Download Results
14 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Report . 1980
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Eeg-Henriksen, Fride;
  Publisher: NAVFs utredningsinstitutt

  Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og tilsvarande institusjonar i tida 1960-1979. Her er oppgåver over nye studentar og samla tal på studentar etter fagstudium og kjønn. Meldinga innheld óg statistikk over uteksaminerte kandidatar ...

 • publication . Report . Other literature type . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tømte, Cathrine; Sjaastad, Jørgen; Aanstad, Siri;
  Publisher: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

  Matematikk 1-MOOC er et videreutdanningstilbud for matematikklærere som underviser på 1.–7. trinn. Tilbudet inngår i satsingen Kompetanse for kvalitet og gir 30 studiepoeng over ett studieår. Lærere kan søke vikar- og stipendmidler for å delta. Matematikk 1-MOOC ble gje...

 • publication . Report . 1980
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hæreid, Ole-Christen;
  Publisher: NAVFs utredningsinstitutt

  Frå 1972 har NAVF's utredningsinstitutt gjennom spørjeskjemaundersøkingar søkt å kartleggja korleis kandidatane frå universitet og høgskolar tilpassar seg på arbeidsmarknaden. Undersøkingane har vorte gjennomførde omtrent eit halvt år etter eksamen. I dei første åra var...

 • publication . Report . 1997
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Remme, Jan Are; Fjeldstad, Kirsti; Sarpebakken, Bo; Skodvin, Ole-Jacob;
  Publisher: NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

  Denne rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Norges forskningsråd, Område for strategi, og skildrar omfanget av og innretninga på forsking og andre faglege aktivitetar ved dei statlege høgskulane i 1995. Forholdet mellom statlege høgskular og regionale forskingsinstitutt...

 • publication . Report . 1997
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Godø, Helge;
  Publisher: NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

  Denne rapporten foretar en forskningsstrategisk utredning av norsk deltakelse i de internasjonale forskningsorganisasjonene CERN1, ESA2, EMBL3 og ESRF4, samt OECD Halden Reactor Project (også kalt "Haldenprosjektet", eller forkortet til HRP). Deltakelsen blir analysert ...

 • publication . Report . 1997
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Remme, Jan Are;
  Publisher: NIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

  Dei siste åra er forsking og utviklingsarbeid (FoU) løfta fram som ein sentral og viktig aktivitet ved dei statlege høgskulane. Lov om universitet og høgskular slår mellom anna fast at statlege høgskular skal utføre forsking og utviklingsarbeid, resultata frå denne akti...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred; Sandsør, Astrid Marie Jorde;
  Publisher: NIFU

  Evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister er utført i samarbeid mellom NIFU og NTNU Samfunnsforsking på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette er sluttrapporten fra evalueringen. Det ble også levert en delrapport etter første skoleår av pilotperioden,...

 • publication . Report . 1977
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andersen, Tone Holter;
  Publisher: NAVFs utredningsinstitutt

  Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1976. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar om tilstrøyminga av nye studentar. Meldinga inn...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Halvorsen, Tor; Faye, Reidun;
  Publisher: NIFU STEP

  Denne delrapporten tek føre seg internasjonalisering etter Kvalitetsreforma, og ser på korleis Kvalitetsreforma representerer ei ny type internasjonalisering og korleis gamle internasjonaliseringspraksisar blir trekt inn i dei nye. Rapporten ser i hovudsak på organisasj...

 • publication . Report . 1979
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Andersen, Tone Holter;
  Publisher: NAVFs utredningsinstitutt

  Denne meldinga legg fram statistikk over norske studentar ved universitet og vitskapelege høgskolar i tida 1960-1978. Her er oppgåver over det samla talet på studentar etter fagstudium og kjønn, og tilsvarande opplysningar om tilstrøyminga av nye studentar. Meldinga inn...

14 research outcomes, page 1 of 2
Last index information