiza orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego wskazuje jednak, że regulacja stosowana jest z ostrożnością, a sądy wykorzystują istniejące możliwości procesowe, wynikające z trybu nieprocesowego postępowania cywilnego w celu zapobiegania nieuprawnionej ingerencji w wolność człowieka oraz jego status jako podmiotu prawa.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Krystyna Patora;
  Publisher: Lodz University Press
  Country: Poland

  The topic of the article are the considerations which regard the obligatory in the penal code presumption of innocence as well as the presumption of guilt, which may arise in the media thereby in the public opinion. Legal solutions in criminal law, press law and international law have been discussed to counteract the creation of a false picture of processes. In addition, judicial decisions have been pointed out, which set the requirements for reliable information on the course of preparatory and court proceedings, as well as special attention paid to spokespersons. Tematem artykułu są rozważania, które dotyczą obowiązującego w prawie karnym domniemania niewinności oraz domniemania winy, które może powstać w środkach masowego przekazu, a tym samym w opinii publicznej. Omówione zostały rozwiązania prawne w prawie karnym, prawie prasowym, prawie międzynarodowym, które mają przeciwdziałać tworzeniu fałszywego obrazu procesów. Ponadto wskazano na orzecznictwo sądowe, które stawia wymogi do rzetelnego informowania o przebiegu postępowań przygotowawczych i sądowych, a także zwrócono uwagę na szczególne obowiązki rzeczników prasowych.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Piotr Eckhardt;
  Publisher: Lodz University Press
  Country: Poland

  The paper contains an analysis of those legal regulations of the People’s Poland which were specific to the Recovered Territories and an attempt to answer the question of why such regulations were created. The following sources of law are discussed: legal acts devoted entirely to the Recovered Territories; legal acts applied to the entire territory of Poland in which some provisions were devoted exclusively to regulating the situation in these areas; legal acts that formally applied to the entire territory of Poland, but in the Recovered Territories their regulations were of particular importance. The internal regulations of the Ministry of the Recovered Territories were also examined. Artykuł zawiera analizę regulacji prawnych Polski Ludowej odrębnych dla Ziem Odzyskanych oraz próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego takie przepisy były tworzone. Omówiono następujące źródła prawa: akty prawne w całości poświęcone Ziemiom Odzyskanym; akty prawne obowiązujące na terenie całej Polski, w których część przepisów odrębnie regulowała sytuację na tych terenach, a także takie akty prawne, które formalnie dotyczyły całej Polski, ale na Ziemiach Odzyskanych ich znaczenie było szczególne. Przebadano również wewnętrzne przepisy Ministerstwa Ziem Odzyskanych.

 • Publication . Article . 2021
  Open Access Polish
  Authors: 
  Jan Okoński;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  This paper discusses medical communication as an issue, important from the point of view of the functioning of the health service. Attention is paid to the spheres of interpersonal and institutional communication, and selected legal obstacles in medical communication are presented, mainly in the relationship between medical personnel and the patient. The communicological aspect of the discussed issue was especially taken into account. For this purpose, the concept of communicology and the associated terminological problems have been presented. The discussed matter was analyzed through the prism of the thesis about excessive juridization of the sphere of communication. Artykuł w swojej treści odnosi się do komunikacji medycznej jako zagadnienia istotnego z punktu widzenia funkcjonowania służby zdrowia. Zwrócono uwagę na sfery komunikacji interpersonalnej oraz instytucjonalnej, a także przedstawiono wybrane przeszkody prawne w komunikacji medycznej, przede wszystkim obecne w relacji personel medyczny – pacjent. Wzięto szczególnie pod uwagę aspekt komunikologiczny omawianego zagadnienia. W tym celu dokonano przedstawienia pojęcia komunikologii i towarzyszących tej nazwie kłopotów terminologicznych. Omawianą materię poddano próbie analizy przez pryzmat tezy o nadmiernej jurydyzacji sfery komunikacji.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Adam Drozdek;
  Publisher: Lodz University Press
  Country: Poland

