Download Results
45 research outcomes, page 1 of 5
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tveit, Sindre Skjelnes;

  I ei tid der det er befolkningsvekst og auka matbehov, blir maskinene større og presset på matjorda aukar. Denne oppgåva tar for seg lufttrykksregulering i dekk og korleis ein kan endre lufttrykket enklare. Også effektane lufttrykket gjev på jordet og vegen, som: jordpa...

 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bruland, Lillian;

  Denne oppgåva er meint som eit bidrag til diskusjonen om kva som er hjelpsam hjelp i behandling av menneske med rusvanskar. Eg tar utgangspunkt i kvalitative intervju eg har gjennomført med fem unge menneske mellom 23 og 32 år som har fortalt om erfaringane sine med å h...

 • publication . Bachelor thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hoel, Tonje Linea;

  Bacheloroppgave folkehelse, 2016 Denne oppgaven tar for seg temaet fysisk aktivitet og psykisk helse, nærmere bestemt depresjon. Metoden er blitt anvendt i form av et litteraturstudie, hvor det er blitt inkludert seks vitenskapelige artikler. Sammen med relevant teori s...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Torsvik, Halvor;

  Bacheloroppgave i faglærerutdanning i musikk ved Høgskolen i Innlandet 2017. Norsk: Denne bacheloroppgåva tar for seg kva god øvingspraksis kan vere basert på eigne erfaringar, som vert forsterka av utvalt teori rundt tema øving. Forskinga eg nyttar meg av argumentera f...

 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bystøl, Gry;

  Denne oppgåva tek for seg den nye lokale forvaltningsmodellen for større verneområde i Noreg, og freistar å sjå om denne forvaltningsmodellen kan føre til auka økonomisk verdiskaping i nasjonalparkane tilhøyrande randsoner. Regjeringa avgjorde å innføre den lokale forva...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Himle, Kristin;

  Bacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017. Norsk: Dette studiet bygger på ei kvalitativ innhaldsanalyse om korleis to ulike lærebøker i naturfag nyttar språk og omgrep til å formidle omgrepsforståing for energi. Energi er eit omfattande omgrep, og det krever ein g...

 • publication . Bachelor thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bøtun, Ruben;

  Dette studie tek for seg korttidseffekten av tynningsfiske av eit aurevatn i Jashagvatnet, eit høgfjellsvatn på 11,4 dekar. Eg har utført sett på bestandsstrukturen til aure (Salmo trutta) både i 2015 og 2016, med tynningsfiske i mellomtida. Jashaugvatnet ligg i Jordale...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stalheim, Odd Rune;
  Publisher: Høgskolen i Lillehammer

  Oppgåva er ein kvalitativ studie av den gode læraren. Eg har brukt filmen ”Freedom Writers” som materiale for å visualisera kva det vil seia å ”ha det i seg” . Studien har fylgjande problemformulering: Korleis ser det ut å ”ha det i seg” og kvifor eignar film seg som ei...

 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Erstad, Yngve Farestveit;

  Mastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2016. Norsk: iPad er i dag nytta i musikkundervising av mange pedagogar, på ulike måtar og alderstrinn. Denne masteravhandlinga har som mål å finn...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gårderløkken, Mari;

  Mastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018. Norsk: Denne studien har undersøkt korleis elevar med vedtak om spesialundervisning blir inkludert i opplæringa. Den har teke utgangspunkt i kva kontaktlærarar og spesialpedagogar vektlegg i sitt arb...

45 research outcomes, page 1 of 5
Last index information