Download Results
14 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . External research report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph;
  Publisher: NORCE Miljø

  I Førde skal vegar og tiltak for gåande og syklande utbedrast. Prosjektet vert omtala som "Førdepakken". Jølstra, med sideelva Anga, renn gjennom sentrum og vert påverka av fleire av planane i Førdepakken. Statens Vegvesen ynskjer å få ei kartlegging av gyte- og oppveks...

 • publication . External research report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Merete, Jonvik;
  Publisher: NORCE Samfunnsforskning

  NORCE har på oppdrag frå Rogaland Fylkeskommune gjennomført ein studie om gåing. Studien tek for seg folks forhold til gåing, generelt, men primært til og frå jobb. Bakgrunnen for prosjektet er behov for å få fram meir kunnskap om gåarar og gåing til og frå jobb, kunnsk...

 • publication . External research report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Sataøen, Hogne L.; Brekke, Ole Andreas; Angell, Svein Ivar;
  Publisher: Uni Research Rokkansenteret

  Sidan 2007 har energi- og kraftpolitikk i Hardanger vore synonymt med «Monstermast-saka» , som nådde eit klimaks i 2010. Då hadde det vore strid om sentralnettlina mellom Simadalen og Samnanger heilt sidan Statnett byggemeldte kraftlina i 2005. I 2010 var monstermastsak...

 • publication . External research report . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gjerstad, Brita; Jøsendal, Kari;
  Publisher: IRIS Samfunnsforskning

  IRIS har gjennomført ei kartlegging av den betydning prosessbedrifter i Hardanger, Sunnhordland, Haugalandet og Ryfylke har for samfunnet rundt. Kartlegginga har tatt utgangspunkt i følgjande to problemstillingar: i) kva prosessbedriftene betyr for samfunnet rundt, loka...

 • publication . External research report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven-Erik; Haave, Marte; Wiers, Tore;
  Publisher: NORCE Miljø

  Det føretrekte trasevalet for ny E16 mellom Arna og Vågsbotn går over Gaupåsvatnet. Statens vegvesen ynskjer bistand til å sikre akseptable konsekvensar på naturmiljøet i vatnet. For å kunne vurdera konsekvensane bør alle negative påverknader sjåast i samanheng. Dei ant...

 • publication . External research report . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Befring, Olav; Hansen, Ingvild; Nesvåg, Sverre;
  Publisher: IRIS Samfunn

  Dette prosjektet var tenkt som ei kartlegging av rusvanar og haldningar til alkohol blant medlemsorganisasjonar i AlkoKutt. Kartlegginga skulle utgjere eit breitt grunnlag for utviklinga av det ein i fyrstninga kalla ein samtalemodell i AlkoKutt sine medlemsorganisasjon...

 • publication . External research report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Velle, Gaute;
  Publisher: NORCE Miljø

  Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for gong- og sykkeltiltak langs vestsida av fv.57 i Lindås kommune. I denne rapporten gjer vi ein kvalitativ vurdering og beskriving av verknader av planane for økosystem knytt til vatn. Undersøkinga inkluderer Skodvinstjø...

 • publication . External research report . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nesvåg, Sverre;
  Publisher: Rogalandsforskning

  Norsk senter for rusfri miljøutvikling, NSRM, har gjeve RF-Rogalandsforskning i oppdrag å gjennomføre ei evaluering av tiltak som fell inn under organisasjonen sitt arbeid for å fremje rusførebyggande arbeid i Noreg. Medlemsorganisasjonane som fell inn under NSRM er Nor...

 • publication . External research report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aars, Jacob; Offerdal, Audun;
  Publisher: Uni Rokkansenteret

  I denne rapporten legg vi fram nokre resultat frå ei samanliknande undersøking av kommunestyrerepresentantar i 14 land i Europa. Problemstillingane er særleg knytte til korleis dei valde representantane i dei ulike landa opplever rollen som representant, stillinga til k...

 • publication . External research report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skår, Bjørnar; Lehmann, Gunnar B.; Normann, Eirik S.;
  Publisher: NORCE Miljø

  LFI Uni Miljø har på oppdrag frå BKK gjort fiskebiologiske undersøkingar i Øvre og Nedre Dukavatn, Svartavatnet, Sotabotn, Kvitingsvatnet og Grønsdalsvatnet i slutten av august 2013. Lokalitetane hadde ein pH rundt 6 og like over. Dette kan karakteriserast som middels h...

14 research outcomes, page 1 of 2
Last index information