  The Excise Tax Act provides one of many forms of official tax law interpretations, i.e. the Binding Tariff Information. Pursuant to Article 7d, it is supposed to ensure the uniform application of the Excise Tax Act within taxation of excise goods or passenger cars, particularly by the interpretation that takes into consideration the classification in the system corresponding to the Combined Nomenclature (CN). Such interpretations are any General Rules for the Interpretation of the Combined Nomenclature and explanations of the customs tariff in accordance with the legal status as of the effective date of the Excise Tax Act, intended for the tax authorities and the Customs and Tax Service. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym przewidują jedną z wielu form urzędowych interpretacji prawa podatkowego, jaką jest wiążąca informacja akcyzowa. W myśl art. 7d ma ona dążyć do zapewnienia jednolitego stosowania ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania wyrobów akcyzowych albo samochodu osobowego, w szczególności przez jego interpretację uwzględniającą klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). Tak pojmowanymi normami prawnymi są wszelkie Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz wyjaśnienia do taryfy celnej zgodnie ze stanem prawnym z dnia wejścia w życie ustawy o podatku akcyzowym, które kierowane są do organów podatkowych i Służby Celno-Skarbowej.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Wojciech Malesa;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  Legal reasoning is an important element of drafting and applying law. It is done at several stages: 1) a debate during the legislative process; 2) reasoning of the entity applying the law; 3) a judicial discourse and 4) an academic assessment of judicial decisions. In drafting and applying law, the legislators, law users, judges and glossators touch upon a certain norm-creating concept. Following the Platonian concept, we can conclude that the concept is a certain idea which may be interpreted in several stages. With the example of a selected provision from the Act on the Relationship between the State and the Catholic Church in the Republic of Poland, the author of the paper indicates the role of legal reasoning in drafting and applying law at every stage. The most important thing is to interpret the ideal norm in a correct way and clearly draft it as a legal act. Correct performance of this procedure will facilitate further stages of applying the law. Rozumowanie prawnicze stanowi istotny element tworzenia i stosowania prawa. Dokonywane jest ono na kilku etapach: 1) debata towarzysząca tworzeniu prawa, 2) rozumowanie podmiotu stosującego prawo, 3) dyskurs sądowy i wreszcie 4) doktrynalna ocena rozstrzygnięć judykatury. W stanowieniu i stosowaniu prawa prawodawcy, użytkownicy, sędziowie i glosatorzy dotykają pewnej określonej koncepcji tworzącej normę prawną. Nawiązując do platońskiego zamysłu, można stwierdzić, iż owa koncepcja stanowi pewien byt idealny, który jest odczytywany na poszczególnych etapach. Na przykładzie wybranego przepisu z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP autor artykułu wskazuje na rolę rozumowań prawniczych w tworzeniu i stosowaniu prawa na wszystkich etapach. Najistotniejsze jest właściwe odczytanie idealnego bytu prawnego oraz klarowne zapisanie go w treści aktów prawnych. Poprawne wykonanie tego zabiegu ułatwi dalsze etapy stosowania prawa.

 • Open Access Polish
  Authors: 
  Magdalena Nazimek;
  Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Country: Poland

  Wyjątkowa sytuacja prawna Holandii odgrywa nieocenioną rolę w sporze o legalizację narkotyków miękkich. Jednak temat ten, mimo oryginalnych uregulowań, od dawna nie jest już kontrowersyjny. Wynika to z ciekawych uwarunkowań społeczeństwa holenderskiego oraz ważnych czynników historycznych. Artykuł przedstawia analizę tych specyficznych elementów wpływających na kształt regulacji odnoszących się do polityki narkotykowej. Ma on na celu ukazanie, jak istotne dla skuteczności prawa jest uwzględnienie takich uwarunkowań w procesie legislacyjnym. The legal situation of the Netherlands plays an invaluable role in the dispute over the legalization of soft drugs. However, this issue, despite the original regulation, is no longer a controversial topic. This is due to the interesting conditions in the Dutch society and important historical factors. The article presents an analysis of the specific elements influencing the shape of the regulation of a drug policy. Its aim is to show how important for the law effectiveness is to include such conditions into a legislative process.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.