Download Results
38 research outcomes, page 1 of 4
 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Landa, Arild; Ulvund, Kristine; Eide, Nina E.; Meås, Roger; Andersen, Roy; Rød-Eriksen, Lars; Thierry, Anne-Mathilde; Flagstad, Øystein;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Landa, A., Ulvund, K., Eide, N. E., Meås, R., Andersen, R., Rød-Eriksen, L., Thierry, A.-M. & Flagstad, Ø. 2017. Avlsprogrammet for fjellrev – Årsrapport 2016. – NINA Rapport 1379. 29 s. Avlsprogrammet vart oppretta i nåverande form i 2005 som eit tiltaksbasert FOU-pros...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jordhøy, Per; Often, Anders;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Jordhøy, P. & Often, A. 2017. Kartlegging av biologisk mangfald i setergrendene Nysetra, Tandsetra, Sjong og Kvita i Lesja kommune 2017. – NINA Rapport 1396. 31 s.+ vedlegg I samband med ivaretaking av naturbeitemark inngår biologisk kartlegging for å ha oversyn over ut...

 • publication . Article . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sataøen, Hogne Lerøy; Brekke, Ole Andreas; Angell, Svein Ivar;

  In Norway, small scale hydro power projects developed rapidly both in scope and volume in the post-millennium period. This was the result of a particular window of time in the environmental and energy field in Norway. In the Hardanger-region this development has been pa...

 • publication . Report . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Veiberg, Vebjørn; Nygård, Torgeir; Hamre, Øyvind; Follestad, Arne;

  Konfliktar mellom vilt og luftfart er eit aktuelt tema både i samband med flytryggleik og i sam-band med kva konsekvensar luftfartsaktivitet kan påføre dyre- og fugleliv. På oppdrag frå Mil-jøavdelinga ved Oslo Lufthavn, er det utarbeidd ein referansebase i EndNote Web ...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hagen, Dagmar; Reitan, Ole;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Vistad, O.I. (red.), Hagen, D. og Reitan, O. 2007. Effektar av motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn. Ein kunnskapsstatus. - NINA Rapport 187. 54 s. Effektar på vegetasjon og terreng Terrengkøyring på barmark er den motorferdselaktiviteten som gjev klart mest ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hole, Runar; Jordhøy, Per;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Hole, R. og Jordhøy, P. 2017. Reinheimen vest - Tidlege kulturspor etter villrein - NINA Kortrapport 53. 24 s. Målsetjinga med dette prosjektet er mellom anna å få samla inn data som kan fortelje kva betyding kystfjellområda i Reinheimen har hatt for reinen i etteristid...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Evju, Marianne; Eide, Nina E.; Rød-Eriksen, Lars;
  Publisher: Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

  Vistad, O. I., Evju, M., Eide, N. E. og Rød-Eriksen, L. 2018. Vurdering av kor sårbare utvalde lokalitetar i Jostedalsbreen nasjonalpark er for ferdsel. Kattanakken, Oldeskaret og Sunndalen. NINA Rapport 1593. Norsk institutt for naturforsking. Jostedalsbreen nasjonalpa...

 • publication . Report . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Landa, Arild Magne; Tovmo, Mari; Ulvund, Kristine R.; Meås, Roger; Eide, Nina Elisabeth; Flagstad, Øystein; Andersen, Roy;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Avlsprogrammet for fjellrev starta i den noverande forma i 2005 på avlsstasjonen på Sæterfjellet (Oppdal). Stasjonen er basert på maksimering av trivsel for dyra, med store innhegningar i naturleg fjellrevhabitat og minst mogleg handtering av avlsdyr. Programmet byggjer...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jordhøy, Per;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Jordhøy, Per. 2007. Markbulia – Einunna. Verknad på villrein ved endring i regulering av inntaksdam. - NINA Rapport 302. 47 s. Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Østerdalen kraftproduksjon har planar om å byggje ny inntaks- og reguleringsdam i Markbulia i Ei...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Nellemann, Christian; Framstad, Erik; Erikstad, Lars; Gjershaug, Jan Ove; Vistnes, Ingunn Ims;
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Vistad, O.I., Eide, N.E., Hagen, D., Nellemann, C., Framstad, E., Erikstad, L., Gjershaug, J.O. & Vistnes, I. 2007. A. Overvaking av verneområde, B. Forslag til overvakingsplan for vernekvalitetar, ferdsel og påverknad i verneområda på Dovrefjell. Eit pilotprosjekt. - N...

38 research outcomes, page 1 of 4
Last index information