Download Results
90 research outcomes, page 1 of 9
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øygarden, Lars Erik;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  My thesis has dealt with the subject of learning hardangerfiddle tunes from wax cylinder recordings from 1912. The man playing on the recordings was Olav Sigurdson Fyrileiv (1828-1913) from Åmotsdal, Telemark. It turned out that he might be the earliest born hardangerfi...

 • publication . Master thesis . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Solevågseide, Monika; Skaret, Hege Ann;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  NORSK SAMMENDRAG: Dette studiet fastslår dominanshierarkiet mellom 6 hjortebukkar (Cervus elapus atlanticus) frå eksperimentell hegn på Dagsrud i laupet av brunsten 2002. Me fann ut at interaksjonstypane som til dømes stanging, sparking og jaging, varierte med alder og ...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Feet, Kristina;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Denne oppgåva belyser lærar- og elevsynet på korleis tileigning av dei grunnleggande ferdigheitene i kunst og handverk kan fremje motivasjon og meistring. Vidare tek avhandlinga føre seg korleis dei grunnleggande ferdigheitene kjem til syne i det praktiskestetiske faget...

 • publication . Master thesis . 2004
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lægreid, Hans Olav;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Denne undersøkinga har som mål å greie ut om fornybare energikjelder, og teknologien rundt bruk av hydrogen som energiberar, kan dekke behovet for elektrisk energi på Rauhelleren turisthytte. Sidan 1981, då Rauhelleren fekk installert den fyrste dieselgeneratoren, har f...

 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lien, Inger;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  CDer finnes kun i den trykte versjonen. CDer finnes kun i den trykte versjonen. Arbeidet med denne oppgåva har sitt utspring i bakgrunnen min som kvedar og i ei langvarig interesse for utvandrarane. Kombinasjonen av desse interessene gjorde at eg hadde lyst til å finne ...

 • publication . Master thesis . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aarhus, Rune;
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  I denne oppgåva vert fokuset retta mot ulike aktørar i Noreg som har interesser knytt til opplæring og utdanning innanfor klatre- og fjellsport relaterte aktivitetar. Hausten 2008 tiltok ein debatt med tilnamnet ”profesjonskamp til fjells” innanfor desse miljøa, der nok...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Bolkesjø, Torjus; Lie, Kjetil;
  Publisher: Telemarksforsking Bø

  Gravensarane vil utgjere godt under 7 % av folketalet i ein eventuell samanslått kommune. Held befolkningsutviklinga fram slik ho har gjort den siste tida, vil innbyggartalet i Granvin utgjere ein stadig mindre del av det totale folketalet i ein eventuell ny kommune. In...

 • publication . Article . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mari Rorgemoen;
  Publisher: FORMakademisk

  <jats:p>Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet tek difor utgangspunkt i eksisterande un...

 • publication . Research . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Berge, Ola K.;
  Publisher: Telemarksforsking

  Forskingsnotatet ”Fem historier om Kulturskatten”, er resultatet av ei undersøking av kva tyding oppdrag for Kulturskatten har for kunstnarar og kunsten deira , basert på personlege djubdeintervju med fem Telemarkskunstnarar. Turnéorganisasjonen Kulturskatten er Telemar...

 • publication . Research . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Svardal, Solveig;
  Publisher: Telemarksforsking

  Det er gjennomført arbeidsmøte med planforum i Midt-Telemark som ein del av eit prosjekt som skal bidra til å utvikle eit meir attraktivt Midt-Telemark. Basert på tidlegare utarbeidde framtidsbilde, samt ein gjennomgang av ulike andre metodar for å vurdere berekraft i u...

90 research outcomes, page 1 of 9
Last index information