Download Results
86 research outcomes, page 1 of 9
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jacobsen, Kjersti Thorsheim;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Samandrag Masteroppgåva Munnleg medelevrepons på 7.trinn, handlar om korleis elevar gir og brukar munnleg medelevrespons til skriftlege tekstar. Med utganspunkt i eit sosiokulturelt syn på læring, og problemstillinga: Korleis gir og brukar elevar på 7.trinn munnleg mede...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bjørdal, Even;
  Publisher: Stavanger: Arkeologisk museum i Stavanger

  Oppdragsgiver: Stavanger kommune Delundersøking av steinalderlokalitet i samband med markinngrep ved bygging av turveg i Kvednavikskogen, Nord-Sunde, gnr. 41, bnr. 7, Stavanger kommune

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sirevåg, Jorunn;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Literacy Studies For meg er det særskilt ordkunsten i Helge Torvunds diktning som vekker interesse. Eg opplever at dikta hans opnar for interessante refleksjonar om kreftene i språket og om ekspressivitet i motiv, tematikk og det metapoetiske. Dikta v...

 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Håland, Anne;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  PhD thesis in Reading research Forskingsprosjektet «Bruk av modelltekstar i sakprega skriving» undersøkjer korleis elevar på 5. trinn brukar modelltekstar dei blir gitt i undervisninga. Målet med prosjektet er å finna ut om modelltekstar kan fungera som støtte for eleva...

 • publication . Article . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tuastad, Svein;
  Publisher: Universitetsforlaget

  Dette er en elektronisk kopi av en artikkel som har tidligere stått på trykk i Nytt Norsk Tidsskrift. I motsetnad til det Sindre Bangstad og Arne Johan Vetlesen hevdar i Nytt Norsk Tidsskrift (4/2011), lir vår reguleing av ytringsfridomen av eit liberalt underskot.1 Ytr...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bondhus, Gunnar;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Social work Tema I denne oppgåva har eg sett nærare på brukarmedverknad som tema, retta mot ungdom som oppheld seg ved barneverninstitusjonar. Bakgrunn og føremål Bakgrunnen for at eg ønskte å ta føre meg brukarmedverknad var å få større innsikt i dei...

 • publication . Part of book or chapter of book . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Særheim, Inge;
  Publisher: Arkeologisk Museum i Stavanger

  This article deals with the fjord name Hafrsfjord and other place-names from the Hafrsfjord area in northern Jæren (Southwest- Norway). The author discusses the etymology and the semantics of the fjord name and related toponyms, as well as the background and function of...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hagen Tveit, Morten;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in literacy studies *KAR IKKE OK* A genre analysis of the superhero genre through the works of Grant Morrison.

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Haaland, Karen;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Risk management and societal safety Ei av dei mest ulykkesutsette næringane i Noreg er landbruket. Å væra bonde kan derfor væra farlegare enn andre yrke. Bonden er sjølvstendig næringsdrivande, og er ofte aleine om å drive garden. Sikkerheit og bereds...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Furset, Kjersti Helle;
  Publisher: University of Stavanger, Norway

  Master's thesis in Special education Tema for denne studien er skulen sine erfaringar i møte med elevar som har psykisk sjuke foreldre. I studien har eg forsøkt å belyse fylgjande problemstilling: Korleis arbeider ulike yrkesgrupper i skulen for å fylgje opp og legge ti...

86 research outcomes, page 1 of 9
Last index information