Filters (3 )
Download Results
1,785 research outcomes, page 1 of 179
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solbakk, Kristine;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet

  I denne oppgåva analyserer eg korleis konflikten mellom folketru og kristendom artar seg i Krabvaag. Eg skal granske konflikten både på eit individuelt og samfunnsmessig nivå. Spesielt vil eg gå inn på korleis hovudpersonen Paulina taklar konflikten. Eg ser på konflikte...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nedberge, Marte Helene Sjøthun;

  Høgskulen på Vestlandet Avdeling for helsefag / Sjukepleie Bakgrunn: Utvikling av antibiotikaresistens er ein særs stor trugsel for befolkninga samt heletenesta i Noreg. Som sjukepleiar er det derfor viktig å førebyggje tilstandar som kan redusere faren for antibiotikar...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haugland, Aina Isdal;
  Publisher: The University of Bergen

  Casen drøftar ulike teoretiske tilnærmingar i forskinga på akademia. For kinesisk kunnskapsproduksjon er ikkje dei dominerande retningane (idealisme og funksjonalisme) dekkjande. Eg har sett nærare på Fudan universitet i Shanghai og korleis universitetet har vorte påver...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vihovde, Rebecca;

  Barnehagelærarutdanning Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sørheim, Helen;
  Publisher: The University of Bergen

  År 2001 har vore eit nøkkelår innan psykisk helse, da Verdas Helseorganisasjon (WHO) identifiserte og fjerna norma «stigmatisering av psykisk sjuke menneske» i samfunnet offisielt. Etter dette har der vore stor framgang innan forsking og behandling rundt psykiske dysfun...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halvorsen, Øyvind Wiik;
  Publisher: The University of Bergen

  Oppgaven er revidert språklig (korrektur) i forhold til originalen. This thesis examines ideas concerning toleration and freedom of conscience in a selection of essays by Ludvig Holberg. The selection is comprised of essays from the collections Moralske Tanker (1744) an...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gausemel, Marte;

  I denne oppgåva har eg fokusert på korleis pedagogisk leiar legg til rette for bruk av estetiske fag i barnehagekvardagen, med særleg vekt på musikkfaget. Grunnen til at eg valde dette som tema for oppgåva er at eg har alltid sett på desse faga som viktige og morosame s...

 • publication . Bachelor thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vie, Karen;

  I denne oppgåva har eg sett fokus på korleis sjukepleiar kan bidra til gode møter med personar med demens, som har utfordrande åtferd. Eg har knytt det opp mot etikk, sjukepleieteori, personsentrert omsorg og anna relevant litteratur som grunnlag for å skape ein god rel...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lillebø, Rolf Stefan;
  Publisher: Høgskolen på Vestlandet

  Denne studien har gått ut på å finne ut kva som kan skape motivasjon i eit samspelsprosjekt på musikklinja i vidaregåande skule. Det handlar om å finne faktorar som har innverknad på motivasjonen hos dei som deltek. For å finne desse motivasjonsfaktorane har eg forska p...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aklestad, Jørund;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås

  Hovudmålet med denne oppgåva er å undersøke fastleiksutviklinga til ein betongresept eigna for anleggskonstruksjonar der 20 % av bindemiddelet er Norcem Industrisement. Sidan Norcem har fasa den reine portlandsementen «Norcem Anlegg» ut av produksjon til fordel for «Nor...

1,785 research outcomes, page 1 of 179
Last index information